Dagvatten

bilden visar ett skyfall och en väg

Dagvatten är vatten från regn eller snösmältning som tillfälligt rinner på markytan. Att ta hand om och minska mängden dagvatten är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar.

Under naturliga förhållande tränger regn- och smältvattnet ner i marken. I våra tätbebyggda områden med mycket tak, vägar och hårdgjorda ytor rinner vattnet istället på marken till gatubrunnar, via ledningar och diken och vidare ut i närmaste vattendrag.

Dagvatten innehåller inte samma föroreningar som spillvatten från toaletter, bad, disk eller tvätt, och behöver därför inte samma typ av rening innan utsläpp till vattendrag. Dagvatten får inte ledas till spillvattenledningarna eftersom det kan orsaka överfulla spillvattenledningar och källaröversvämningar vid regn.

Klimatförändringar

Alla prognoser pekar mot att vi går mot ett mer extremt klimat med intensivare nederbörd och skyfall. Våra dagvattenledningar och dikessystem är inte konstruerade för att klara så stora flöden, vilket leder till lokala översvämningar. De mest utsatta områdena är de som ligger lågt.

Det finns mycket som du som fastighetsägare kan göra själv för att minska både riskerna för och konsekvenserna av en översvämning.

För dig som äger en fastighet:

Vem ansvarar för vad?

Koppla dagvatten rätt

Ta hand om dagvattnet

Om du har drabbats av källaröversvämning

Tvätta alltid bilen i en biltvätt

Att tvätta bilen på gatan innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag och sjöar. Det är ämnen som är skadliga för både människan och miljön.

Det är inte tillåtet att leda förorenat dagvatten till dagvattensystemet utan att det först renas i oljeavskiljare eller liknande. Bästa sättet att tvätta bilen är vid en anläggning som renar och återanvänder tvättvattnet.

Så tvättar du bilen