Ersättning vid elavbrott

Om du är kund hos oss och har drabbats av ett sammanhängande elavbrott som varat mer än 12 timmar har du normalt sett rätt till
avbrottsersättning.

Här svarar vi på frågor om vem som kan få ersättning, hur och när ersättningen betalas ut och hur stor ersättningen är beroende på avbrottets längd.

Vem kan få ersättning?

Det är endast du som är kund till Falu Elnät AB och som är direkt ansluten
till vårt nät som kan få avbrottsersättning.

Hur gör jag för att få ersättning?

Du behöver normalt sett inte ansöka om att få ersättningen. Pengarna
kommer att utbetalas automatiskt inom 6 månader. Om du inte fått någon ersättning fastän du tycker att du har rätt till det så ska du kontakta oss.

När betalas avbrottsersättning senast ut?

Avbrottsersättningen ska betalas ut utan onödigt dröjsmål och inte senare
än 6 månader från det att vi fick reda på avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid får du även dröjsmålsränta enligt räntelagen 6§.

Hur betalas avbrottsersättning ut?

Avbrottsersättningen betalas i första hand ut genom avdrag på kommande
faktura eller fakturor.

Hur bestäms avbrottsperioden?

Du kan ha rätt till avbrottsersättning om du haft avbrott 12 timmar i följd.
Efter de 12 timmarna gäller:

  • avbrottsperioden anses vara slut när elen fungerat oavbrutet minst 2 timmar i sträck.
  • om elen kommer tillbaka, men sen försvinner igen efter till exempel 1 timme, fortsätter avbrottsperioden att löpa och räknas då som ett sammanhängande avbrott.

Exempel: Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.

Exempel: Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna i ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

När gäller inte avbrottsersättning?

En kund har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på kundens försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför det så kallade kontrollansvaret eller om avbrottet beror på fel i stamnätet.

Avbrottsersättning betalas inte ut till kund som varit delvis strömlös, så kallat fasfel. Avbrottsersättning betalas inte heller till kunder som var frånkopplade då elavbrottet påbörjades.

Hur stor är avbrottsersättningen?

Avbrottsersättningen beräknas utifrån din beräknade årliga nätkostnad, alltså både utifrån den fasta delen för abonnemanget och också utifrån den rörliga delen för elöverföring som du betalar till oss. Minimibelopp för avbrottsersättning är 2% av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor. Avbrottsersättningen kan för en avbrottsperiod uppgå till högst 300% av din beräknade årliga nätkostnad.

Avbrottsersättning baserad på avbrottsperiodens längd

Avbrottsperiod i
dygn och timmar

Ersättning i % av
beräknad årlig
nätkostnad

Minimibelopp i
kronor*

12-24 tim

12,5%

1 200

> 1 dygn (> 24 tim)

37,5%

2 400

> 2 dygn (> 48 tim)

62,5%

3 600

> 3 dygn (> 72 tim)

87,5%

4 800

> 4 dygn (> 96 tim)

112,5%

6 000

> 5 dygn (>120 tim)

137,5%

7 200

> 6 dygn (>144 tim)

162,5%

8 400

> 7 dygn (>168 tim)

187,5%

9 600

> 8 dygn (>192 tim)

212,5%

10 800

> 9 dygn (>216 tim)

237,5%

12 000

> 10 dygn (>240 tim)

262,5%

13 200

> 11 dygn (>264 tim)

287,5%

14 400

> 12 dygn (>288 tim)

300,0%

15 600

*) Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300% av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Kan avbrottsersättningen jämkas?

Avbrottsersättning får enligt ellagen jämkas av två skäl:

1) Om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsättaarbetstagarna för betydande risker.

2) Om skyldigheten att betala är oskäligt betungande för Falu Elnät AB.

Avbrottsersättningen i förhållande till skadestånd?

Om du drabbats av skador kan du ha möjlighet att få skadestånd. Avbrottsersättning påverkar inte din rätt att begära skadestånd. Rätten till skade­stånd för konsumenter regleras i ellagen samt i vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor.

Avbrottsersättningen ska avräknas från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott.

Kan avbrottsersättningen gå förlorad?

Om du inte har fått avbrottsersättning och inte gjort anspråk på ersättning inom 2 år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.