Tillgänglighet för fev.se

Webbplatsen fev.se följer Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) för att vi ska kunna nå ut till en bred mottagargrupp inklusive personer med olika typer av funktionsvariation.

Vårt mål är att nå ut med information till alla. Genom att www.fev.se följer e-delegationens riktlinjer och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) blir innehållet tillgängligt för en bred mottagargrupp inklusive personer med olika typer av funktionsn­edsättningar.

Det ska vara lätt att hitta och ta till sig innehållet oavsett vilken enhet webbesökaren använder, till exempel mobiltelefon, surfplatta eller dator.

En del i tillgänglighets­tänket är att vi har valt ett webb­publicerings­sytem med inbyggd kontroll­funktion som kollar att sidorna följer viktiga punkter enligt WCAG.

Exempel på tillgänglighet på fev.se

  • Vi har webb­publicerings­system med inbyggd kontroll så att sidorna följer viktiga punkter enligt WCAG.
  • Vårt mål är att det ska vara lätt att hitta önskad information.
  • Vi arbetar för att alla ska förstå språket. Vi strävar efter att använda klarspråk.
  • Förstår du inte svenska erbjuder vi flera språk genom Googles översättar­tjänst.
  • Alla bilder ska ha en alternativ text så att synskadade också kan tolka webbplatsen.
  • Vi strävar efter enhetlig design för att du ska hitta lättare.
  • Vi strävar efter att få strukturerade, överskådliga sidor genom till exempel korta stycken och rubriker.
  • Fev.se anpassar sig automatiskt efter om du använder datorskärm, mobiltelefon eller läsplatta och ska fungera lika bra på alla enheter.

Tillgänglighets­utlåtande

Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska webbplatsen innehålla ett tillgänglighets­utlåtande. Här beskriver vi därför vilka brister det kan finnas i tillgänglighet för fev.se, hur vi planerar att åtgärda dem och hur du kontaktar oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att fev.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktions­nedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi arbetar för att uppnå grund­läggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA,länk till annan webbplats men är medvetna om att vi har arbete kvar för att uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 AA och Tillgänglighets­direktivet. Vi använder till exempel pdf-dokument.

PDF-dokument

Våra dokument kontrolleras i en tillgänglighets­kontroll innan de publiceras. Antingen i Adobes egen tillgänglighets­kontroll eller på webbplatsen www.pdf-kollen.selänk till annan webbplats. Om några av dokumenten ändå har brister kommer vi systematiskt att åtgärda det.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår webbplats.

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsyns­myndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och apparlänk till annan webbplats publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Anledningen är att tillgänglighetsutlåtanden ska formuleras på ett likartat sätt hos svenska myndigheter och offentliga organisationer så att utlåtandena blir jämförbara och begripliga för användaren.