Om oss

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt energiföretag med produkter och tjänster inom el, elnät, värme & kyla, stadsnät, vatten & avlopp samt återvinning i Falu kommun. Vi är drygt 210 anställda och omsätter cirka 800 miljoner kronor.

Vår största drivkraft är att skapa en framtidssäker infrastruktur som gör vardagen bekväm och trygg för såväl dagens Falubor som kommande generationer. Det betyder att vi hela tiden söker nya, innovativa lösningar och ständigt strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och smartare tjänster.

Falu Energi & Vatten är ett av Falu kommuns helägda dotterbolag. Vår verksamhet sträcker sig över hela Falu kommun med många sorters anläggningar och ledningar, såväl ovan som under mark.

Våra anläggningar och verksamheter:

Elnät

I mer än 125 år har vi byggt och underhållit elnät. Vårt elnät täcker i stort sett hela Falu kommun och vi distribuerar el till fler än 33 000 kunder. Elnätet omfattar 375 mil ledningar och inom elnätsområdet har vi ensamrätt och skyldighet att distribuera el. När du är i behov av en permanent eller tillfällig elanslutning ska du vända dig till oss.

Vi bevakar nätet och avhjälper fel dygnet runt under årets alla dagar. Vi jobbar för ett avbrottsfritt, flexibelt och smart elnät.

Läs mer om vår verksamhet och tjänster inom el

Elektriker som undersöker en elstolpe

Kraftproduktion

Falu Energi & Vatten har flera olika anläggningar som gör ren el av förnyelsebara bränslen som vind, vatten, sol och skog. Se filmen om vårt prisbelönta energisystem för produktion av ren el:

Faluns energisystem - YouTube Länk till annan webbplats.

Biogas

På Främby avloppsreningsverk i Falun står en gasmotor som drivs av rötgaser. Motorn driver en generator som producerar koldioxidfri el och värmen som bildas tas omhand i fjärrvärmenätet. Sammanlagt produceras motsvarande 170 kW el och värme.

Kraftvärme

Kraftvärme­verk påminner om en tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbiner, som i sin tur driver generatorer som alstrar elström för vidare transport ut på elnätet. Den kvarvarande värmen i ångan överförs till fjärrvärmesystemet som vär­mer upp våra bostäder och varmvattnet i kranarna.

Västermalmsverket är vårt största kraftvärmeverk. I verket eldar vi nästan uteslutande med biobränslen, till exempel bark, flis och spån. Den effektiva eldningen ger förutom värme också 60 GWh miljövänlig elkraft per år.

Vindkraft

Vindkraften symboliserar på flera sätt den energi- och miljömedvetenhet som nu breder ut sig från stugorna till de globala beslutsfattarna. Det är inte bara alarmerande förändringar i vårt klimat som gett vindkraften en rejäl skjuts, utan även insikten om att man inte kan försörja världen med energi från ändliga källor särskilt länge till.

Idag äger vi tre och ett halvt vindkraftverk som står på Högberget och Tavelberget i Falu kommun. Tillsammans genererar de 21 miljoner kWh el varje år, vilket motsvarar 1 050 villor med elvärme.

Vattenkraft

Vi äger fem vattenkraftstationer som är belägna vid Faluån, Sundborn, Korsnäs, Lustebo och Kniva. Tillsammans kan våra vattenkraftstationer generera drygt 3 MW effekt och den genomsnittliga årsproduktionen är 12 GWh, vilket motsvarar 600 villor med elvärme.

Genom vår vattenkraftproduktion bidrar vi till att ersätta importerad kolkraft och besparar därmed naturen utsläpp av 10 000 ton koldioxid varje år.

Solceller

Sedan 2014 finns en solcellsanläggning placerad på ett tak vid Riksskidstadion på Lugnet. Den består av 20 paneler med en maxeffekt på 5,1 kW. Årsproduktionen av el uppgår till 5 000 kWh, vilket ger hushållsel till två lägenheter.

Sundborns kraftstation

Sundborns kraftstation

Fjärrvärme

Falu Energi & Vatten har väl utbyggda nät för både fjärrvärme och el. Vi har också påbörjat utbyggnad av ett fjärrkylenät som levererar kyla till bland annat galleriorna. Om något tekniskt fel skulle uppstå i de egna näten finns flera reservlösningar som tryggar Falubornas värme- och elförsörjning.

Västermalmsverket

Västermalmsverket är hjärtat i Faluns fjärrvärmenät. I anläggningen eldar vi nästan uteslutande med biobränslen, till exempel bark, flis och spån. På så vis får vi en förnyelsebar fjärrvärme som inte bidrar till växthuseffekten.

Västermalmsverket är ett kraftvärmeverk. Det betyder att den effektiva eldningen förutom värme också ger miljövänlig elkraft och fjärrkyla.

I Västermalmsverket finns två biobränslepannor, två oljepannor och två gaspannor. Olja och gasol används som komplement under de kallaste dygnen och som reserv. Kapaciteten är 130 MW för fjärrvärme och 18 MW för elkraft. Årsproduktionen är 300 GWh värme och 60 GWh el.

Gasolen förvaras inom inhägnad depå vid Skyfallsvägen. Läs mer om gasoldepån vid Skyfallsvägen.

Dalregementet

Hetvattencentral med två biobränslepannor och en oljepanna. Kapacitet: 43 MW.

Falu lasarett

Hetvattencentral med två oljepannor och en elpanna. Kapacitet: 39 MW.

Grycksbo

Hetvattencentral med en biobränslepanna, en oljepanna och en elpanna. Kapacitet: 4,5 MW.

Bjursås

Hetvattencentral med en biobränslepanna och en oljepanna. Kapacitet: 3,5 MW.

Svärdsjö

Hetvattencentral med två biobränslepannor, två oljepannor och en elpanna. Kapacitet: 4 MW.

Ingarvet/Falu återvinning

Hetvattencentral som drivs med deponigas. Kapacitet 0,4 MW.

Läs mer om våra tjänster och verksamhet inom Värme & kyla

Västermalmsverket

Västermalmsverket

Vattenverk

Falu Energi & Vatten har åtta vattenverk som producerar 15 000 000 liter dricksvatten per dygn till cirka 55 000 Falubor. För att transportera vattnet till våra kunder behövs:

  • 41 mil ledningar
  • 11 högreservoarer
  • 21 tryckstegringsstationer

Lennhedens vattenverk

Lennhedens vattenverk är Falu Energi & Vattens senaste vattenverk och ett av Sveriges modernaste. Vattenverket ägs av Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi tillsammans och ligger på Badelundaåsen intill Dalälven i Lennheden.

Vattnet som pumpas upp från åsen är ett grundvatten och ska trygga kommunernas framtida försörjning av dricksvatten. Vattnet pumpas upp från 38 meters djup är av så hög kvalitet att inga kemikalier behöver tillsättas under reningsprocessen.

Under 2015 kopplades det nya vattnet in till Faluborna genom de närmare 20 kilometer långa ledningarna till Falun. Lennhedens vattenverk tryggar vatten­försörjningen för Falun och Borlänge i 100 år framåt.

Övriga vattenverk

I de övriga vattenverken, Enviken, Svärdsjö, Vika Kyrkby, Vika Strand och Aspeboda, används grundvatten och i Årboheden används både ytvatten och grundvatten.

Läs mer om våra tjänster och verksamhet inom Vatten & avlopp

Lennhedens vattenverk

Lennhedens vattenverk

Avloppsreningsverk

I Falu kommun finns åtta avloppsreningsverk som renar vårt avloppsvatten.

Bjursås

Bjursåsverket renar avloppsvatten från tätorten Bjursås och de kringliggande byarna Bodarna, Kvarntäkt, Storsveden, Näset och Kullgärdet. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Mängden renat vatten i Bjursås avloppsreningsverk är
ca 290 000 m³ per år. Avloppsreningsverket använder sig av en reningsprocess i två steg - mekanisk rening och en kombinerad biologisk/kemisk rening. Denna metod kallas simultanfällning.

Boda

Bodaverket renar avloppsvatten från tätorten Svärdsjö samt Borggärdet, Isala, Östansjö, Bengtsheden och Boda. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Mängden renat vatten per år är ca 270 000 m³. I Boda avloppsreningsverk renas vattnet enligt den vanliga trestegsprincipen: Mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Enviken

Envikens avloppsreningsverk renar vatten från Enviken, Hedgårdarna, Rönndalen, Övertänger och Yttertänger. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Verket har dessutom ett larmsystem som varnar direkt om något går fel. Mängden vatten som renas är ca 145 000 m³ per år. Avloppsreningsverket renar i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Främby

Främby avloppsreningsverk (Främby ARV) är kommunens största reningsverk. Där renar vi vatten från Faluns innerstad, Korsnäs- och Hosjöområdet samt vattnet från Danholn, Blixbo, Toftbyn och Sundborn. Verket renar cirka 6 miljoner m³ per år (ca 16 000 m³ per dygn) och vattnet släpps sedan ut i Främbyviken och Runn. Reningen utförs i tre steg, mekanisk, kemisk och biologisk rening. Avloppsreningsverket i Främby har även en särskild anläggning för att rena länspumpningsvatten från Falu Gruva.

Sedan 2017 har vi arbetat med projektet Framtidens Främby som ska utveckla dagens Främby ARV till en modernare anläggning som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav. Följ gärna projektet:

Framtidens Främby - vårt nya avloppsreningsverk

Grycksbo

Grycksboverket renar avloppsvatten från Grycksbo centrum, Bergsätra, Fågelsången och Harmsarvet. Verket är inte bemannat, men övervakas via centraldator. Personal åker ut till Grycksbo 2-3 gånger i veckan för att utföra kontroller. Vid driftfel går larm som är kopplat till jourpersonal. Grycksbo reningsverk renar ca 490 000 m³ avloppsvatten per år. Vid verket används mekanisk och kemisk rening.

Linghed

Linghedssverket renar avloppsvatten från Linghedsbyn, Strömmen, Räviln och Eriksberg. Verket är inte bemannat, men tillsyn sker 2-3 gånger i veckan. Övrig tid är Linghedsverket kopplat till ett centralt övervakningssystem. Ungefär 71 000 m³ vatten per år renas. Avloppsreningsverket renar i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Sågmyra

Verket renar avloppsvattnet från Sågmyra, Sågen, Vrebro, Hällgårdarna och Bengtsgårdarna. Verket är inte bemannat på heltid, men övervakas via centraldator. 2-3 gånger i veckan åker personal ut på kontroll. Verket har dessutom ett larmsystem som varnar direkt om något går fel. Mängden renat avloppsvatten är ca 240 000 m³ per år. Avloppsreningsverket renar i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening med efterfällning.

Vika

Avloppsreningsverket renar vatten från Vika Kyrkby. Verket är inte bemannat, men övervakas via centraldator från Främby reningsverk. Tillsyn sker 2-3 gånger i veckan. Ett larmsystem är kopplat till jourpersonal på annan tid än dagtid. Verket renar ca 59 000 m³ avloppsvatten per år och renar i tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk rening. 

Läs mer om våra tjänster och verksamhet inom Vatten & avlopp

Främby reningsverk

Främby reningsverk

Återvinning

Falu återvinning

Falu återvinning är en av Faluns största mötesplatser med cirka 100 000 besökare varje år. Här tar vi hand om material från privatpersoner och företag som vi sedan levererar vidare och återvinner på bästa sätt. På Falu återvinning finns också Återbruket där du kan lämna saker du inte längre behöver. Dina saker hamnar hos våra samarbetspartners där de sedan säljs eller skänks vidare.

Bjursås

På återvinningscentralen i Bjursås tar vi emot material från privatpersoner och företag som vi sedan återvinner på bästa sätt. Här kan du lämna allt från metallskrot och trä till elektronik och farligt avfall.

Svärdsjö

På återvinningscentralen i Svärdsjö tar vi emot material från privatpersoner och företag som vi sedan återvinner på bästa sätt. Här kan du lämna allt från metallskrot och trä till elektronik och farligt avfall.

Läs mer om våra tjänster och verksamhet inom Återvinning

Falu återvinningscentral

Falu återvinningscentral

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.