Hedgårdarna

Falu Energi & Vatten AB planerar att under åren 2019–2021 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Hedgårdarna. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Bakgrund

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen är Hedgårdarna ett av 20 områden som det har konstaterats finns ett behov av en allmän (kommunal) avloppslösning. År 2020 är i dagsläget planerad utbyggnadsstart.

2013 och 2014 gjordes tillsyn av de enskilda avloppen i Hedgårdarna. Det visade sig att många skulle behöva åtgärda sina avlopp då de inte uppfyller dagens krav på rening.

Då många fastighetsägare visade intresse av att ansluta till allmänt avlopp gjorde kommunen bedömningen att befintligt verksamhetsområde för allmänt VA skulle byggas ut. Därutöver bedömdes att den del av Hedgårdarna som ligger mot Björkboda som idag endast har allmänt dricksvatten skulle behöva utökas med verksamhetsområde för avlopp.

Detsamma gäller för ett antal fastigheter som ligger i anslutning till idag gällande verksamhetsområde. Då markförutsättningarna i området inte är tillfredsställande på grund av bland annat högt markgrundvatten och markmaterialets sammansättning, bedöms allmänt avlopp vara det mest långsiktigt hållbara avloppslösningen för området.


Senaste nytt

Det här har hänt tidigare

Förtydligande angående "bostadsenhet" i VA-taxan

I VA-taxan för Falu kommun finns termen "bostadsenhet". Bostadsenhet är ett självständigt hushåll som använder de allmänna vatten- och avloppsledningarna.

I anläggningspriset enligt 2019 års VA-taxa, som vi redovisar i informationsfoldern och presentationen nedan, ingår alltså pris för en bostadsenhet. Finns fler bostadsenheter på fastigheten tillkommer ett anläggningspris inklusive moms, enligt 2019 års VA-taxa, med 17466 kr för enbart spillvatten och 23798 kr för vatten och spillvatten.

2018-02-08: Kommunfullmäktige tar beslut om att utöka verksamhetsområdet (VO) för den allmänna VA-anläggningen avseende vatten och spillvatten för Hedgårdarna. Utbredningen av VO är enligt förslag från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutat verksamhetsområde Hedgårdarna, karta (pdf)PDF

2017-10-18: Informationsmöte om planerad vatten- och avloppsutbyggnad i området.
Presentation möte Hedgårdarna 2017-10-18 (pdf)PDF

Minnesanteckningar från möte Hedgårdarna 2017-10-18 (pdf)PDF

Karta över föreslaget verksamhetsområde (pdf)PDF

2017-10-18: Informationsfolder VA-utbyggnad Hedgårdarna 2017-10-18 (pdf)PDF

2015-12-16: Informationsbrev till berörda fastighetsägare om ändrad prioritering och tidplan för planerad VA-utbyggnad i Falu kommun, däribland Hedgårdarna. Detta på grund av ett beslut från Statens VA-nämnd med krav på att bygga ut avloppsledningar i Svartskär/Lisselbo senast år 2018.

2015-12-01: Beslut i kommunstyrelsen om reviderad version av VA-utbyggnadsplanen som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med genomförandet.

2014-05-27: Informationsbrev till berörda fastighetsägare om att Va-utbyggnad planeras i Hedgårdarna med start under 2017.

2014-02-13: Kommunfullmäktige tar beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun.


Frågor och kontakt

Lina Carlsson, projektchef
E-post: lina.carlsson@fev.se
Telefon: 023-77 46 46

Janne Kallur, projektledare
Telefon: 073-070 95 54