Koppla dagvatten rätt

På den här sidan kan du läsa mer om om hur du kopplar ledningarna för dag- och dräneringsvatten på rätt sätt.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ledningarna på tomten är i bra skick och att dagvatten tas om hand på ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att koppla fastighetens dagvatten till det allmänna spillvattennätet som är avsett för vatten från toaletter, bad, disk och tvätt, eller avleda dagvattnet till grannfastighet eller till gatan.

 • Även om din fastighet är ansluten till det allmänna dagvattennätet måste du vid större regn kunna begränsa mängden dagvatten så att det allmänna VA-nätet inte blir överfullt.
 • Om din fastighet saknar dagvattenanslutning behöver du hantera dag- och dräneringsvattnet lokalt på din tomt. Läs mer om hur du tar hand om dagvattnet.

Dagvatten avleds ibland i fel rör

I vissa områden inom kommunen är det stora problem med så kallat tillskottsvatten, vilket är bland annat dagvatten som felaktigt leds in i spillvattennätet. Tillskottsvatten leder till onödig energiförbrukning vid pumpstationer och avloppsreningsverk, försämrad vattenrening och slamkvalitet. Vid skyfall är det dessutom risk för källaröversvämningar och bräddning av orenat avloppsvatten.

Bilden visar olika källor till tillskottsvatten.

Ett annat exempel på tillskottsvatten är vatten som läcker in i gamla, spruckna och otäta spillvattenledningar. Vi renoverar varje år ett stort antal äldre ledningar och som fastighetsägare är du ansvarig för att dina ledningar inte är bristfälliga.

Kontrollera hur ditt system är kopplat

För många år sedan var det tillåtet att ha dräneringsledning kopplad till spillvattenledningen. Det finns fortfarande fastigheter som är kopplade på det sättet - trots att det inte längre är tillåtet.

För att ta reda hur dagvattnet är kopplat på din fastighet - kontrollera följande:

 • Går stuprören ner i marken? Då kan de vara kopplade till spillvattensystemet, dagvattensystemet eller till en stenkista på fastigheten.
 • Kontrollera dokumentationen för din fastighet. Finns det ritningar eller annat som förklarar hur dagvattenhanteringen är anlagd?
 • Hittar du ingen dokumentation om detta så kan du kontakta en entreprenör (exempelvis inom spol- och rörinspektion, markentreprenad, anläggningsentreprenad) som kan kontrollera ditt system.

Om systemet är felkopplat

En fastighet med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet kan orsaka problem på den egna fastigheten eller hos grannar. Normalt är fastigheterna sammankopplade via VA-systemen och i bilden nedan ser du hur en felkopplad fastighet orsakar översvämning i en grannfastighet.

 • Huset till vänster är felkopplat. Dagvatten från tak och dränering leds ut tillsammans med spillvattnet till spillvattenledningen.
 • Huset i mitten är rätt kopplat. Dräneringsvatten leds till en stenkista på fastigheten och takvattnet leds ut på tomten där det får infiltrera.
 • Huset till höger är rätt kopplat. Dagvattnet från takytan leds direkt till allmän dagvattenledning. Dräneringsvatten leds till pumpbrunn på fastigheten och pumpas därifrån till dagvattenledningen.
Bilder visar tre hus som är sammankopplade via VA-system.

Bilden visar hur en felkopplad fastighet orsakar översvämning i en grannfastighet.

Om fastigheten är felkopplad är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda det. En markentreprenör kan hjälpa dig med omkopplingen. Äldre ledningar med risk för läckage ska också tätas.

Bidrag för bortkoppling av stuprör och dränering

Just nu kan du som bor i Grycksbo söka bidrag för dina kostnader i samband med att du kopplar bort stuprör och dränering från spillvattenledningen.

 • Bortkoppling stuprör: Du kan söka en engångsersättning om 800 kronor per stuprör.
 • Bortkoppling dränering: Du kan söka en engångsersättning om 1 500 kronor.
 • Inköp av dränvattenpump: Du kan få bidrag för 50 procent av kostnaden, dock max 4 000 kronor.

Som fastighetsägaren ansvarar du själv för utförandet och kostnaderna för bortkopplingen, både om du gör arbetet själv eller väljer att anlita en hantverkare.

Bidraget kommer att utökas till hela Falu kommun, men under 2022 gäller bidraget enbart Grycksbo som är ett pilotprojekt.

Villkor för stuprörsbidrag

 • Takytan vars dagvatten rinner ner i stupröret är minst 20 kvadratmeter.
 • Dagvattnet samlas upp eller leds ut minst 3 meter från huset, så att inga fuktproblem uppstår i fastighetens grundmur eller dagvattnet leds ner i dräneringen.
 • Det kapade stupröret är igenpluggat där det går ner i marken.
 • Dagvattnet inte rinner in på grannfastighet efter bortkopplingen.
 • Falu Energi & Vatten har gjort slutbesiktning och godkänt bortkopplingen. Besiktningen medför inte att Falu Energi & Vatten tar ansvar för eventuella skador med anledning av bortkopplingen.
 • Ersättningar ges för max 4 stuprör per fastighet. Alla stuprör förväntas dock kopplas bort.
 • Ersättningen gäller för nya stuprörsbortkopplingar samma år som de görs.

Villkor för dräneringsbidrag

 • Falu Energi & Vatten har gjort slutbesiktning och godkänt bortkopplingen. Besiktningen medför inte att Falu Energi & Vatten tar ansvar för eventuella skador med anledning av bortkopplingen.

Så här ansöker du om bidrag

För att söka bidraget, som än så länge enbart gäller Grycksbo som område, ska du kontakta oss för mer information. Du ansöker om ersättningen när arbetet är utfört. 

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.

Mer information

Här får du information om hur du sköter och underhåller ditt ledningsnät:

Ta hand om ditt ledningsnät (Svenskt Vatten) Länk till annan webbplats.