Teknisk standard VA

För projektering och byggande av VA-ledningar, tryckstegrings-stationer, avloppspumpstationer samt LTA-system används
VA-teknisk standard för Falu Energi & Vatten