Utbyggnadsområden vatten och avlopp

Asfaltsväg i Bergsgården

Vi projekterar och bygger ut allmänt vatten och avlopp i flera bostadsområden i kommunen. Nedan ser du tidplanen för Falu kommuns VA-utbyggnadsplan samt information vad det innebär för dig som fastighetsägare. I undermenyn hittar du mer information om just ditt område.

Tidplan närmaste åren

Nedan visas områden som enligt Falu kommuns VA-utbyggnadsplan Länk till annan webbplats. (vatten- och avlopp) är aktuella för utbyggnad de närmaste åren. Utbyggnadsår och prioritetsordning av områden kommer eventuellt att ändras.

Tabell över VA-utbyggnad

Område

Preliminärt utbyggnadsår

Enviksbyn

2025-2027

Bergsgården

2024-2026

Hedgårdarna

2025-2027

Utbyggnad av allmänt VA är ett omfattande arbete där många blir berörda. Vår erfarenhet är att om arbetet går smidigt tar det ändå minst 2,5 år från projektering till dess att fastigheterna är anslutna. Upphandlingar, dialog med markägare, tillstånd, utredningar av arkeologiska intressen tar tid.

Arbetsgång VA-utbyggnad

När ett område blir aktuellt för utbyggnad skickas ett informationsbrev ut till dig som berörd fastighetsägare. Du blir också kallad till informationsmöte inför projektstarten.

Förbindelsepunkt

När de allmänna ledningarna för VA byggs ut, upprättas förbindelsepunkter för varje fastighet.

I detaljprojekteringen skickar Falu Energi & Vatten (FEV) ut kartor till er berörda fastighetsägare inom verksamhetsområdet med förslag på placering för anslutning till de allmänna ledningarna. Om du har andra önskemål om placering av förbindelsepunkten än den vi föreslår, kontakta FEV, så försöker vi, om möjligt, tillmötesgå dina önskemål.

FEV är ansvarig för drift och underhåll av ledningarna fram till förbindelsepunkten, vilken i normala fall är belägen cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

När förbindelsepunkten för din fastighet är upprättad får du meddelande om det, tillsammans med faktura för anläggningsavgiften.

Anläggningsarbete inne på egen fastighet

Du som fastighetsägare ansvarar själv för anläggande och drift av VA-installationen på egen fastighet.

En vattenmätare bör installeras på inkommande vatten till fastigheten. Utan vattenmätare debiteras en avgift baserad på 200 m³ förbrukat vatten per år. Det gäller såväl permanentboenden som fritidshusboenden. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp en konsol för vattenmätaren. FEV köper in och sätter upp själva vattenmätaren i konsolen, och ungefär vart tionde år byter vi ut den.

Du beställer själv sluttömning av egen avloppsanläggning.

Anslutning av fastigheten till allmänna VA-nätet

Kontakta vår kundtjänst i god tid innan fastighetens anläggning planerar att anslutas. Avstängningsventilerna vid fastighetsgräns får endast öppnas och stängas av Falu Energi & Vattens personal.

Ekonomi

VA-verksamheten finansieras genom en avgift. Avgiften delas upp i anläggnings­avgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggnings­avgiften är en engångs­avgift som ska täcka kostnaden för utbyggnaden. Anläggnings­avgiften är inte frivilligt, utan alla berörda fastighets­ägare i ett utbyggnadsområde blir fakturerade.

Avgiften faktureras när anläggningsarbetet för de allmänna ledningarna är slutfört, även till de fastigheter som inte faktiskt anslutits.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är en periodisk prissättning som ska täcka drift och underhållskostnader samt kapitalkostnader för investeringar. Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Har inte anslutning skett inom 3 månader från anläggningsfakturans förfallodag börjar vi ändå debitera den fasta delen av brukningsavgiften.

Sker anslutning före detta datum startas debiteringen av brukningsavgiften från det datumet.

Onyttigbliven anläggning

När den allmänna VA-anläggningen är utbyggd är enskilda anläggningar inte längre till nytta, de har blivit ”onyttiga”. Det kallas ”onyttigbliven anläggning”.

I vissa fall kan du få ersättning för en onyttigbliven anläggning. För att få ersättning krävs i första hand att anläggningen inte är äldre än 10 år gammal (15 år för minireningsverk).

Skicka in kopior av kvitton på dina utlägg, så bedömer vi om ersättning.

Servisanmälan - avlopp och/eller dricksvatten

Du kommer under projektets gång få en blankett som kallas ”servisanmälan” hemskickad till dig. Fyll i den och sänd tillbaka till oss. Där anger du om du vill ansluta endast avlopp, eller även dricksvatten.

Vi använder den servisanmälan du skickat in som fakturaunderlag när vi debiterar för anläggnings- och brukningsavgifter.

Behålla eget vatten

Om du har en brunn med godkänt vatten i tillräcklig mängd kan du behålla ditt egna vatten.

Frågor och svar

Klicka på länken så kommer du till sidan med frågor och svar:

Frågor och svar VA-utbyggnad

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.