Frågor och svar Enviksbyn

Här kan du få svar på vanliga frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp i Enviksbyn.

Lista med frågor:

När startar utbyggnaden?

Enligt Falu Energi & Vattens preliminära tidsplan beräknas grävningen av ledningarna påbörjas första halvåret år 2020 och vara färdig i början av 2021.

Vem äger de allmänna vatten- och avloppsledningarna fram till fastighetsgräns?

Falu Energi & Vatten gräver ner, äger och ansvarar för de allmänna ledningarna.

Vem gräver på min tomt?

Du som fastighetsägare svarar själv för grävning för egna ledningar på egen fastighet.

Ingår vattenmätaren i den installation som Falu Energi & Vatten gör?

Ja. Falu Energi & Vatten köper in och installerar mätaren. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Om vattenmätare inte installeras beräknas förbrukningen för vatten såväl som för avlopp från en schablon på 200 m3 vatten/år.

Måste jag som fastighetsägare betala anläggningsavgift?

Ja, anläggningsavgiften för avlopp är inte frivillig. Avgiften ska betalas även om ni inte gör en faktisk anslutning. För anläggningsavgiften för vatten gäller följande:

Fastigheten har vattenförsörjning från Enviksbyns vattenledningsförening
Anläggningsavgiften för vatten behöver inte betalas om föreningens vatten är godkänt när det allmänna VA-ledningsnätet är utbyggt. Om föreningens vatten inte klarar kvalitetskraven så ansluts fastigheten till det allmänna nätet och anläggningsavgiften måste betalas.

Fastigheten har vattenförsörjning från egen brunn
Anläggningsavgiften för vatten behöver inte betalas om ni har egen dricksvattenbrunn och lämnar in skriftlig dokumentation på att ni har godkänt vatten samt inte vill utnyttja det allmänna vattnet. Den dagen ni vill ansluta er till allmänt vatten kontaktar ni oss och betalar då anläggningsavgiften för vatten som gäller det år som ni ansluter.

När ska jag betala? 

Anläggningsavgiften faktureras när de allmänna vatten- och avloppsledningarna i Enviksbyn är i drift, och vi har meddelat er en färdig förbindelsepunkt. Fakturering kan alltså komma att ske innan ni har er egen anläggning ansluten. Fakturering beräknas ske i början av 2021, betalningsvillkor 30 dagar netto.

Vad händer om jag inte kan betala anläggningsavgiften?

Kontakta Falu Energi & Vatten för vidare dialog kring betalningen.

Måste jag som fastighetsägare ansluta mig? 

Anläggningsavgiften måste betalas, men den faktiska anslutningen råder inte Falu Energi & Vatten över. Det är Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor som beslutar om anslutning om det inte görs på frivillig väg.

Får jag ersättning för min gamla avloppsanläggning?

I vissa fall kan ersättning utgå. Om exempelvis tillstånd för anläggningen saknas, eller om den är äldre än 10 år utgår ingen ersättning. Kontakta Falu Energi & Vatten för mer information.

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.


Janne Kallur, projektledare
Telefon: 073-070 95 54