Det här är sponsring för oss!

Vi brinner för det lokala och hållbara och vi älskar ert engagemang. Därför har vi under många år samarbetat med olika föreningar och organisationer i vår kommun. Nu har vi en ny strategi där målet är att ta vår kommun närmare de sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Tillsammans skapar vi framtidens Falun.

Tillsammans för Falun 2030

Under 2021 har vi tagit fram en ny sponsringsstrategi, som går under namnet “Tillsammans för Falun 2030”. I den har vi gjort ramarna för våra samarbeten tydligare för att göra det enklare för oss tillsammans att nå målet: ett mer hållbart Falun nu och i framtiden. Det som är nytt är prioriteringar och fokus på just den sociala hållbarheten som sponsringen ska bidra till.

Logotyp för vår sponsring Tillsammans

Observera! Vi hanterar sponsringsansökningar två gånger per år.  
Sommar - sista ansökningsdag 31 mars.
Vinter - sista ansökningsdag 30 september.

Falu Energi & Vatten och Agenda 2030

Vi vill att vårt sponsringsarbete – alltid med Falubornas bästa i fokus – ska stödja och förbättra möjligheterna för ett enkelt och hållbart liv i vår kommun. En otroligt viktig del i vårt gemensamma ansvar för vår stad är den sociala hållbarheten. Vi har därför valt ut 6 av de 17 globala målen som beskrivs i Agenda 2030, att jobba aktivt med i samtliga våra sponsringssamarbeten:

Mål 1 – Ingen fattigdom:
Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande:
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Mål 4 – God utbildning för alla:
Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Mål 5 – Jämställdhet:
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Mål 10 – Minskad ojämlikhet:
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen:
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.

Läs mer om de globala målen för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.


Hållbarhetsmålen logotyper

Vad kan vi sponsra?

Tillsammans med föreningar och arrangörer vill vi bidra till att snabba på utvecklingen av en mer hållbar kommun. Viktigt är också att fler unga ges förutsättningar att engagera sig. Det kan handla om allt från utrustning och skjuts till miljömässigt hållbara arenor och event.

Vi vill sponsra aktiviteter inom alla fritidsområden som bedriver en lokalt förankrad verksamhet i vår kommun. Aktiviteterna måste kunna kopplas till något eller några av hållbarhetsmålen. Vilka områden och aktiviteter som sponsras är därmed helt öppet, men präglas av några grundläggande saker:

  • Aktiviteten är förenlig med vår värdegrund.
  • Aktiviteten är publik och vänder sig till allmänheten.
  • Om aktiviteten kan belysa frågor kring ett hållbart samhälle är det till klar fördel.

Vi vill alltid kunna berätta om hållbarhet tillsammans med våra samarbets­partners.

Vad sponsrar vi inte?

  • Enskilda personer
  • Aktiviteter där vi inte erhåller motprestationer
  • Politiska eller religiösa organisationer/aktiviteter
  • Diskriminerande aktiviteter som strider mot vår värdegrund
  • Aktiviteter med alltför hög risk för deltagares eller besökares säkerhet
  • Aktiviteter som riskerar att förknippa varumärket Falu Energi & Vatten med negativa associationer – till exempel dopning, alkohol, tobak, miljörisker, oetiska handlingar eller dylikt.

Våra större samarbeten:

...vi fyller snart på med flera...

Frågor och kontakt

Om du har frågor om vår sponsring är du välkommen att kontakta oss på e-postadressen sponsring@fev.se.