Dagvatten

bilden visar ett skyfall och en väg

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn, smält snö eller dräneringsvatten från husgrunder. Att ta hand om dagvatten är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar.

Under naturliga förhållande tränger vattnet ner i marken innan det når vattendrag. I våra tätbebyggda områden med mycket tak och hårdgjord ytor rinner vattnet istället på marken till diken, gatubrunnar och vidare ut i närmaste vattendrag.

Dagvatten behöver inte renas på samma sätt som spillvatten från toaletter, bad, disk eller tvätt. Därför ska dagvattnet inte vara kopplat till spillvattenledningar. Vid kraftigt regn finns annars risken att ledningarna fylls och ger översvämningar i källare.

Dagvattnet kan ledas bort i ledningar i marken eller i öppna system ovan mark, till exempel diken. Alternativt kan dagvatten omhändertas och infiltreras på platsen där det uppstår. 

Klimatförändringar

Alla prognoser pekar mot att vi går mot ett mer extremt klimat med intensivare nederbörd och skyfall. Våra dagvattenledningar och dikessystem är inte konstruerade för att klara så stora flöden, vilket leder till lokala översvämningar. De mest utsatta områdena är de som ligger lågt.

Det finns mycket som du som fastighetsägare kan göra själv för att minska både riskerna för och konsekvenserna av en översvämning.

För dig som äger en fastighet:

Vem ansvarar för vad?

Koppla dagvatten rätt

Ta hand om dagvattnet

Om du har drabbats av källaröversvämning

Tvätta alltid bilen i en biltvätt

Att tvätta bilen på gatan innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag och sjöar. Det är ämnen som är skadliga för både människan och miljön. Bästa sättet att tvätta bilen är vid en anläggning som renar tvättvattnet och återanvänder det.

Så tvättar du bilen