Projekt ny 145 kV markkabel med dubbla kabelförband Falu Västra - Ingarvet

Falu Elnät AB planerar att bygga en ny 145 kV markkabel med dubbla kabelförband mellan Falu Västra (norr om Falu gruva) och Ingarvet (norr om värmeverket) i Falu kommun, Dalarnas län.

För att förstärka ledningsnätet i området och säkerställa trygga elleveranser planerar Falu Elnät AB (nedan Falu Elnät) att anlägga en ny markkabel mellan befintlig station Falu V norr om Falu gruva och två nya stationslägen, Ingarvet Östra och Ingarvet Västra, belägna norr om värmeverket på Ingarvet.

Samrådsunderlag

Två alternativa sträckningar för ledningen utreds. Ett samrådsunderlag som beskriver alternativen och preliminära konsekvenser för den planerade ledningen har upprättats. Samrådsunderlaget finns att ladda ner på denna sida.

Karta över hur markkabel ska dras. Mellan Falu Västra och Ingarvet

Förordad sträckning (röd streckad linje) samt alternativt sträckningsförslag (blå streckad linje) för ny 145 kV markkabel med dubbla kabelförband mellan befintlig transformatorstation Falu Västra (norr om Falu gruva) och två nya transformatorstationer vid Ingarvet (norr om värmeverket).

Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) genomförs nu gemensamt undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken med myndigheter, organisationer, allmänheten, berörda markägare och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet omfattar förslag till lokalisering och utformning för planerad ny luftledning. Alla synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete. Vi tar tacksamt emot skriftliga synpunkter senast den 29 januari 2021.

Verksamhetens miljöpåverkan kommer beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning. Information och synpunkter som kommer in under samrådet kommer beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen. Ansökan om koncession (tillstånd) kommer sedan lämnas in till ansvarig prövningsmyndighet Energimarknadsinspektionen.

Om ni önskar ytterligare information, svar på frågor eller vill beställa samrådsunderlag per post, kontakta Hulda Pettersson på telefon 070-222 87 69, e-post hulda.pettersson@sweco.se.

Synpunkter skickas till
Sweco AB, Hulda Pettersson, Box 1902, 791 19 Falun eller e-post hulda.pettersson@sweco.se.

Mer information

SamrådsunderlagPDF