Utbyggnad Bjursåsledningen

Nu börjar vi planeringen för att bygga nya vatten- och avloppsledningar (VA) mellan Bjursås och Falun.

Byggnationen innebär att avloppsvatten från Bjursås, Grycksbo och Bergsgården kommer att pumpas till Främby avloppsreningsverk i Falun. Nuvarande avloppsreningsverk i Bjursås, Grycksbo och Bergsgården läggs ner och ersätts med pumpstationer. Parallellt med avloppsledningen läggs en vattenledning. Det gör att dricksvattnet från vattenledningsnätet i Falun också kommer att försörja både Bergsgården och Grycksbo. Idag försörjs Grycksbo och Bjursås med vatten från Årbohedens vattentäkt utanför Sågmyra. Den gamla vattenledningen mellan Bjursås och Grycksbo ersätts med en ny. Den nya ledningen kommer att bli en reservvattenledning mellan Bjursås och Grycksbo.

Bakgrund

Bakgrunden till beslutet är att trygga vattenförsörjningen på sikt och ersätta de mindre avloppsreningsverken i Bjursås, Grycksbo och Bergsgården.

Bjursås och Grycksbo avloppsreningsverk är energimässigt ineffektiva och står inför stora investeringar för att på kort och lång sikt klara miljö- och arbetsmiljökraven. Reningsverket i Bergsgården har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut i juni 2020. Vi väljer därför att satsa på nya ledningar som ger en långsiktig och säker lösning som är bättre både miljömässigt och ekonomiskt.

Preliminär tidplan

Planering och projektering har påbörjats under 2017. Byggnationen kommer av entreprenadskäl delas upp i tre etapper med en preliminär utbyggnadsplan enligt nedan:

Planering av etapper

Etapp

Område

År

Etapp 1

Falun-Bergsgården

2019–2021

Etapp 2

Bergsgården-Grycksbo

2019–2021

Etapp 3

Grycksbo-Bjursås

2020–2023

Senaste nytt

Just nu finns det inga nyheter.

Frågor och kontakt

Anders Karlsson, projektledare
E-post: anders.karlsson@fev.se
Telefon 023-77 46 28