Om oss

Vi är ditt lokala energiföretag med produkter och tjänster inom el, elnät, värme & kyla, stadsnät, vatten & avlopp samt återvinning. Vi ägs av Falu kommun och alla som bor och verkar här. Vi är cirka 230 anställda och omsätter cirka 1 127 miljoner kronor.

Vårt uppdrag är att vara en engagerad samhällsbyggare som med kundens bästa i fokus skapar förutsättningar för ett enkelt och hållbart liv i Falu kommun. Under dygnets alla timmar. Vi ska skapa en framtidssäker infrastruktur som gör vardagen bekväm och trygg för såväl dagens Falubor som kommande generationer. Det betyder att vi hela tiden söker nya, innovativa lösningar och ständigt strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och smartare tjänster.

Falu Energi & Vatten är ett av Falu kommuns helägda dotterbolag. Vår verksamhet sträcker sig över hela Falu kommun med många sorters anläggningar och ledningar, såväl ovan som under mark.

Våra anläggningar och verksamheter:

Elnät

I mer än 125 år har vi byggt och underhållit elnät. Vårt elnät täcker i stort sett hela Falu kommun och vi distribuerar el till fler än 33 000 kunder. Elnätet omfattar 375 mil ledningar och inom elnätsområdet har vi ensamrätt och skyldighet att distribuera el. När du är i behov av en permanent eller tillfällig elanslutning ska du vända dig till oss.

Vi bevakar nätet och avhjälper fel dygnet runt under årets alla dagar. Vi jobbar för ett avbrottsfritt, flexibelt och smart elnät.

Elektriker som undersöker en elstolpe

Mer information

Här får du mer information om hur vi jobbar med elnätet och våra tjänster inom el:

El - vi är din kompletta leverantör av el

Kraftproduktion

Falu Energi & Vatten har flera olika anläggningar som gör ren el av förnyelsebara bränslen som vind, vatten, sol och skog. Se filmen om vårt prisbelönta energisystem för produktion av ren el:

Kraftvärme

Kraftvärme­verk påminner om en tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar elström för vidare transport ut på elnätet. Den kvarvarande värmen i ångan överförs till fjärrvärmesystemet som vär­mer upp våra bostäder och varmvattnet i kranarna.

Västermalmsverket är vårt största kraftvärmeverk. I verket eldar vi nästan uteslutande med biobränslen, till exempel bark, flis och spån. Den effektiva eldningen ger förutom värme också 60 GWh miljövänlig elkraft per år.

Vindkraft

Vindkraften symboliserar på flera sätt den energi- och miljömedvetenhet som nu breder ut sig från stugorna till de globala beslutsfattarna. Det är inte bara alarmerande förändringar i vårt klimat som gett vindkraften en rejäl skjuts, utan även insikten om att man inte kan försörja världen med energi från ändliga källor särskilt länge till.

Idag äger vi tre och ett halvt vindkraftverk som står på Högberget och Tavelberget i Falu kommun. Tillsammans genererar de 21 miljoner kWh el varje år, vilket motsvarar 1 050 villor med elvärme.

Vattenkraft

Vi äger fem vattenkraftstationer som är belägna vid Faluån, Sundborn, Korsnäs, Lustebo och Kniva. Tillsammans kan våra vattenkraftstationer generera drygt 3 MW effekt och den genomsnittliga årsproduktionen är 12 GWh, vilket motsvarar 600 villor med elvärme.

Genom vår vattenkraftproduktion bidrar vi till att ersätta importerad kolkraft och besparar därmed naturen utsläpp av 10 000 ton koldioxid varje år.

Solceller

Sedan våren 2020 finns det 885 solcellerspaneler på pelletsladorna i Falun. Det ger falubor som inte själv har rätt takförutsättningar eller plånbok att göra en egen investering möjlighet att ta del av solel ändå. Alla paneler är för tillfället bokade.

Sundborns kraftstation

Sundborns kraftstation

Fjärrvärme

Falu Energi & Vatten har väl utbyggda nät för både fjärrvärme och el. Vi har också påbörjat utbyggnad av ett fjärrkylenät som levererar kyla till bland annat galleriorna. Om något tekniskt fel skulle uppstå i de egna näten finns flera reservlösningar som tryggar Falubornas värme- och elförsörjning.

Västermalmsverket

Västermalmsverket är hjärtat i Faluns fjärrvärmenät. I anläggningen eldar vi nästan uteslutande med biobränslen, till exempel bark, flis och spån. På så vis får vi en förnyelsebar fjärrvärme som inte bidrar till växthuseffekten.

Västermalmsverket är ett kraftvärmeverk. Det betyder att den effektiva eldningen förutom värme också ger miljövänlig elkraft och fjärrkyla.

I Västermalmsverket finns två biobränslepannor, två oljepannor och två gaspannor. Olja och gasol används som komplement under de kallaste dygnen och som reserv. Kapaciteten är 130 MW för fjärrvärme och 18 MW för elkraft. Årsproduktionen är 300 GWh värme och 60 GWh el.

Gasolen förvaras på ett inhägnat område. Läs gärna mer om hur vi sköter om depån här:

Gasoldepå vid Skyfallsvägen

Dalregementet

Hetvattencentral med två biobränslepannor och en oljepanna. Kapacitet: 43 MW.

Falu lasarett

Hetvattencentral med två oljepannor och en elpanna. Kapacitet: 39 MW.

Grycksbo

Hetvattencentral med en biobränslepanna, en oljepanna och en elpanna. Kapacitet: 4,5 MW.

Bjursås

Hetvattencentral med en biobränslepanna och en oljepanna. Kapacitet: 3,5 MW.

Svärdsjö

Hetvattencentral med två biobränslepannor, två oljepannor och en elpanna. Kapacitet: 4 MW.

Ingarvet/Falu återvinning

Hetvattencentral som drivs med deponigas. Kapacitet 0,4 MW.

Västermalmsverket

Västermalmsverket

Mer information

Här får du mer information om hur vi jobbar med värme och kyla. Du kan också läsa mer om våra tjänster:

Värme och kyla

Vattenverk

Falu Energi & Vattens vattenverk förser cirka 55 000 personer med 15 000 000 liter dricksvatten varje dygn. Alla våra anläggningar får sitt råvatten från grundvatten. Det gör att vattnet bara behöver en enkel beredning innan det går ut till dig som konsument.

Lennheden/Tjärna vattenverk

Lennheden/Tjärna vattenverk är våra största verk som ägs gemensamt av Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi. Verken försörjer Falun, Sundborn, Danholn, Toftbyn, Karlsbyheden, Grycksbo och Borlänge med dricksvatten.

Övriga vattenverk

Du kan läsa mer om våra övriga vattenverk här:

Vattenkvalitet och kontroll

Där får du också mer information om dricksvattnets kvalitet och hårdhet.

Bilden visar en hand som håller i ett glas med vatten

Mer information

Här får du mer information om hur vi jobbar med dricksvatten. Du kan också läsa mer om våra tjänster:

Dricksvatten

Avloppsreningsverk

I Falu kommun finns sex reningsverk som renar vårt avloppsvatten.

Boda

Bodaverket renar avloppsvatten från tätorten Svärdsjö samt Borggärdet, Isala, Östansjö, Bengtsheden och Boda. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Mängden renat vatten per år är cirka 270 000 m³. I Boda avloppsreningsverk renas vattnet enligt den vanliga trestegsprincipen: Mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Enviken

Envikens avloppsreningsverk renar vatten från Enviken, Hedgårdarna, Rönndalen, Övertänger och Yttertänger. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Verket har dessutom ett larmsystem som varnar direkt om något går fel. Mängden vatten som renas är ca 145 000 m³ per år. Avloppsreningsverket renar i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Främby

Främby avloppsreningsverk (Främby ARV) är kommunens största reningsverk. Där renar vi vatten från:

  • Faluns innerstad
  • Grycksbo centrum, Bergsätra, Fågelsången och Harmsarvet
  • Bjursås tätort, Bodarna, Kvarntäkt, Storsveden, Näset och Kullgärdet
  • Korsnäs- och Hosjöområdet
  • Danholn, Blixbo, Toftbyn och Sundborn

Verket renar cirka 6 miljoner m³ per år (cirka 16 000 m³ per dygn) och vattnet släpps sedan ut i Främbyviken och Runn. Reningen utförs i tre steg, mekanisk, kemisk och biologisk rening. Avloppsreningsverket i Främby har även en särskild anläggning för att rena länspumpningsvatten från Falu Gruva.

Sedan 2017 har vi arbetat med projektet Framtidens Främby som ska utveckla dagens Främby ARV till en modernare anläggning som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav. Följ gärna projektet:

Framtidens Främby - vårt nya avloppsreningsverk

Linghed

Linghedssverket renar avloppsvatten från Linghedsbyn, Strömmen, Räviln och Eriksberg. Verket är inte bemannat, men tillsyn sker 2-3 gånger i veckan. Övrig tid är Linghedsverket kopplat till ett centralt övervakningssystem. Ungefär 71 000 m³ vatten per år renas. Avloppsreningsverket renar i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Sågmyra

Verket renar avloppsvattnet från Sågmyra, Sågen, Vrebro, Hällgårdarna och Bengtsgårdarna. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Verket har dessutom ett larmsystem som varnar direkt om något går fel. Mängden renat avloppsvatten är ca 240 000 m³ per år. Avloppsreningsverket renar i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Vika

Avloppsreningsverket renar vatten från Vika Kyrkby. Verket är inte bemannat, men övervakas via centraldator från Främby reningsverk. Tillsyn sker 2-3 gånger i veckan. Ett larmsystem är kopplat till jourpersonal på annan tid än dagtid. Verket renar ca 59 000 m³ avloppsvatten per år och renar i tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk rening. 

Främby reningsverk

Främby reningsverk

Mer information

Här får du mer information om hur vi jobbar med avlopp. Du kan också läsa mer om våra tjänster:

Avlopp

Återvinning

Falu återvinning

Falu återvinning är en av Faluns största mötesplatser med cirka 100 000 besökare varje år. Här tar vi hand om material från privatpersoner och företag som vi sedan levererar vidare och återvinner på bästa sätt. På Falu återvinning finns också Återbruket där du kan lämna saker du inte längre behöver. Dina saker hamnar hos våra samarbetspartners där de sedan säljs eller skänks vidare.

Bjursås

På återvinningscentralen i Bjursås tar vi emot material från privatpersoner och företag som vi sedan återvinner på bästa sätt. Här kan du lämna allt från metallskrot och trä till elektronik och farligt avfall.

Svärdsjö

På återvinningscentralen i Svärdsjö tar vi emot material från privatpersoner och företag som vi sedan återvinner på bästa sätt. Här kan du lämna allt från metallskrot och trä till elektronik och farligt avfall.

Bilden visar Falu återvinningscentral och en rad med containrar

Falu återvinningscentral

Mer information

Här får du mer information om hur vi jobbar med återvinning. Du kan också läsa mer om våra tjänster:

Återvinning

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.