Bergsgården

Falu Energi & Vatten planerar att under åren 2022–2026 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Bergsgården. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Bakgrund

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I planen fanns Bergsgården nämnd som ett utbyggnadsområde för allmänt vatten och avlopp.

Bergsgården är ett område som har konstaterats ha behov av en allmän avloppslösning eftersom nuvarande avloppsituation inte är långsiktigt hållbar.

Tidplan

Så här ser den preliminära tidplanen ut för projektet och utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp. Senast uppdaterad 2023-09-26:

Tidplan Bergsgården

År

Händelse

Hösten/Vintern 2023

Projektering, utredning, ledningsrättsavtal

Våren 2024

Upphandling entreprenör

Sommaren 2024-Vintern 2026

Byggperiod

Projektering och utredning

  • Utreda förutsättningarna för att anlägga va-anläggningen, såväl tekniskt
    som ekonomiskt.
  • Dialog med fastighetsägaren avseende anslutningspunkt, placering av
    pumpstation m.m.
  • Upprättande av anbudshandlingar.

Upphandling

  • Skicka ut anbudshandlingar, värdera inkomna anbud, utse entreprenör.

Byggperiod

  • Falu Energi & Vatten är byggherre och entreprenören bygger.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2024-01-31: Nu har vi genomfört inmätningar och fältinventeringar för att kunna beräkna ersättning för det intrång som blir en följd av entreprenaden vid byggandet av allmänt VA i Bergsgården.

Från vecka 6 kommer fastighetsägare som är berörda av markintråg att få ett förslag på servitutsavtal hemskickat via brev. Avsändare för brevet är Svefa som FEV anlitat för intrångsvärdering och avtalsskrivelse. Servitutsavtalet innebär att du som fastighetsägare ger FEV möjlighet att påbörja de arbeten som krävs och dessa är specificerat i servitutsavtalet samt ett belopp angivet för intrång.

Vår förhoppning är att alla ska skriva på avtalen så att vi kan påbörja upphandling av entreprenör och sedan påbörja ledningsarbetet.

Vi önskar att berörda fastighetsägare signerar avtalet enligt bifogad instruktion och returnerar det snarast möjligt.

2023-11-01: Vid informationsmötet 2023-09-05 i Bergsgårdens bystuga utlovades det att minnesanteckningar från avslutande frågestund skulle föras och sedan publiceras.

Samtliga frågor har nu besvarats och sammanställts i dokumentet nedan. Den presentation som gjordes på mötet finns även med nedan. Om någon önskar dokumenten i utskrivet format finns dessa att hämta på vårt huvudkontor - Falu Energi & Vatten, Västermalmsvägen 12, 791 77 Falun.

Frågor och svar - informationsmöte Bergsgårdens bystuga 23-09-05 Pdf, 206.3 kB.

Presentationsbilder - informationsmöte Bergsgårdens bystuga 23-09-05 Pdf, 748.4 kB.

2023-05-08: Utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp i Bergsgården går framåt och nu är det dags för tillståndsprocess och samrådsmöte. Under vecka 17 (slutet av april) skickade vi ut informationsbrev till fastighetsägare som helt eller till viss del kommer att vara en del av VA-utbyggnaden i Bergården.

Informationsbrev fastighetsägare 23-04-26 (pdf) Pdf, 180.1 kB.

Geotekniska undersökningar Bergsgården (pdf) Pdf, 157.6 kB.

Borrplan översiktskarta (pdf) Pdf, 886 kB.

2023-02-15: I november informerade vi om att projekteringen startat upp. Projekteringen innebär att vi undersöker tänkbara linjer genom området där ledningarna kan förläggas till minsta möjliga påverkan för boende, trafik, miljö och natur.

Att det kommer att bli en del påverkan är oundvikligt i ett så här pass stort projekt, men vi strävar efter att minimera den. Vi måste även beräkna och se hur fastigheter och tänkta ledningsvägar förhåller sig till varandra för att få en så bra och säker funktion som möjligt.

Nästa steg - tillståndsprocessen
Nu närmar vi oss slutet på projekteringsarbetet och i nästa fas, tillståndsprocessen, kommer vi att genomföra samrådsmöten med berörda myndigheter och fastighetsägare. Vi kommer att informera om den planerade verksamheten, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Under möte med fastighetsägare kommer vi även att informera om planerad ledningssträckning vid aktuell fastighet. Vi kommer att gå igenom placering av brunnar, eventuella borrhål för vatten/värme och annat som vi behöver ta hänsyn till vid fastigheten.

En del av samrådet innebär att vi skickar in tillståndsansökningar till myndigheter.

Så bokar vi möte med dig
Inom kort kommer vi att skicka ut brev till alla fastighetsägare med samlad information om VA-utbyggnaden i Bergsgården. I brevet hittar du även förslag på tid för vårt besök (samrådsmöte) hos dig.

2022-12-07: I mitten av november skickade vi ut ett informationsbrev till fastighetsägare om vår utbyggnad av allmänt vatten och avlopp
(kommunalt VA) i Bergsgården.

Informationsbrev fastighetsägare 22-11-16 (pdf) Pdf, 176.6 kB.

2022-03-30: Vi planerar att påbörja projekteringen av de nya vatten- och avloppsledningarna i Bergsgården i början av hösten 2022. När arbetet startar så kommer vi att komma ut med mer information till er som bor i området. Arbetet med att planera och bygga ut allmänt VA i Bergsgården kommer att pågå fram till 2025.

2020-08-17: Arbetet som pågår i Bergsgården för närvarande avser överföringsledningar mellan Bjursås-Falun. Först när dessa ledningar är färdigbyggda påbörjas arbetet med att bygga ledningar för att koppla på fastigheterna inom Bergsgården.

2019-03-07: Verksamhetsområde för utökning av verksamhetsområde för VA antogs av kommunfullmäktige.
Utökat verksamhetsområde (pdf) Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-19: Informationsmöte för boende. Se material från mötet:

Mötesanteckningar (pdf) Pdf, 107.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-19: Informationsmöte för boende. Se material från mötet:
Informationsfolder (pdf) Pdf, 952.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation VA Bergsgården (pdf) Pdf, 741.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta VA Bergsgården (pdf) Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2017: Planerad utbyggnadsstart 2021.

2015: Beslut i kommunstyrelsen om revidering av VA-utbyggnadsplanen. Planerad utbyggnadsstart för bland annat Bergsgården blir 2021-2025.

2014: Kommunfullmäktige tog beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Utbyggnadsstart i Bergsgården planerades till år 2017.

2012: Informationsmöte om VA-frågan hölls i bygdegården efter önskemål från de boende.

2003: Miljönämnden konstaterade i beslut att området har behov av gemensamt omhändertagande av avloppet och föreslog kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta.

Överföringsledningar Bjursås-Falun

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.