Dagvatten

Bilden visar en behållare för regnvatten

Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som behöver ledas bort från tak, gator, parker, fastigheter och andra hårdare ytor.

Dagvattnet för med sig föroreningar från bland annat trafik och industri ut i våra vattendrag vilket kan påverka växt- och djurlivet. Därför är det viktigt att vi har beredskap att ta emot tillfälligt stora mängder nederbörd och möjlighet att minska föroreningarna i dagvattnet innan det når våra vattendrag.

Vårt ansvar

Falu Energi & Vatten ansvarar för att leda bort och omhänderta dagvatten inom vårt verksamhetsområde för dagvatten. Till uppdraget att omhänderta hör att vid behov rena och fördröja dagvattnet. Ansvaret startar vid förbindelsepunkten till olika fastighetsägares anläggningar och sträcker sig till närmaste sjö eller vattendrag.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för dagvattnet som uppstår på den egna fastigheten. Om du planerar att dränera om en husgrund eller lägga om ledningar på fastigheten bör du se över hur ledningarna är anslutna till det allmänna avloppsnätet. Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till det allmänna spillvattennätet. Spillvattenledningarna är avsedda för vatten ifrån bad, dusch, tvätt, disk och WC i hushåll.

Idag krävs pumpning av dränerings­vattnet vid nybyggnation och omdränering av hus med källare. Det är inte längre tillåtet med direkt anslutning av husdränering till det allmänna dagvattennätet. Pumpning är det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet och orsakar skador på fastigheten.

Så tar du hand om dagvatten

Att ta hand om dagvattnet kan bli ett positivt inslag i trädgårdsmiljön samtidigt som belastningen på avloppsnätet minskar. Möjligheterna att ta hand om dagvattnet beror främst på vilka naturförutsättningar som finns, det vill säga hur mycket vatten marken kan ta emot och hur dagvattensystemet ser ut.

  • Gräsmattan måste luta något bort från huset för att vatten inte ska kunna rinna in
    mot husväggen och ned i dräneringen. En lutning på 5 centimeter per meter är bra.
  • För att kunna ta hand om takvattnet bör tomtytan vara minst 1-2 gånger större än
    takytan.
  • Du har driftansvar för din lokala dagvattenanläggning och det är inte tillåtet att leda ut vattnet på gatan eller in på grannens tomt.

Förslag på lösningar:

Ränndalsplattor

Du kan enkelt ta hand om ditt dagvatten från taket genom att använda stuprör med utkastare och ränndalsplattor av betong. Ränndalsplattorna avleder regnvattnet till en lämplig grönyta för infiltration.

Stenkista

Ett annat alternativ är att anlägga en stenkista bestående av sten eller makadam. Dagvattnet passerar ner genom stuprör via ett lövrens och vidare i en rörledning till stenkistan. Det är även möjligt att leda dräneringsvatten till en stenkista. Tänk på att en stenkista kan ha begränsad livslängd.

Regnvattenbehållare

Ett tredje alternativ är att låta stuprören mynna i en eller flera behållare istället för att gå ned i avloppssystemet. Vattnet kan sedan användas till att vattna planteringar eller andra grönytor på tomten. För att undvika fuktskador på husfasaden, se till att vattnet kan ledas bort från husgrunden när behållaren är helt fylld.

Brunn utanför källartrapp eller källargarage

Källartrappor och källargarage är känsliga platser där dagvatten kan ställa till problem med översvämning. Här finns ofta en brunn, en så kallad spygatt, som ska leda undan vatten som rinner av från markytan. När ledningarna inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatten och orsakar översvämning. För att undvika detta kan du installera en pump och pumpa vattnet till markytan eller dagvatten-anläggningen. Du bör även hindra vattnet från omgivande markområden att rinna ner i trappor och garagenedfart. Spygatter får inte anslutas till spillvattensystemet.

Anslutning till dagvattenledning

Om fastigheten ligger inom vårt verksamhetsområde för dagvatten kan vi godkänna en anslutning av dagvatten och dränering till den allmänna dagvattennätet. Dränering ansluts via dräneringspump med tillhörande vattenlås. Dränerings­pumpen bekostas av fastighetsägaren. Kontakta vår kundtjänst för att ta reda på om det finns en dagvatten­ledning i gatan som ni kan ansluta till.

Borrning av bergvärme och dagvattenledning

Om du ska borra efter bergvärme ska du anmäla det till kommunen Länk till annan webbplats.. Vattnet som kommer upp ska du själv ta hand om. I undantagsfall kan du få använda våra dagvatten­ledningar för att leda bort vattnet, men då behöver du skicka en ansökan även till oss.

Läs mer om bergvärme och dagvatten

Tvätta alltid bilen i en biltvätt

Att tvätta bilen på gatan innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag och sjöar. Det är ämnen som är skadliga för både människan och miljön. Bästa sättet att tvätta bilen är vid en anläggning som renar tvättvattnet och återanvänder det.

Så tvättar du bilen