När du ska gräva

Minigrävare i trädgård

Om du planerar att gräva på din mark eller tomt, eller på annan plats, ska du först beställa en ledningsvisning, annars riskerar du att komma åt någon av våra ledningar.

Se till att du är på den säkra sidan om du ska göra ett markarbete. Det kan vara allt från en dränering till plantering av ett träd och det spelar ingen roll om du är företag, kommun eller privatperson.

Innan du ska påbörja arbetet går du till Ledningskollen för att ta reda på om det finns ledningar inom området – oavsett om det gäller bredband, el, fjärrvärme, vatten eller avlopp.

Gör så här

 1. Gå till ledningskollen.se. Länk till annan webbplats.
 2. Via Ledningskollen skickas din förfrågan till alla ledningsägare som har infrastruktur i det berörda området.
 3. Behöver ledningar märkas ut kontaktar ledningsägaren dig för att på plats märka upp ledningar som finns nedgrävda.

Kom ihåg att begära ledningsvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Visningen är gratis, men vi vill att du hör av dig till oss minst fem arbetsdagar före aktuell grävdag för att vi ska kunna planera arbetet.

Privata ledningar syns inte

Privata ledningar, till exempel ledningar mellan förbindelsepunkt och huset visas inte på ledningskollen. Falu Energi & Vatten har inga uppgifter om privata ledningar, det är fastighetsägarens ansvar att veta var dessa går.

Om du har grävt av en ledning

En avgrävd ledning ska alltid anmälas till vår kundtjänst så att vi kan säkerställa att det inte finns någon fara och återställa ledningen. Om du inte har begärt ledningsvisning och olyckan är framme får du själv stå för kostnaderna. 

Läs mer om Säkerhet vid elektriska ledningar (pdf) Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Ledningsrätt och servitut

Många av våra ledningar på privat mark skyddas juridiskt av ledningsrätt eller servitutsavtal. Ledningsrätten ger oss rätt att på din mark bibehålla, underhålla och förnya ledningar inom ett angivet område, bredden varierar, men ofta är den cirka sex meter bred. Hur servitutsavtalen är utformade kan variera men de har samma syfte som en ledningsrätt.

Inom ledningsrätts­området och inom flera ledningsservitut finns begränsningar på hur området får användas. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att förändra marknivån eller korsa området med ledningar, anlägga vägar eller cykelvägar med mera, utan vårt medgivande. Det är inte heller tillåtet att uppföra byggnader, plantera träd eller placera material över ledningar eller över anordningar på nätet (brunnar, ventil­beteckningar och liknande).

Även på kommunal mark gäller att våra ledningar är skyddade på liknande sätt som ovan.

Arbete nära VA-ledning? Ansök!

Om du på ledningskollen ser att vatten- och avloppsledningar finns inom tre meter där du vill gräva eller anlägga något, måste du ansöka om tillstånd från oss. Till exempel om du ska sätta upp staket, bygga förråd eller liknande (se Ledningsrätt och servitut).
Våra generella krav vid arbeten nära VA-ledning måste vara uppfyllda.

Generella krav vid arbeten nära VA-ledning

Falu Energi & Vattens vatten- och avloppsledningar (VA) får inte utsättas för vibrationer, belastningar, sättningar, hävningar eller andra saker som riskerar att skada ledningarna.

Nedan listar vi de anläggningskrav som gäller vid åtgärder kring våra VA-ledningar. Tänk på att det i många fall kan krävas exakt läge på en VA-ledning för att du ska kunna garantera att kraven uppfylls. Det är inte säkert att vi vet exakt läge för ledningen. I vissa fall kan du behöva schakta fram en ledning i provgropar (alternativt bekosta att vi schaktar fram den) för att fastställa exakt läge. Provgropar får endast utföras efter samråd med oss. Generellt gäller att vid framschaktning av våra ledningar ska personal från Falu Energi & Vatten ges möjlighet att närvara.

Ledningar och anordningar som grävts fram ska mätas in och inmätningsdata ska skickas till FEV, koordinatsystem Sweref 99 15:45 och Höjdsystem RH2000.

 • Minst 500 mm kringfyllning ovanför och bredvid befintlig ledning.
 • Minsta horisontella avstånd till olika typer av kablar är 500 mm (ytterkant)
 • Vid korsning med schaktfri metod ska det horisontella och det vertikala avståndet till VA-ledning (ytterkant) vara minst 1 m (exakt läge för borrning måste kunna dokumenteras för att uppfylla detta krav).
 • En sänkning av marknivå får enbart göras om täckningen av ledningen idag är >1,8 m.
 • Höjning av markytan då täckningen av ledningen är >1,8 m godkänns inte utan ekonomisk överenskommelse.
 • Åtgärder som försvårar vår åtkomst till en ledning regleras i avtal där vi friskriver oss från återställning.
 • Arbeten som kan medföra vibration (till exempel sprängning, borrning, pålning, spontning) kräver att vibrationskonsult anlitas för bedömning så att inte vibrationerna påverkar våra ledningar.
 • Åtgärder får inte öka lasten på ledningarna så att de riskerar att påverkas.

Ansök här om arbete nära vatten- och avloppsledning

När du ansökt återkommer vi till dig. Om vi kan ge tillstånd så skriver vi ett avtal med dig, innan arbetet påbörjas. Avtalet reglerar bland annat kostnad för återställning och tydliggör att du eller din entreprenör ansvarar för att åtgärden sker enligt våra generella krav.

Vid markarbeten på kommunal mark måste du även söka tillstånd från kommunen. Läs mer på Gräva och schakta: Tillstånd - Falu kommun Länk till annan webbplats.

Om du gräver i allmän mark

För att kunna gräva i allmän mark behöver du tillstånd från kommunen. Läs mer på:

Gräva och schakta: Tillstånd - Falu kommun Länk till annan webbplats.