Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunfullmäktige sa ja till behandlingsyta för förorenad jord

man står på grönytan och pekar ut över den

Per Dahlberg, vd, visar delar av området där den nya behandlingsanläggningen kommer att placeras vid Falu Återvinning på Ingarvet.

Idag gav kommunfullmäktige i Falu kommun klartecken för Falu Energi & Vattens plan att utöka bolagets hantering av förorenade jordmassor.
– Det är ett viktigt beslut som betyder att vi på ett ansvarsfullt sätt kan ta hand om stadens historiska miljöbelastning, säger Per Dahlberg, vd.

Falu kommun har en lång industrihistoria med bland annat gruvdrift. Historien har gett Falun världsarvsstatus, men det har även lämnat efter sig ett negativt arv i form av föroreningar i marken.

– I takt med att hållbarhetskraven ökar i samhället har vi tittat på bättre lösningar för hanteringen av förorenade jordmassor som klassas som farligt avfall. Vi har ifrågasatt hur hanteringen ser ut idag och kommit fram till att en hållbar väg framåt är att utveckla vår återvinningsverksamhet på Ingarvet, säger Per Dahlberg.

Kräver miljötillstånd

Redan idag har Falu Energi & Vatten tillstånd att sortera och behandla jordmassor på Ingarvet. Bolaget har även tillstånd att mellanlagra en viss mängd farligt avfall, men för att utveckla verksamheten vidare krävs ett miljötillstånd.

– Idag fraktas förorenade jordmassor från kommunen till behandling och deponier på andra orter utanför länet. Det är slöseri med resurser. Över 90 procent av förorenade massor som kommer in till en verksamhet för farligt avfall kan återvinnas. Det kan vara olika sorter av sand och grus som efter behandling kan återanvändas vid till exempel vägbyggen, berättar Dahlberg.

De resterande produkterna som blir kvar av jordmassorna, ungefär 5-10 %, betraktas som farligt avfall och den enda hållbara lösningen idag är att lägga det på en säker deponi.

– En deponi för farligt avfall är förenat med mycket starka miljökrav som måste uppfyllas för att verksamheten ska bedrivas hållbart både under och efter den aktiva perioden som bedöms till 30-40 år.

”Deponera så lite som möjligt”

Genom att Falu Energi & Vatten utvecklar sin verksamhet på Ingarvet kan transporterna av förorenade massor minska och mängden återvunnet material öka.

– Vi vill återanvända materialet lokalt. Det stora målet som vi alla strävar efter är naturligtvis att deponera så lite material som möjligt.

Dagens beslut i kommunfullmäktiges innebär att Falu Energi & Vatten kan arbeta vidare med tillståndsprocessen. Processen är lång och det kommer att ta flera år innan en deponi kan vara i full drift.

– För oss är det väldigt viktigt att i ett tidigt skede vara öppna och transparenta med vad vi önskar göra. Det kommer vi att vara även i fortsättningen med information i våra kanaler och samråd i tillståndsprocessen, avslutar Dahlberg.

bilden visar en karta över Ingarvet och även en markering över det aktuella området

Det mörkgröna området på kartan visar placeringen av behandlingsområdet för förorenade jordmassor.

Därför behöver vi ta hand om förorenade jord

Falu kommun har en lång industrihistoria med bland annat gruvdrift. Historien har gett Falun världsarvsstatus, men det har även lämnat efter sig ett negativt arv i form av föroreningar i marken. I samband med olika typer av byggnationer behöver överskottsmassor tas om hand och då blir det tydligt att historien lämnat efter sig föroreningar. Falu Energi & Vatten (FEV) vill ta ett tydligare ansvar och återvinna material ur Faluns förorenade jordar – lokalt i Falun.

Miljövinster:

  • Förorenade jordmassor behandlas och återanvänds lokalt i kommunen vid exempelvis vägbyggen
  • Färre transporter är positivt för miljön och ger lägre kostnader

Det här har hänt:

2020: FEV genomför en förstudie som visar att det finns förutsättningar att bedriva en behandlingsanläggning för förorenade jordmassor och farligt avfall på Falu Återvinning, Ingarvet

2020 (18 september): FEV:s styrelse ställer sig bakom ett genomförande.

2020 (10 december): Kommunfullmäktige i Falu kommun säger ja till ett genomförande och ger FEV tillåtelse att bedriva verksamheten på det tilltänkta området

Vad händer nu (preliminär tidplan):

2021: Upphandling - avtal med samarbetspartner (tjänstekoncession)

2022-2023: Miljötillstånd – ansökan om miljötillstånd med miljökonsekvensbeskrivning och samråd

2024: Anläggningsarbete – iordningställning av behandlingsanläggning och deponi