Hantering av personuppgifter

Här förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Falu Energi & Vatten värnar om din integritet och vi ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vid hanteringen utgår vi från gällande dataskyddslagstiftning.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de uppgifter som är minst integritetskänsliga.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge bra service, exempelvis vad gäller information, uppföljning och marknadsföring, men även för att uppfylla lagar och utföra kund- och marknadsanalyser.

Vilka typer av personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, det vill säga när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag och/eller avtal.

Exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • kontaktuppgifter, till exempel namn, bostadsadress, telefonnummer arbete/privat, e-postadress arbete/privat, fax, ärendenummer och fastighetsbeteckning.
 • avtalsrelaterad information, till exempel avtalsnummer, personnummer, födelsenummer, kundnummer, kontraktsnummer, mätarnummer, anläggningsnummer/id, anläggningsadress, förbrukningsvärden, fakturanummer.
 • vid inloggningar, användar-id, användarnamn.
 • vid betalningslösningar, kreditkortsuppgifter, betalningshistorik, bankkontonummer.

Läs om abonnemang för laddning av elbil, som har ett särskilt integritetsmeddelande

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter.
 • leverera tjänster till dig som är kund inom våra områden el, elnät, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning och vatten.
 • informera dig inom våra tjänsteområden.
 • offerera och avtala med våra företagskunder.

Så här får vi tillgång till dina personuppgifter

 • du tillhandahåller oss dem direkt.
 • de registreras när du besöker vår hemsida.
 • från offentliga register.
 • när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
 • när du svarar på enkäter och undersökningar.
 • när du besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.
 • de registreras när du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier.
 • från andra, till exempel säljare av fastighet, mäklare eller leverantörer av adressuppdateringar.

Vi behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring och andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en informationssäkerhetspolicy för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part när vi har laglig grund för det. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal, som personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners och andra parter där det krävs för att uppfylla avtal eller rättsliga skyldigheter, eller för att de utför leveranser av tjänster på uppdrag av oss. Våra samarbetspartners använder aldrig dina personuppgifter till annat än vi samlat in dem för.

Vi lämnar inte ut personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges här.

Överföring till tredje land

Vi överför normalt inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om det ändå skulle vara nödvändigt, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring eller delning av utvalda tredje parter. (EU-kommissionen har beslutat om vad adekvat skyddsnivå innebär.)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eftersom Falu Energi & Vatten lyder under offentlighetsprincipen sparas registrerade personuppgifter hos oss i enlighet med de gallringsbeslut som gäller, enligt dokumenthanteringsplan. I gallringsbesluten står det när vi gallrar behandlingar som innehåller bland annat personuppgifter. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av våra åtaganden gentemot dig och gallringsbesluten.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsansvarig

Respektive bolag inom Falu Energi & Vatten är personuppgiftsansvarigt, vilket innebär att respektive bolag ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Men hela koncernen har samma kontaktperson i personuppgiftsfrågor, dataskyddsansvarig.

Dataskyddsansvarig är utsedd att tillvarata den registrerades rättigheter och integritet och följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekt inom koncernen. Se kontaktuppgifter nedan.

Rättelse, insyn och klagomål

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av oss. Du kan även begära rättelse. Under vissa förutsättningar har du rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning och rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Uppdatering av denna information

Falu Energi & Vatten har tagit fram den här integritetshanteringen som gäller från den 25 maj 2018 och kan därefter löpande göra ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på den här webbsidan, fev.se/personuppgifter

Läs om användningen av cookies på fev.se

Frågor och kontakt

Om du har några frågor gällande vår integritetshantering eller anser att vi på något sätt brustit i hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss.

Du når dataskyddsombud direkt via e-post eller skriftligt per post.

E-post: gdpr@fev.se

Postadress:
Falu Energi & Vatten AB
Att: Dataskyddsombud
Box 213
791 25 Falun

Telefon: 023-77 49 00 (växel)