Slamtömning och latrin

Pågående slamtömning med bil

Att tömma din brunn eller tank är mycket viktigt för dig med enskilt avlopp. Hjälp oss göra vårt tunga arbete lite lättare. Här får du tips och information som gör det lite lättare vid tömning. Avgifter hittar du längst ner på sidan.

I normala fall räcker det med den regelbundna tömning som vi gör av kommunens alla enskilda avlopp en till två gånger per år.

När kommer slambilen?

Du som är kund med slamtömning är tilldelad en viss vecka för tömning.
Om du har rätt telefonnummer registrerat hos oss, kommer du att få ett sms när det är dags för slamtömning.

Läs mer om sms vid slamtömning

Vi behöver ta oss fram - året om

En slambil väger cirka 26 ton och kräver en bred väg (3,5 meter + 1 meter på vardera sida) med god bärighet samt fri höjd på minst 4,5 meter. Gräs eller jord räknas inte som godkänt underlag.

Tänk också på att snöröja och halkbekämpa under vintern. Skotta från vägen och fram till brunnen/tanken, samt runt och på locket. Chauffören behöver även ha tillgång till kod eller nycklar för att låsa upp stängda bommar. Om brunnen eller tanken är svår att hitta, vill vi att du märker ut den med en pinne eller flagga. Det är inte säkert att det alltid är samma chaufför som kör slambilen.

Slambilen behöver ha plats att komma till och från tömningsstället utan att behöva backa annat än vid vändning.

Bild visar de avstånd som behövs runt slambilen: Fritt 5,5 m runt bilen, 3,5 m vägbredd och 4,5 m fritt på höjden.

Lätt brunnslock av plast

Brunnslocket bör vara av ett lätt material, till exempel plast, glasfiber eller plåt så det går lätt att lyfta eller dra åt sidan med ett handtag. Det gör att endast en person behövs för att kunna öppna det. Dragkraften som krävs för att dra undan brunnslocket får inte överstiga 300 N, vilket innebär att locket inte får väga mer än 25 kilo. Ska brunnslocket lyftas bort får det inte väga mer än 15 kilo enligt Arbetsmiljöverket. Betonglock överstigande en diameter på 75 centimeter bör undvikas. Tänk också på att locket ska vara barnsäkert.

Hjälp till att hålla området kring brunnen fritt från sådant som försvårar slangdragningen. Ta bort eventuella prydnadsväxter, krukor och trädgårdstomtar från locket innan tömning. Röj också bort växtlighet runt brunnen eller tanken.

Slangdragning max 10 meter

Att dra ut slangen från bilen är ett tungt arbete för vår chaufför. Maxavståndet för slangdragning är 10 meter (det kan förekomma undantag på 20 meter på äldre tomter).

Vid nybyggnation är det viktigt att du planerar rätt från början och anlägger brunnen eller tanken nära platsen där slambilen ska stå, helst mindre än 10 meter.

Hjälp även till att hålla fritt från stubbar, murar och staket och annat som försvårar slangdragningen.

Vanliga frågor

Hur ofta behöver brunnen/tanken tömmas?

En brunn behöver normalt tömmas en till två gånger per år om den är rätt dimensionerad. En sluten tank behöver tömmas minst var tredje år.

Ibland kan det behövas en extra tömning. Ett avlopp som är dimensionerat för ett par, tre personer kan snabbt bli fullt efter bara någon vecka om ni är fler än vanligt i bostaden. Kostnaden för en extra slamtömning är beroende av storleken på brunnen/tanken och hur akut det är.

Våra avgifter

Hur beställer jag tömning av min brunn/tank?

Du beställer extra slamlömning här:

Beställ extra slamtömning

Eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Hur ansöker jag om förlängt slamtömningsintervall eller uppehåll?

Om du vill förlänga slamtömningsintervallet eller göra uppehåll i tömning sker det genom att du fyller i en blankett hos Falu kommun. Du hittar dessa här:

Slam och latrin - Falu kommun Länk till annan webbplats.

Hur och när töms minireningsverk?

Slam från minireningsverk ska tömmas enligt intervall som föreskrivits i gällande tillstånd för anläggningen. Tömningsinstruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. Vid behov ska fastighetsägaren närvara vid tömning.

Hur fungerar tömningen?

En slamtömning innebär att brunnen eller tanken töms på både flytslam, sjunkslam och vatten. I en två- eller trekammarbrunn lämnas oftast vattenfasen för att förbättra brunnens funktion.

De mikroorganismer som finns i brunnen återförs och nedbrytningsprocessen kan snabbt komma igång igen, vilket minskar belastningen på närmiljön. Eftersom vätskan återförs minskar även transporterna för slambilen och leder till mindre klimatpåverkan.

Hur ser jag att tömning skett?

Det kan ibland vara svårt att se om tömning utförts. Två- och trekammarbrunnar är oftast fyllda med vatten vilket kan upplevas som att brunnen inte är tömd.
Kontrollera enklast genom att lyfta på locket och se om det finns en tjock kaka högst upp. Det innebär att brunnen inte är tömd. Du kan även kontrollera genom att stoppa ner en pinne och röra runt. Känns innehållet som vatten är det tömt.

Latrin

Latrintömningsdagar sommar

För dig som endast har tömning på sommaren börjar sommarperioden vecka 23 eller 24, beroende på om du har hämtning udda eller jämn vecka. Sista sophämtning sker under vecka 35 eller 36 beroende på om du har hämtning udda eller jämn vecka.

Du som inte beställt regelbunden tömning

Du kan lämna latrintunna på Falu återvinningscentral för 125 kronor per tunna. Du kan även köpa en ny latrintunna för 100 kronor per tunna. Du behöver inte kontakta oss i förväg, men när du kommer till återvinnings­centralen ska du kontakta personalen. Mer information om öppettider på återvinningscentralen.

Du som beställt regelbunden tömning

För dig som beställt regelbunden tömning av latrintunna gäller att vi tar med och tömmer en latrintunna som du ställer vid vägkanten var 14:e dag, och lämnar av en ny tunna. Har du ställt ut flera latrintunnor tar vi med dem, men då kostar tömningen 250 kronor per extra tunna.

Om du behöver en extra tunna kan du köpa den på Falu återvinningscentral för 100 kronor. Om du vill kan vi istället lämna en extra tunna vid ordinarie hämtning för samma pris, hör i så fall av dig till kundtjänst.

Latrintunnor för tömning ska vara tydligt framställda till farbar vägkant, de får inte stå i skåp eller trälåda. Pris för tömning av extra tunna, se avgifter nedan.

Du som vill kompostera din latrin

Om du vill kompostera din latrin är du skyldig att anmäla omhändertagande till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. Du anmäler det genom att fylla i en blankett hos Falu kommun. Du hittar den här:

Kompostering av latrin - Falu kommun Länk till annan webbplats.

Avgifter

Avgifterna för slamtömning och hämtning av latrin beslutas av kommunfullmäktige i Falu kommun och finns samlade i avfallstaxan.

Se priser i avfallstaxan

Här nedan finns ett utdrag ur avfallstaxan, som visar priset för tömning av brunnar och slutna tankar enligt turlista, samt tillägg och tjänster.

Brunnar, tömning varje år

Pris 2024

Brunnstorlek

Kr/tömning

Brunn upp t.o.m 3 m³

1 550 (200 kr tillkommer ej turanslutna brunnar)

Brunn över 3 m³ t.o.m 6 m³

2 348

Brunn över 6 m³ t.o.m 10 m³

3 692

Brunn över 10 m³

Timtid och
behandlingsavgift

Brunnar, tömning vartannat år

Pris 2024

Brunnstorlek

Kr/tömning

Brunn upp t.o.m 3 m³

1 784

Brunn över 3 m³ t.o.m 6 m³

2 584

Brunn över 6 m³ t.o.m 10 m³

3 938

Brunn över 10 m³

Timtid och
behandlingsavgift

Sluten tank

Pris 2024

Tank

Kr/tömning

Sluten tank upp t.o.m 3 m³

1 550 (200 kr tillkommer ej turanslutna brunnar)

Över 3 m³ t.o.m 6 m³

2 348

Över 6 m³ t.o.m 10 m³

3 692

Tank över 10 m³

Timtid och
behandlingsavgift

Brunn till och med 6 m³ ansluten till flera hushåll

Pris 2024

Antal hushåll

Kr/hushåll/tömning

2 hushåll

1 240

3 hushåll

852

4 hushåll

679

5 hushåll

576

6 hushåll

502

Priserna baseras på den tömda volymen.

Latrinhämtning

Pris 2024, årsavgift

Boendeform

Kr/år

Permanentboende*

6 696

Fritidsbostad (juni-aug)*

1 520

Pris 2024, tilläggsavgifter

Tjänst


Extra latrinkärl (själva kärlet)

100 kr/kärl

Hämtning av extra kärl vid ordinarie tur

308 kr/kärl

Extra hämtning utanför ordinarie tur

1 231 kr/kärl

Behandlingsavgift (vid större mängder)

2 650 kr/ton

Pris 2024, hämtning på fastighet (om särskilt skäl finns)

Boendeform

Kr/år

Permanentboende

1 609

Fritidsbostad (juni-aug)

432

* Årsavgiften inkluderar kärl-, insamlings- och behandlingskostnader för tömning var 14:e dag under sommarperioden (juni-aug) samt 1 gång/månad under resterande tid av året för permanentboende.

Priser och tillägg

Pris 2024

Tjänst

Priser

Pris för slambehandling från slutna tankar eller brunnar

315 kr/ton

Tillägg för tömning av köksbrunn upp till 1 m³

689 kr

Tömning av köksbrunn större än 1 m³

1 550 kr

Tillägg för tömning av fördelningsbrunn

246 kr

Tillägg för extra tömning av
turanslutna brunnar/slutna tankar

246 kr

Tillägg för tömning av ej
turanslutna brunnar/slutna tankar

246 kr

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid

1 231 kr

Tillägg för akut tömning, ej ordinarie arbetstid

1 917 kr

Slambil

1 306 kr/tim

Spolbil

1 583 kr/tim

Tillägg för tunga lock

308 kr/tömning

Tillägg för lång slangdragning, 21-30 meter

123 kr/tömning

Tillägg för lång slangdragning, 31-50 meter

369 kr/tömning

Tillägg för lång slangdragning, över 50 meter

984 kr/tömning

Tillägg för specificerad tömningstid, bli uppringd

31 kr/tömning

Avgift vid hinder för tömning

615 kr/tömning

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.