Så fungerar elmarknaden

En tjej fönar håret på en annan tjej i badrummet.

Elmarknaden kan vara svår att förstå sig på. Tycker du det också? All el som produceras i Sverige eller importeras går in i det svenska elnätet och distribueras sedan ut över hela landet. Du kanske tänker att det är någon hos Falu Energi & Vatten som höjer priserna för att det ska bli mer pengar i kassan? Så är det självklart inte. Här förklarar vi hur det hänger ihop.

Falu Energi & Vatten, och alla andra elhandelsbolag i Norden, köper sin el på den nordiska elhandelsbörsen Nord Pool. Elhandelsbörsen kan liknas vid en handelsplats för elproducenter och elhandlare där producenterna säljer sin el och elhandlarna köper. Ibland är det samma aktör som producerar elen, säljer den och som sedan köper tillbaka el för att leverera vidare till sina kunder. Det fungerar som vilken börs som helst.
Om det är stor efterfrågan och utbudet lågt – då går priserna upp. Om det är liten efterfrågan och utbudet stort - då går priserna ner.

Elhandelspris beroende på var du bor

Sverige är idag uppdelat i fyra olika elområden och priserna mellan dessa områden kan skilja sig åt. Tidigare hade Sverige ett gemensamt elområde med samma pris i hela landet. Men på grund av begränsningar i det svenska och nordiska elnätet delades landet in i fyra olika områden till följd av ett beslut i EU-kommissionen 2011. Falun tillhör elområde 3 som benämns Stockholm eller STO.

Vad menas med lokalproducerad el?

I Falun tillverkas 100 procent förnybar el. Den största delen av Falu Energi & Vattens produktion kommer från våra två kraftvärmeverk på Ingarvet, där lokala biobränslen blir till miljövänlig el och fjärrvärme. Men lokalproducerad el kommer också från vindkraftverken på Tavelberget och Högberget och våra vattenkraftverk i t ex Sundborn.

Vad består elpriset av?

Konsumentpriset på el består av elhandel, elnät samt skatter och avgifter.

Elhandelspris

Elhandelspriset är det pris du betalar för din elanvändning beroende på vilket elavtal du har. I elhandelspriset ingår elcertifikat som är ett stödsystem som riksdagen beslutat om. Det bidrar till utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige. Ungefär en tredjedel av din faktura är elhandel.

Ditt elpris styrs i huvudsak av tre saker; tillgång, efterfrågan och elnätets kapacitet. Tillgång och efterfrågan hör dels ihop med vilket pris elen har på elbörsen Nord Pool men även hur stor efterfrågan på el det är i ditt elområde.

Våra avtal har en fast månadsavgift, som ska täcka våra administrativa kostnader som till exempel fakturautskick, kundtjänst, datasystem med mera.

Elnätspris

Elnätspriset täcker kostnaden för att transportera elen hem till dig. Priset består av en fast och en rörlig del. Den fasta månadsavgiften är beroende av hur stor säkring du använder. Den rörliga delen (överföringsavgiften) är baserat på din elanvändning. Elnätspriset ska täcka kostnader för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. I Falun har vi ett väl utbyggt elnät med hög leveranssäkert.

Falu Energi & Vattens elnät täcker i stort sett hela Falu Kommun och vi ser till att elen transporteras hem till dig.

Energiskatt och moms

Kostnad för energiskatt tillkommer på elnätsfakturan och slutligen läggs moms på det totala elpriset inklusive energiskatt.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.