Lagar och regler

För oss är det viktigt att följa de bestämmelser som finns gällande upphandling. Syftet med reglerna är att främja konkurrens på lika villkor.

Vi verkar inom försörjningsektorn och följer bestämmelserna i Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Länk till annan webbplats. Vi följer de lagstadgade principerna för upphandling när vi gör våra inköp:

Icke-diskriminering och öppenhet

Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera anbudsgivare på grund av nationalitet. Alla krav och kriterier måste vara tydliga för alla anbudsgivare. Det ska vara förutsebart vad som är av störst vikt vid valet av leverantör. Alla leverantörer behandlas lika och ges samma förutsättningar i våra upphandlingar. Alla får samma information samtidigt.

Proportionalitet och ömsesidigt erkännande

De krav vi ställer ska ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas, kraven ska vara lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemstat ska gälla också i övriga EU/EES länder och godkänns av oss.

Miljö och social hänsyn

Om det är möjligt ska vi ställa miljökrav och göra social och arbetsrättsliga hänsynstaganden i våra upphandlingar.

Sekretess

Sekretess och utlämnande av anbudshandlingar

Anbud och andra upphandlingsdokument är allmänna handlingar som alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av. Under upphandlingen omfattas alla handlingar av strikt upphandlingssekretess och ingen information om anbudsgivare eller innehåll i anbud får lämnas ut. När tilldelningsbeslut har meddelats hävs upphandlingssekretessen.

Om du vill sekretessbelägga ditt anbud

Anbudsgivare kan begära att delar av anbud ska sekretessbeläggas efter meddelande om tilldelningsbeslut. En sådan begäran prövas alltid av oss, och det är slutligen vi som avgör om uppgifterna ska sekretessbeläggas.

Finns ingen begäran om sekretess tydligt angiven i anbudet med en beskrivning av hur anbudsgivaren kan komma att lida skada, kan vi komma att lämna ut uppgifter utan att kontakta anbudslämnaren.

Om du vill ha del av andras anbud

Om du begär ut kopior på handlingar av oss, så vill vi att du tydligt anger vilka handlingar du vill få del av. Vi skickar gärna kopiorna elektroniskt, och det är därför viktigt att du anger en e-postadress till vilken handlingarna ska skickas. Ange också en faktureringsadress för avgiften.

Avgifter för kopior av handlingar tillkommer.

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll skickas avgiftsfritt till anbudsgivare.
Alla handlingar, som inte omfattas av sekretess, finns alltid att ta del av avgiftsfritt på vårt huvudkontor, Västermalmsvägen 12 i Falun.