När du ska gräva

Minigrävare i trädgård

Om du planerar att gräva på din mark eller tomt, eller på annan plats, ska du först beställa en ledningsanvisning, annars riskerar du att komma åt någon av våra ledningar.

Se till att du är på den säkra sidan om du ska göra ett markarbete. Det kan vara allt från en dränering till plantering av ett träd och det spelar ingen roll om du är företag, kommun eller privatperson.

Innan du ska påbörja arbetet går du till Ledningskollen för att ta reda på om det finns ledningar inom området – oavsett om det gäller bredband, el, fjärrvärme, vatten eller avlopp.

Gör så här

 1. Gå till ledningskollen.se Länk till annan webbplats.
 2. Via Ledningskollen skickas din förfrågan till alla ledningsägare som har infrastruktur i det berörda området.
 3. Behöver ledningar märkas ut kontaktar Ledningskollen dig för att på plats märka upp ledningar som finns nedgrävda.

Kom ihåg att begära ledningsanvisning i god tid, minst tio arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Anvisningen är gratis.

Privata ledningar syns inte

Privata ledningar, till exempel ledningar mellan förbindelsepunkt och huset visas inte på ledningskollen. Falu Energi & Vatten har inga uppgifter om privata ledningar, det är fastighetsägarens ansvar att veta var dessa går.

Om du har grävt av en ledning

En avgrävd ledning ska alltid anmälas till vår kundtjänst så att vi kan säkerställa att det inte finns någon fara och återställa ledningen. Om du inte har begärt ledningsanvisning och olyckan är framme får du själv stå för kostnaderna. 

Läs mer om Säkerhet vid elektriska ledningar (pdf) Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Arbete nära VA-ledning? Ansök!

Om du på Ledningskollen ser att vatten- och avloppsledningar finns inom tre meter där du vill gräva eller anlägga något, måste du ansöka om tillstånd från oss. Till exempel om du ska sätta upp staket, bygga förråd eller liknande.
Våra generella krav vid arbeten nära VA-ledning måste vara uppfyllda.

Generella krav vid arbeten nära VA-ledning

Våra allmänna vatten- och avloppsledningar (VA) får inte utsättas för vibrationer, belastningar, sättningar, hävningar eller andra saker som riskerar att skada ledningarna.

Nedan listar vi de anläggningskrav som gäller vid åtgärder kring våra VA-ledningar. Tänk på att det i många fall kan krävas exakt läge på en VA-ledning för att du ska kunna garantera att kraven uppfylls. Det är inte säkert att vi vet exakt läge för ledningen. I vissa fall kan du behöva schakta fram en ledning i provgropar (alternativt bekosta att vi schaktar fram den) för att fastställa exakt läge. Provgropar får endast utföras efter samråd med oss. Generellt gäller att vid framschaktning av våra ledningar ska medarbetare från Falu Energi & Vatten ges möjlighet att närvara.

Ledningar och anordningar som grävts fram ska mätas in och inmätningsdata ska skickas till FEV, koordinatsystem SWEREF 99 15 45 och höjdsystem RH 2000.

 • Minst 0,5 m kringfyllning ovanför och bredvid befintlig ledning.
 • Minsta horisontella avstånd till olika typer av kablar är 0,5 m (ytterkant)
 • Vid korsning med schaktfri metod ska det horisontella och det vertikala avståndet till VA-ledning (ytterkant) vara minst 1 m (exakt läge för borrning måste kunna dokumenteras för att uppfylla detta krav).
 • En sänkning av marknivå får enbart göras om täckningen av ledningen idag är >1,8 m.
 • Höjning av markytan då täckningen av ledningen är >1,8 m godkänns inte utan ekonomisk överenskommelse.
 • Åtgärder som försvårar vår åtkomst till en ledning regleras i avtal där vi friskriver oss från återställning.
 • Arbeten som kan medföra vibration (till exempel sprängning, borrning, pålning, spontning) kräver att vibrationskonsult anlitas för bedömning så att inte vibrationerna påverkar våra ledningar.
 • Åtgärder får inte öka lasten på ledningarna så att de riskerar att påverkas.

Ansök här om arbete nära vatten- och avloppsledning

När du ansökt återkommer vi till dig. Om vi kan ge tillstånd så skriver vi ett avtal med dig, innan arbetet påbörjas. Avtalet reglerar bland annat kostnad för återställning och tydliggör att du eller din entreprenör ansvarar för att åtgärden sker enligt våra generella krav.

Dags att förnya VA-ledning?

Om det är dags att förnya dina VA-ledningar behöver du byta ut dem ända fram till förbindelsepunkten. Då ska du, innan arbetet påbörjas, anmäla det till oss. Gärna så tidigt som möjligt.

Läs mer och anmäl här - förnya VA-ledningar

Om du gräver i allmän mark

För att kunna byta ut exempelvis dina VA-ledningar behöver även du som privatperson ibland gräva utanför din tomt. För att kunna gräva i allmän (kommunal) mark behöver du tillstånd från kommunen. Läs mer på:

Ansök om Ta-plan, schakt- och grävtillstånd på kommunal mark, på falun.se Länk till annan webbplats.

Servitut och ledningsrätt

Många av våra ledningar på privat mark skyddas juridiskt av servitut eller ledningsrätt.

Läs mer om servitut och ledningsrätt