Överföringsledningar Bjursås-Falun

Falu Energi & Vatten AB kommer under åren 2018–2023 projektera och bygga ut överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Bjursås och Falun. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för närboende och invånare i Falu kommun.

Bakgrund

Bakgrunden till beslutet är att trygga vattenförsörjningen på sikt och ersätta de mindre avloppsreningsverken i Bjursås, Grycksbo och Bergsgården.

Bjursås och Grycksbo avloppsreningsverk är energimässigt ineffektiva och står inför stora investeringar för att på kort och lång sikt klara miljö- och arbetsmiljökraven. Vi väljer därför att satsa på nya ledningar som ger en långsiktig och säker lösning som är bättre både miljömässigt och ekonomiskt.

Byggnationen innebär att avloppsvatten från Bjursås, Grycksbo och Bergsgården kommer att pumpas till Främby avloppsreningsverk i Falun. Nuvarande avloppsreningsverk i Bjursås, Grycksbo och Bergsgården läggs ner och ersätts med pumpstationer. Parallellt med avloppsledningen läggs en vattenledning. Det gör att dricksvattnet från vattenledningsnätet i Falun också kommer att försörja både Bergsgården och Grycksbo.

Idag försörjs Grycksbo och Bjursås med vatten från Årbohedens vattentäkt utanför Sågmyra. Den gamla vattenledningen mellan Bjursås och Grycksbo ersätts med en ny. Den nya ledningen kommer att bli en reservvattenledning mellan Bjursås och Grycksbo.

Översiktskarta

Överföringsledning mellan Falun och Bjursås (pdf) Pdf, 624.9 kB.

Preliminär tidplan

Planering och projektering påbörjades redan under 2016. Byggnationen kommer av entreprenadskäl delas upp i två etapper med en preliminär utbyggnadsplan enligt nedan:

Planering av etapper

Etapp

Område

År

Etapp 1

Falun-Bergsgården-Grycksbo

2019–2021

Etapp 2

Grycksbo-Bjursås

2020–2023


Tidplanen ovan visar när vi planerar att genomföra olika delar i projektet. Senast uppdaterad 2020-02-28.

Projektering

 • Utreda förutsättningarna för att anlägga va-anläggningen, såväl tekniskt som ekonomiskt.
 • Dialog med berörda fastighetsägare avseende ledningsdragning.
 • Upprättande av detaljritningar och tekniska beskrivningar som underlag för upphandling av entreprenör.

Avtal/ledningsrätt

 • Falu Energi & Vatten upprättar avtal med berörd fastighetsägare (servitutsavtal)
 • Falu Energi & Vatten söker tillstånd för att få förlägga ledning (lantmäteriförrättning)
 • Kan omfatta både privata och samfällda fastigheter
 • Fastighetsägaren upplåter, mot ersättning, ett område på fastigheten för ledningar
 • Området får brukas, men inte bebyggas

Upphandling

 • Annonsering av ritningar och tekniska beskrivningar för underlag till anbudsgivare (bygg- och anläggningsentreprenör)
 • Värdera inkomna anbud
 • Utse entreprenör

Utbyggnad

 • Falu Energi & Vatten är byggherre
 • Entreprenören bygger

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2022-06-29:

Etapp 1 är färdigställd och driftsatt i sin helhet.

Etapp 2 är på väg att bli klart vad gäller ledningsförläggning. Just nu pågår arbeten längs Larsarvsvägen i Grycksbo. Arbetena där pågår fram till och med vecka 27. Semesteruppehåll vecka 28, 29, 30 och 31. Under semesterperioden kommer Larsarsvägen tillfälligt öppnas upp för trafik.

I augusti återupptas arbetet och då leds trafiken åter via den tillfälliga vägen över Tansvallen. När återställningsarbeten är klara senare i höst kommer Larsarvsvägen åter öppnas upp för trafik.

Ledningssträckan över Nässmälingen är nu klar och ledningen ligger förankrad på sjöbottnen. Arbeten för anslutning till ledningen på land pågår för närvarande på södra sidan om sjön.

2022-03-22:

Etapp 1 Mindre markåterställningsarbeten kommer att ske till våren. I övrigt är denna del färdigställd.

Etapp 2 Arbeten med att schakta ner spillvattenledning tillsammans med el och fiber pågår nu på sträckan mellan Grycksbo och sjon Nässmälingen. När det blir isfritt pa sjön kommer arbetena med att lägga ledningen genom sjön att påbörjas.

Norr om sjön Nässmälingen är ledningen nerschaktad fram till strax söder om avloppsreningsverket vid Ärtsjön och där det kommer att anläggas en ny avloppspumpstation som ersätter reningsverket.

Till sommaren kommer arbeten påbörjas i Drottningenvägen i höjd med Tansvallen att utföras. Under tiden för det arbetet kommer en tillfällig väg ordnas på den aktuella sträckan.

2021-12-09:

Etapp 1 som utgörs av sträckan Grycksbo-Falun är nu färdigställd och spillvatten från Grycksbo och Bergsgården pumpas nu till Främby avloppsreningsverk. Mindre markåterställningsarbeten kommer att ske till våren/sommaren. De gamla avloppsreningsverken i Grycksbo och Bergsgården är tagna ur drift och kommer att avvecklas.

Etapp 2 har nu startats och entreprenören kommer att etablera under vecka 50 för att påbörja anläggningsarbetena. En ny spillvattenledning kommer då att anläggas från avloppsreningsverket i Bjursås till befintligt ledningsnät i norra delen av Grycksbo i höjd med Tansvallen.

Arbetena kommer under vintern ske längs med skogsvägen mellan Grycksbo och Sjön Nässmälingen. Arbeten kommer även bedrivas längs med en skogsväg mellan Bjursås avloppsreningsverk vid Ärtsjön och söderut till norra sidan om sjön Nässmälingen. Under våren/sommaren kommer en ny ledning läggas på botten av sjön Nässmälingen.

Under vår/sommar och höst kommer även ledningen knytas ihop med befintligt ledningsnät och därmed arbeten utföras i Drottningvägen vid Tansvallen i Grycksbo.

2021-08-23: Under augusti har vi färdigställt arbetena på Norra Järnvägsgatan och återlämnat gatan för återställning till kommunen. I månadsskiftet augusti/september sker slutbesiktning och driftsättning av etapp 1. Då kommer alltså spillvatten från Grycksbo och Bergsgården att renas vid Främby avloppsreningsverk. Senare i höst kommer bygget av etapp 2, Bjursås-Grycksbo, att påbörjas.

2021-04-13: Under vecka 15 till 27 kommer vi att stänga av Norra Järnvägsgatan, då ledning ska dras längs med gatan. Under avstängningen finns det alternativa vägar för dig som bor i området, ska besöka en butik eller vårdcentralen. Normala arbetstider för bygget är vardagar klockan 06.30 till 16.30. Det kan förekomma buller och vibrationer, under arbetstid.

2021-03-02: Bergsgården: Återställningsarbeten pågår längs Jägarvsvägen. Arbeten med byggnation av avloppspumpstation pågår under vintern/våren 2021. Planering pågår för att starta byggnation av tryckstegringsstation.

Bojsenburg: Inga pågående arbeten. Mindre markjusteringar och återställning vid sidan av gc-vägen kommer att ske under vår/sommar.

Norra Järnvägsgatan/Tegelvägen: För närvarande pågår inget arbete på grund av vinteruppehåll. Arbetena återupptas så snart tjälen tinat. Nya riktlinjer för vägavstängningar kommer innan arbetena återupptas.

2020-11-09: Bergsgården: Arbeten pågår längs Jägarvsvägen. Hammarborrning under Väg 69 planeras ske vecka 45-46.

Bojsenburg: Cykelvägen genom Bojsenburg är nu återställd och öppen för trafik.

Norra Järnvägsgatan/Tegelvägen: Arbeten med ledningsschakt på Norra Järnvägsgatan pågår. Sträckan är avstängd för trafik till och med vecka 49.
Se karta för avstängning här.

2020-09-21: Bergsgården: Arbetet med schakt längs Väg 870 håller på att färdigställas. Återställning och beläggningsarbeten pågår under vecka 40 och 41. Under vecka 42 planeras den avstängda sträckan öppnas upp för trafik igen. Tillfälligt kommer trafiken mot bystugan och Lindsberg ledas om enligt skyltning på plats. Arbetet med schakt och ledningsförläggning fortsätter norr om bebyggelsen i skogen upp mot Jägarvet.

Bojsenburg: Schakt och ledningsförläggning är nu under färdigställande. Återställningsarbeten pågår och under vecka 41 räknar vi med att gc-vägarna återigen kan öppnas upp i området.

Grycken och Varpan: Arbetena i både Grycken och Varpan är nu färdigställda.

Norra Järnvägsgatan/Tegelvägen: Under vecka 40 kommer arbeten med ledningsschakt att påbörjas på Tegelvägen - sträckan mellan Järnvägen och Norra Järnvägsgatan. Under pågående arbete kommer sträckan vara avstängd för trafik. Se karta för avstängning här.

2020-08-17: Bergsgården: Strax innan sommaren påbörjades arbete med ledningsschackt. Från och med vecka 34 till ungefär vecka 44 kommer Väg 870 i Bergsgården vara avstängd under perioder. Hänvisningar kommer att finnas till alternativa vägar.

Bojsenburg: Med start vecka 35 till och med vecka 41 kommer arbete ske i Bojsenburg. Cykelvägen mellan Britsarvsskolan och Jungfruvägen, i höjd med korsningen vid Väg 69 och 50, kommer att påverkas av arbetet. Under tiden är cykelvägen helt eller delvis avstängd. Hänvisningar finns till alternativa vägar.

Grycken och Varpan: Arbetet med sjöledningarna är i slutskedet och slutbesiktning/avetablering beräknas genomföras under vecka 37.

2020-02-28: Falu Energi & Vatten har påbörjat arbete med att svetsa ihop sjöledningar i Varpan. Ledningar kommer att läggas ut på sjön och hålls flytande medhjälp av bojar. Vid resande med båt i området: runda utlagda ledningar tills vidare. Ledningarna kommer att sänkas till botten med vikter. Arbetet kommer att pågå fram till juni 2020.

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Anders Karlsson, projektledare
E-post: anders.karlsson@fev.se
Telefon 070-375 60 51