Mutor och jäv

Falu Energi & Vatten AB ska förknippas med sunda affärer, vi förväntar oss att våra leverantörer uppträder professionellt och inte i sammanhang som kan uppfattas som oetiskt eller diskriminerande.

Användande av olämpliga förmåner skadar marknaden och allmänhetens förtroende för oss och för våra leverantörer. Den som tar emot, begär eller ger en olämplig förmån kan dömas för mutbrott. Vi jobbar för att motverka alla former av mutor och jäv. Det är under inga förhållanden tillåtet att lämna, utlova eller erbjuda en förmån som kan påverka tillämpningen av dessa regler. Alla sådana förmåner är olämpliga.

Vi har interna riktlinjer för mutor som bland annat säger att gåvor med outtalade förväntningar på motprestation är lika illa som samarbete som sätter konkurrensen ur spel.

I allmänhet ska försiktighet iakttas när det gäller förmåner som har ett ansenligt värde. Godtagbara förmåner kan vara till exempel presentreklamartiklar som inte är exklusiva, enstaka och inte för påkostande representationsmåltider i samband med och seriöst upplagda, kortare studieresor, kurser och konferenser utan påkostande sidoaktiviteter.

Regler om mutor finns i brottsbalken, marknadsföringslagen och inkomstskattelagen, reglerna omfattar alla anställda, oavsett befattning.

Institutet mot mutor Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om mutor och korruption.