Flerfamiljshus och FNI

Efter 1 januari 2024 införs fastighetsnära insamling, FNI, för boende i flerfamiljshus i Falun. Falu Energi & Vatten tar då också över insamlingen av förpackningsavfall. Detta kommer att innebära förändringar både för dig som fastighetsägare och de som bor i din fastighet.

Vad är FNI?

FNI står för fastighetsnära insamling och innefattar förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas och innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt hem. Du får en bättre service och det blir lättare att göra rätt när vi hämtar förpackningarna där du bor. Förpackningarna hämtas av Falu Energi & Vatten som transporterar förpackningarna vidare för återvinning.

Varför FNI?

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar innebär ökad service till medborgarna. Erfarenheten visar att det medför att mer lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Genom FNI kan vi öka återvinningen av förpackningar. Återvinning bidrar till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar. En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar samlas in fastighetsnära ger en ökad service till medborgarna. Det blir lättare att göra rätt!

Vad innebär det?

Boende i lägenhet kommer att märka av förändringen först. Platsen där man slänger sina sopor idag kommer att utökas med kärl för förpackningar. Fastighetsägarens avgift per lägenhet och år blir 151 kr (år 2024, inkl. moms).

Vad gör FEV och vad gör fastighetsägaren?

Falu Energi & Vatten ställer ut kärl, dimensionerar kärlvolym utifrån nationella riktlinjer, tillhandahåller skyltar och information till fastighetsägaren.

Fastighetsägaren är skyldig att utse plats för kärlen enligt lag (till exempel i nära anslutning till där mat och restavfall hämtas idag) och i samråd med Falu Energi & Vatten.

Fastighetsägaren ska informera boende om sorteringen.

Var ska kärlen stå?

Falu Energi & Vatten kan inte ställa krav på fastighetsägaren att inrätta ett utrymme för förpackningsinsamling i befintlig byggnad. Däremot kan vi ställa krav om avfallsutrymmets utformning och anordningar i samband med ombyggnation eller nybyggnation.

I ett befintligt bestånd kan utrymme ställas i ordning i byggnaden eller på gården eller genom att ta en parkeringsplats i anspråk. Om det inte kan ordnas en plats och Falu Energi & Vatten inte kan hämta avfallet från fastigheten kan vi anvisa en hämtningsplats med stöd av avfallsföreskrifterna.

Om det är svårt att ha insamling vid en fastighet kan insamling vid en gemensam plats vara ett alternativ. Platsen kan vara gemensam för flera fastighetsägare och ske enligt överenskommelse mellan Falu Energi & Vatten och fastighetsägare eller genom en samfällighet.

Detta behöver du som fastighetsägare göra:

  • Se till att det finns utrymme för att samla in matavfall i eller i nära anslutning till fastigheten senast den 1 januari 2024.
  • Se till att de boende har tillgång till de särskilda påsarna för matavfall och eventuellt ställ för påsen.
  • Se till att det finns utrymme för att samla in fem olika förpackningsslag senast den 1 januari 2027, eller då Falu Energi & Vatten väljer att införa det.
  • Om det finns svårigheter att ordna fastighetsnära insamling för alla avfallsslag, kontakta Falu Energi & Vatten för att diskutera hur insamlingen kan lösas.
  • Om separat insamling av förpackningar redan finns behöver ni kontakta Falu Energi & Vatten för dialog om hur vi ser på den framtida insamlingen. Befintliga avtal med nuvarande insamlingsentreprenör kan behöva sägas upp eller omförhandlas. Själva insamlingen kommer i de allra flesta fall kunna fortsätta, men Falu Energi & Vatten har ingen skyldighet att ordna fastighetsnära insamling av förpackningar före 1 januari 2027.
  • Informera de boende om de förändringar som berör er.

Standardabonnemang

Kärlvolym dimensioneras utifrån nationella riktlinjer. Tömningsintervall enligt standardmodell:

Pappersförpackningar

Tömning varannan vecka

Plastförpackningar

Tömning varannan vecka

Metallförpackningar

Tömning var 4:e vecka

Ofärgade glasförpackningar

Tömning var 4:e vecka

Färgade glasförpackningar

Tömning var 4:e vecka

Bakgrund till FNI

Nuvarande förpackningsinsamling infördes 1994 och systemet har utretts i omgångar fram till 2020. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har skött insamlingen hittills.

Det förändrade insamlingsansvaret medför flera fördelar, framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030. Ett kommunalt insamlingsansvar gör det möjligt att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av mat- och restavfall samt returpapper, vilket innebär möjligheter att effektivisera avfallshanteringen.

Regeringen fattade beslut om att insamling av förpackningar blir ett kommunalt ansvar 2024.

Med mer utsorterade fraktioner så kan du spara pengar då restavfallet som går till förbränning kommer att minska och mer material går till återvinning.

Vad händer nu?

Falu Energi & Vatten kommer inom kort att skicka ut information till dig som är fastighetsägare och även kontakta dig för att boka in platsbesök.

Hjälp oss med att mejla in kontaktuppgifter till en person som vi kan boka ett möte med, när vi kommer till ert område; insamlingen@fev.se

Här kan du läsa mer om FNI