BioCCS förstudie

fjärrvärmeverket och rök

Under 2023 gör vi en förstudie för att utreda om det är möjligt att etablera en anläggning för avskiljning av koldioxid vid Västermalms­verket och därmed åstadkomma klimatpositiv fjärrvärme.

Bakgrund

Vi gör en förstudie eftersom vi vill bidra ytterligare till att, om möjligt, minska klimatpåverkan och att det är troligt att det växer fram en marknad för klimatkompenserande åtgärder. Genom förstudien vill vi öka vår kunskap om koldioxidavskiljning, metoden Bi-CCS (Bioenergy Carbon Capture and Storage).

I förstudien utreder vi olika teknik, logistik, lagring, erforderliga tillstånd samt frågor om finansiering och affärsmodell för avskiljning och lagring av koldioxiden.

Den maximala potentialen att avskilja i Falun är ca 140 000 ton/år biogen koldioxid, vilket motsvarar 7 % av Sveriges mål om minusutsläpp till år 2030.

- Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra anläggningar. Även om vår kraftvärmeproduktion redan bidrar positivt till klimatet, så undersöker vi nu om det finns möjlighet att ta nästa steg och minska koldioxidutsläppen genom att införa BioCCS- teknik. På så sätt kan vi tillsammans med våra kunder göra Falun ännu mer klimatsmart, säger Per Dahlberg, VD.

Förstudien genomförs med anslag från Energimyndigheten tillsammans med KLIMPO (Klimatpositivt & Kolsänkor AB). Förstudien avslutas i december 2023 och ska bidra med beslutsunderlag för vägval i arbetet framåt.

illustration över processen vid Bio-CCS

Beskrivning av processen

 1. Förbränning av biobränsle för tillverkning av förnybar el och värme.
 2. Infångning av biogen koldioxid från rökgasen i kraftvärmeverket.
 3. Koldioxiden avskiljs från rökgaserna och komprimeras till flytande form.
 4. Transport med tåg eller lastbil.
 5. Mellanlagring
 6. Transport med fartyg
 7. Mellanlagring
 8. Permanent lagring. Koldioxidvätskan fraktas till en säker plats för lagring i till exempel Nordsjön utanför Norge, ca 3000 meter under havsbotten.

Fakta BioCCS och klimatpositivt

Sverige har som mål att bli klimatpositivt år 2045. Det innebär att Sverige först ska bli klimatneutrala för att sedan satsa på att avskilja och lagra koldioxid. Man kan säga att man städar atmosären på koldioxid, vilket kan beskrivas som klimatpositivt.

Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 och därefter uppnå minusutsläpp. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

För att nå klimatmålen kommer det att krävas omfattande investeringar i ny teknik som sällan är kommersialiserad. Vägen mot nettonollutsläpp kräver satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar. I omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi har industrin en stor roll. Både genom att minska sina egna utsläpp och genom att bidra till klimatomställningen i samhället genom sina produkter. Inom Industriklivet kan bidrag ges till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar.

Tidplan

Tidplan Bio-CCS:

År

Händelse

2023

Förstudie

2024 första kvartalet

Resultat

Resultat av förstudie

Under 2023 har vi alltså genomfört en förstudie för att utreda om det är möjligt att etablera en anläggning för avskiljning av koldioxid vid Västermalms­verket med metoden BioCCS.

Förstudien gjordes för att:

 • öka vår kunskap om koldioxidavskiljning
 • veta om det är en möjlighet för FEV
 • öka vår kunskap om nya marknader som växer fram

Vi tittade på olika tekniker för koldioxidavskiljning med förvätskning (Aminer, HPC, Joniska vätskor), logistik och transport, lagring av koldioxid, erforderliga tillstånd och frågor om finansiering och affärsmodell för avskiljning och lagring av koldioxiden.

Resultat i korthet

 • samtliga utvärderade BioCCS-tekniker kräver stora mängder energi i form av el, ånga och kyla för att fånga och förvätska koldioxiden
 • eftersom FEV saknar överkapacitet i befintliga pannor skulle en BioCCS-anläggning ta kapacitet från dagens leverans av el- och fjärrvärme
 • investeringen är omfattande, minst 500 mkr
 • transportkedjorna är komplexa
 • de tekniklösningar som finns idag passar inte i FEVs verksamhet.

Vägar framåt

Förstudien avslutades i februari 2024 och ingen plan finns i dagsläget för ytterligare projekt.

Däremot bör Falu Energi & Vatten:

 • bevaka om det kommer fram BioCCS-tekniker som är mindre energikrävande och till lägre kostnad
 • hålla öppet för att på längre sikt fånga in koldioxid som råvara hos andra företag lokalt (CCU, t ex för bränsle-tillverkning)
 • vidareutveckla energieffektiv uppvärmning och grön omställning på andra sätt

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst vid frågor.