Pris för vatten och avlopp

Här hittar du vad det kostar att vara ansluten till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Nedanstående avgifter är ett utdrag ur VA-taxan för 2023. 

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Falu kommun och ska betalas av fastighetsägare som är anslutna till nätet, exempelvis villaägare eller hyresvärdar. Nya priser gäller från 1 januari 2023.

Brukningsavgift

VA-taxans löpande avgift, brukningsavgift, består av en fast del och en rörlig del som varierar beroende på vattenförbrukningen. Eventuell brukningsavgift för dagvatten ingår i avgift för spillvatten.

Brukningsavgift per fastighet 2023


Vatten och spillvatten

Vatten

Spillvatten

Fast grundavgift

1 778 kr/år

711 kr/år

1 067 kr/år

Fast avgift per bostadsenhet

2 282 kr/år

913 kr/år

1 369 kr/år

Rörlig avgift

25,44 kr/m³

10,18 kr/m³

15,26 kr/m³

Samtliga priser är inklusive moms.

Prisexempel

Ett hushåll i enfamiljshus som är ansluten till vatten, spillvatten och förbrukar 150 m³ vatten per år (2023):
Fast avgift: 4 060 kr (1 778 kr + 2 282 kr)
Rörligt avgift: 3 816 kr (150 m³ x 25,44 kr)
Summa årskostnad: 7 876 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid anslutning. Storleken på avgiften styrs av vilka vattentjänster som finns i ditt verksamhetsområde. Anläggningsavgiften motsvarar fastighetens andel av utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Avgift styrs av verksamhetsområde

Sök ut i kartan vilken färg det är på verksamhetsområdet där din fastighet är belägen:

Karta verksamhetsområde

Vanligen finns tre eller två vattentjänster i ett verksamhetsområde.

Anläggningsavgift i våra vanliga verksamhetsområden per fastighet 2023


Vatten, spillvatten och dagvatten

Vatten och spillvatten

Avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter

94 500 kr

85 050 kr

Avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter

121 590 kr

97 272 kr

Avgift per bostadsenhet

31 920 kr

25 536 kr

Totalt

248 010 kr

207 858 kr

Samtliga priser är inklusive moms.

Vi har ett par mindre verksamhetsområden på landsbygd som enbart omfattar en vattentjänst. I dessa områden får du som fastighetsägare ordna den andra tjänsten själv; en enskild anläggning för antingen spillvatten (t.ex. trekammarbrunn, minireningsverk) eller vatten (t.ex. brunn, vattenförening).

Anläggningsavgift i våra mindre vanliga verksamhetsområden per fastighet 2023


Vatten

Spillvatten

Avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter

75 600 kr

75 600 kr

Avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter

36 477 kr

60 795 kr

Avgift per bostadsenhet

9 576 kr

15 960 kr

Totalt

121 653 kr

152 355 kr

Samtliga priser är inklusive moms.

Bostadsenhet

Bostadshus

En bostadsenhet är ett utrymme som kan användas av ett självständigt hushåll, med åtminstone kokvrå och toalett. Exempelvis räknas en fastighet med en villa och en gäststuga (inredd med kokvrå och toalett) som två bostadsenheter. I flerbostadshus räknas varje lägenhet som en bostadsenhet.

Verksamheter

För fastigheter som inte är bostadsfastigheter betalas anläggningsavgift baserat på lokalens storlek. Exempelvis gäller det kontor, stormarknader, butiker, utställningslokaler, sporthallar, hotell och restauranger, hantverk och småindustri, utbildning och sjukvård.

Lokalytan räknas om till bostadsenheter på följande vis:

Bruttoarea enligt Svensk Standard SS 021053

Motsvarande antal bostadsenheter

Högst 1 000 m²

1 bostadsenhet för varje påbörjad 200 m²

1 001-4 120 m²

Upp till 1 000 m² enligt ovan, därefter 1 bostadsenhet för varje påbörjad 260 m²

Större än 4 120 m²

Upp till 4 120 m² enligt ovan, därefter 1 bostadsenhet för varje påbörjad 400 m²


Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.