Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Vi vill se en nationell strategi för utbyggd kraftvärme

Både omställningen till förnybart och den lokala effektbristen kan lösas med mer lokalt producerad fjärr- och kraftvärme. Det förklarar Falu Energi & Vattens vd och företrädare för ett flertal kraftvärmeproducenter i en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet.

Falu Energi & Vattens vd, Per Dahlberg, förklarar varför vi gör en debattartikel just nu:
– Frågan om effektproblematik har vuxit i Sverige och många olika förslag på lösningar presenteras. De lösningar som presenteras fokuserar nästan alltid enbart på el. Mer produktion, mer utbyggnad av nät, lagring av elenergi, flexibilitet i elanvändning, smart styrning av elnät.

– Det som man glömt bort är att titta på vad elen används till idag och vart den lokalt kan produceras, istället för att distribueras lång väg. Genom utbyggnad av kraftvärme så kan fler hus värmas med fjärrvärme istället för el, vilket frigör el till annat och el produceras samtidigt nära där den behövs. Förnybar kraftvärme är suverän på det sättet!

Vad hoppas du ska komma ut av den?

– Att förnybar kraftvärme ges de bästa förutsättningarna för att kunna byggas ut. Att inte stöd till andra mindre bra lösningar gör att kraftvärmen tappar konkurrenskraft. För att klara den framtida ökande el- och effektefterfrågan så måste olika lösningar samverka. Kraftvärmen får inte glömmas bort!

Debattartikeln i sin helhet:

Vi kraftvärmeproducenter kan bidra till att lösa effektbristen i landet. En utbyggd lokal fjärr- och kraftvärme skulle avsevärt förbättra landets försörjning av både el och värme, med förnybara bränslen. En sådan satsning skulle dessutom göra Sverige mindre sårbart.

Idag ser vi hela branscher som ställer om från fossila till förnybara bränslen som svar på klimatfrågan. Allt mycket positivt. Och med den gemensamma nämnaren el.

Samma utveckling ser vi på många håll i Europa, och precis som där är det framför allt en utbyggnad av vind- och solkraft som ska göra jobbet. Det är en utveckling som är både bra och nödvändig, men som bär ett dilemma då mängden el från vind och sol just är väderberoende - och därför ojämn. Utbyggnad av förnybar kraftvärme löser detta dilemma då den tillför eleffekt när det behövs, är reglerbar och skapar stabilitet i elnätet. Med fler bostäder uppvärmda med fjärrvärme så minskas också eleffekttopparna kalla vinterdagar vilket avlastar elnäten.

På flera håll i Mälardalen och södra Sverige rapporteras om ökade risker för kapacitetsbrist i elnätens överföringsförmåga. Utbyggd fjärr- och kraftvärme kan lösa detta:

Fjärrvärme kan avlasta elnäten med all den el som idag används för uppvärmning. Faktum är att under en kall vinterdag används idag så mycket som en tredjedel av förbrukad el för uppvärmning.

Kraftvärmen producerar förnybar el lokalt, när den som bäst behövs. Därigenom avlastas stamnätet för överföring och importbehov av el kalla perioder minskar. Detta får stöd i en nyligen publicerad rapport av Sweco, 100 % förnybart med fjärr- och kraftvärme, som konstaterar att fjärrvärme kan bli en ännu viktigare storskalig flexibilitetslösning för kraftsystemet. Den säger också att en övergång från eluppvärmning till fjärrvärme skapar utrymme för den ökade elektrifiering vi står inför av industri, transport och växande städer.

På många håll görs idag investeringar i eldrivna värmelösningar i byggnader och större lokaler, trots att den förnybara el som kommer att produceras framöver kan användas på bättre sätt än att värma bostäder med. Rapporten är gjord på uppdrag av några av de undertecknande bolagen.

Så slutsatsen är att både omställningen till förnybart och den lokala effektbristen kan lösas med mer lokalt producerad fjärr- och kraftvärme. Det handlar om investeringar där beslut fattas av lokala aktörer, kommunala och regionala förvaltningar och bolag.

Att fjärr- och kraftvärmen är lokal är en styrka i energisystemet men lokala frågor får lätt en undanskymd roll i den nationella energidebatten. Nu behöver sökarljuset ställas in just här. Därför vill vi nu se en nationell strategi för fjärr- och kraftvärmens roll i ett framtida förnybart energisystem. Och därför behöver riksdag och regering vara beredda att utveckla förutsättningar som gör det möjligt att tillvarata de fördelar fjärr- och kraftvärmen kan bidra med.

Per Dahlberg
vd Falu Energi & Vatten

Lars Larsson
vd Borlänge Energi

Mats-Erik Olofsson
vd Eskilstuna Energi & Miljö

Alf Engqvist
vd Göteborg Energi

Fridolf Eskilsson
vd Jönköping Energi

Niklas Gunnar
vd Mälarenergi

Sammy Tanhua
vd Skövde Energi

Anders Egelrud
vd Stockholm Exergi

Anders Jonsson
vd Sundsvall Energi

Karin Medin
vd Söderenergi

Håkan Karlsson
vd Telge Nät

Anders Ericsson
vd Värmevärden

Erik Tellgren
vd Växjö Energi

Anders Östlund
vd Öresundskraft