Upphandlingsförfaranden

Vi väljer upphandlingsförfarande beroende på vilket värde det planerade köpet uppskattas till. Vi eftersträvar alltid konkurrens och de grundläggande principerna för upphandling iakttas oavsett upphandlingsförfarande. Vi utgår ifrån en uppskattning av värdet på det vi kommer att köpa under hela avtalstiden inklusive optionsår.

Direktupphandling

Direktupphandling får användas om något undantag från reglerna om offentlig upphandling föreligger eller om det beräknade värdet av upphandlingen inte är högre än 1 142 723 kronor. Direktupphandlingsgränsen gäller oavsett vilken typ av köp som ska göras.

Direktupphandlingar behöver inte annonseras och det finns inga formella krav på hur upphandlingen ska genomföras. Vi bjuder normalt in ett urval av anbudsgivare exempelvis via mail eller telefon. Direktupphandlingar över 100 000 kronor dokumenteras.

Förenklad upphandling

Om det beräknade värdet av upphandlingen är högre än 1 142 723 kronor, men under tröskelvärdet, använder vi oss av förenklad upphandling. Detta är den vanligaste förekommande upphandlingsformen hos oss. Dessa upphandlingar annonserar vi i e-avrops nationella databas där alla anbudsgivare kan hitta och svara på upphandlingen.

Upphandling över tröskelvärdet

Om det beräknade värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdena nedan, annonses upphandlingen både i e-avrops databas och i TED-databasen i EU. Anbudstiden är ofta längre än i förenklade upphandlingar.

Tröskelvärdena fastställs i tvåårsperioder, till en nivå där leverantörer inom EU/EES förväntas ha intresse att lägga anbud.

Beloppsgränser (LUF) 2020-2021


Belopp

Tröskelvärde Byggentreprenader

54 938 615 SEK

Tröskelvärde Varor och tjänster

4 395 089 SEK

Direktupphandlingsgräns

1 142 723 SEK