Koppla dagvatten rätt

På den här sidan kan du läsa mer om om hur du kopplar ledningarna för dag- och dräneringsvatten på rätt sätt.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ledningarna på tomten är i bra skick och att dagvatten tas om hand på ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att koppla fastighetens dagvatten till det allmänna spillvattennätet som är avsett för vatten från toaletter, bad, disk och tvätt, eller avleda dagvattnet till grannfastighet eller till gatan.

  • Om din fastighet saknar dagvattenanslutning behöver du hantera dag- och dräneringsvattnet lokalt på din tomt. Läs mer om hur du tar hand om dagvattnet.

Dagvatten avleds ibland i fel rör

I vissa områden inom kommunen är det stora problem med så kallat tillskottsvatten, vilket är bland annat dagvatten som felaktigt leds in i spillvattennätet. Tillskottsvatten leder till onödig energiförbrukning vid pumpstationer och avloppsreningsverk, försämrad vattenrening och slamkvalitet.

Vid stora mängder tillskottsvatten, till exempel vid snösmältning och intensiva regn, är det dessutom risk för källaröversvämningar och bräddning av orenat avloppsvatten.

Bilden visar olika källor till tillskottsvatten.

Ett annat exempel på tillskottsvatten är vatten som läcker in i gamla, spruckna och otäta spillvattenledningar. Vi renoverar varje år ett stort antal äldre ledningar och som fastighetsägare är du ansvarig för att dina servisledningar inte är bristfälliga.

Kontrollera hur ditt system är kopplat

För många år sedan var det tillåtet att ha dräneringsledning kopplad till spillvattenledningen. Det finns fortfarande fastigheter som är kopplade på det sättet - trots att det inte längre är tillåtet.

För att ta reda hur dagvattnet är kopplat på din fastighet - kontrollera följande:

  • Går stuprören ner i marken? Då kan de vara kopplade till spillvattensystemet, dagvattensystemet eller till en stenkista på fastigheten.
  • Kontrollera dokumentationen för din fastighet. Finns det ritningar eller annat som förklarar hur dagvattenhanteringen är anlagd?
  • Hittar du ingen dokumentation om detta så kan du kontakta en entreprenör (exempelvis inom spol- och rörinspektion, markentreprenad, anläggningsentreprenad) som kan kontrollera ditt system.

Om systemet är felkopplat

En fastighet med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet kan orsaka problem på den egna fastigheten eller hos grannar. Normalt är fastigheterna sammankopplade via VA-ledningar. I bilden nedan ser du hur en felkopplad fastighet orsakar översvämning i en grannfastighet.

  • Huset till vänster är felkopplat. Dagvatten från tak och dränering leds ut tillsammans med spillvattnet till spillvattenledningen.
  • Huset i mitten är rätt kopplat. Dräneringsvatten leds till en stenkista på fastigheten och takvattnet leds ut på tomten där det får infiltrera.
  • Huset till höger är rätt kopplat. Dagvattnet från takytan leds direkt till allmän dagvattenledning. Dräneringsvatten leds till pumpbrunn på fastigheten och pumpas därifrån till dagvattenledningen.
Bilder visar tre hus som är sammankopplade via VA-system.

Bilden visar hur en felkopplad fastighet orsakar översvämning i en grannfastighet.

Om fastigheten är felkopplad är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda det. En markentreprenör kan hjälpa dig med omkopplingen. Äldre ledningar med risk för läckage ska också tätas.

Innan omdränering eller ledningsrenovering

I vissa äldre bostadsområden rinner dagvatten och spillvatten i ett kombinerat system. Det innebär en risk för översvämningar vid kraftiga regn.

När du dränerar om din husgrund och renoverar servisledningar på fastigheten kan du förbereda genom att separera dag- och dränvatten från spillvatten inne på tomtmarken ända ut till förbindelsepunkten. Då kan vi enkelt koppla husets dagvatten och spillvatten till separata ledningar när ny dagvattenledning anläggs i gatan.

Kontakta oss så berättar vi om det är aktuellt för din fastighet.

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.

Mer information

Här får du information om hur du sköter och underhåller ditt ledningsnät:

Ta hand om ditt ledningsnät (Svenskt Vatten) Pdf, 3.7 MB.

Ansök om bidrag stuprör och dränering