Frågor och svar fjärrvärme Sundborn

Här kan du få svar på vanliga frågor om fjärrvärmen vi bygger i Sundborn.

Lista med frågor:

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett gemensamt system för att värma flera fastigheter. En gemensam fjärrvärmecentral fördelar ut värmen till de anslutna fastigheterna genom ett markförlagt fjärrvärmenät.

Varför är fjärrvärme ett klimatsmart och hållbart val?

För att vi med ett större gemensamt system får en effektiv förbränning, kan optimera olika förbrukningskurvor och minimera transporter. Vi kommer använda förnybart lokalproducerat biobränsle och fasa ut fossila bränslen. Därtill minskar fjärrvärme effektuttaget i elnätet och säkerställer på så vis också elförsörjningen.

Varför ska vi bygga fjärrvärmenät i Sundborn?

Då Kopparstaden nu bygger nya hyresbostäder och kommunen utreder ombyggnation av skolan så sökte vi en gemensam förnybar värmelösning. Med ett nytt fjärrvärmenät görs en gemensam satsning för att utveckla Sundborn på ett långsiktigt hållbart sätt.

Varför valdes just den här lösningen?

Flera olika alternativ har utretts. Detta är den lösning som är bäst utifrån ett systemperspektiv, hela Sundborns energisystem, och som är mest hållbart.

Vad händer i Sundborn och när?

Måndag den 27 september tar vi första spadtaget för den nya fjärrvärmecentralen som kommer anläggas mellan Sandsbergs förskola och Ramsnäsvägen. Under oktober påbörjas grävning av fjärrvärmenätet som kommer gå från fjärrvärmecentralen och ner längst Ramsnäsvägen för att i höjd med Coop korsa under vägen till de nya hyreshusen.

Det kommer att finnas skyltar på plats, och här på sidan kommer vi även lägga ut bilder på hur de tillfälliga trafik-omledningarna ser ut, när det börjar närma sig.

Hur kommer det se ut då det är klart?

Fjärrvärmecentralen kommer att kläs i faluröd träpanel, träd och buskage kommer tillåtas växa upp igen runt omkring. Marken över fjärrvärmenätet kommer att återställas så vid drift kommer den inte att synas.

Hur kommer byggnationen påverka mig som bor i Sundborn?

Under höstens och vintern kommer det vara visuellt synligt och bitvis påverka trafikflöden. Givetvis finns det en plan för att minimera detta. Hemsidan kommer uppdateras med aktuell information.

Det kommer att finnas skyltar på plats, och här på sidan kommer vi även lägga ut bilder på hur de tillfälliga omledningarna ser ut, när det börjar närma sig.

Vilka bygger?

Det är Falu Energi & Vatten som bygger tillsammans med entreprenörerna Peab och Bioptima.

Kommer den som vill kunna koppla in sin fastighet på fjärrvärmenätet?

Vi kommer först ansluta de större centrala fastigheterna. Då vi lärt känna systemet och vet dess kapacitet kommer vi utvärdera om vi kan erbjuda fjärrvärme till fler närliggande fastigheter.

Hur kommer fjärrvärmenätet i Sundborn att fungera?

Det nya fjärrvärmenätet kommer att värma skola och idrottshall samt Kopparstadens fastigheter på Blomstervägen och Kyrkvägen, och de nya hyreshusen längst Ramsnäsvägen.

Hur kommer vi som bor där och har verksamhet i området påverkas av bygget och driften - lukt, buller och trafik?

Lukt ingenting. Buller till viss del under byggnation men då tydligt reglerat inom gällande bullernivåer samt enbart vardagar kl. 6.30-18. Under driftsskede mycket begränsat till bränsletransport cirka 10 gånger per år.

Hur kommer skol- och förskolepersonal och föräldrar påverkas?

Kan förekomma bristande tillgänglighet under kortare perioder i samband med byggnation. Vi gör såklart allt för att minimera detta och kommer söka efter lämpliga tillfälliga lösningar. Vi planerar även för en skol- och förskoleinformation för att berätta om det nya fjärrvärmenätet.

Det kommer att finnas skyltar på plats, och här på sidan kommer vi även lägga ut bilder på hur de tillfälliga omledningarna ser ut, när det börjar närma sig.

Hur påverkas gång och cykelvägar?

På sikt inte alls, vissa kortare sträckor kan komma att påverkas under begränsad period i samband med byggnation. Vi har även dialog med Trafikverket om deras planerade utbyggnad av cykelväg i Sundborn.

Det kommer att finnas skyltar på plats, och här på sidan kommer vi även lägga ut bilder på hur de tillfälliga omledningarna ser ut, när det börjar närma sig.

När ska det vara klart?

Våren 2022.

Frågor och kontakt

Hittar du inte svar på dina frågor? Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.

Du kan också kontakta projektledaren:
Sofie Bergsten
E-post: Sofie.Bergsten@fev.se