VA-ledningar

På den här sidan kan du läsa om hur vi tar hand om våra gemensamma VA-ledningar. Här hittar du också information om hur du som fastighetsägare tar hand om dina ledningar.

Allmänna VA-ledningar

Vi utför regelbundet underhåll och förnyelse av ledningar. VA-ledningar ligger ofta nergrävda 2-2,5 meter i marken. För att komma åt ledningarna behöver vi gräva med godkända schaktslänter, vilket leder till djupa och vida hål.

När vi behöver gräva nära din fastighet, vid exempelvis servisen, kommer även din tomt att påverkas. Det kan till exempel vara buskar, staket eller träd som är i vägen och behöver tas bort för att komma åt ledningarna. Vi återställer alltid vårt arbete efter bästa förmåga och vill tacka för din förståelse.

Bilden visar en man som gräver med spade intill en grop

Därför byter vi ut ledningar:

  • För att laga en pågående läcka.
  • För att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga vattenläckor.
  • För att förebygga att avloppsvatten läcker ut.
  • För att hindra att regn- och grundvatten tränger in i spillvattenledningar och gör avloppsreningen ineffektiv.

Fastighetens VA-ledningar

Som fastighetsägare är du ansvarig för alla ledningar från förbindelsepunkterna (se bild nedan) och in i ditt hus. Förbindelsepunkten är juridisk gräns mellan vad du som fastighetsägare och vi som VA-huvudman ansvarar över. Punkten brukar ligga cirka 0-2 meter utanför tomtgränsen. Om du är osäker på var den är placerad - hör av dig till oss. I förbindelsepunkten finns oftast en servisventil för vatten och servisbrunnar för dag-/spillvatten.

Bilden visar en fastighet och ledningar

Bilden visar vattenmätare (siffra 1), fastighetens ledningar (siffra 2, 3, 4), förbindelsepunkt (siffra 5) och allmänna ledningar (siffra 6, 7, 8).

Så tar du hand om dina ledningar

Ungefär vart tionde år bör du se över skicket på dina VA-ledningar. Ta kontakt med en entreprenör för att avgöra status på ledningarna. Du kan behöva utföra underhåll, som exempelvis spolning av spillvatten- och dagvattenledning.

En entreprenör kan även hjälpa dig med att avgöra när det är dags att förnya och byta ut ledningarna. Hur gamla ledningarna kan bli beror bland annat på vilket material de består av, hur de har lagts och vilken typ av jord de ligger i. Därför är det svårt att ge en generell rekommendation om när de bör förnyas.

När du ska gräva

Om du planerar att gräva på din mark eller tomt, eller på annan plats, ska du först beställa en ledningsanvisning, annars riskerar du att komma åt någon av våra ledningar.

Här kan du läsa mer om vad som gäller:

När du ska gräva

Koppla dagvatten rätt

Som fastighetsägare ansvarar du för att dag- och dräneringsvatten tas om hand på ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att koppla fastighetens dagvatten till det allmänna spillvattennätet som är avsett för vatten från toaletter, bad, disk och tvätt, eller avleda dagvattnet till grannfastighet eller till gatan.

Här kan du läsa mer om vad som gäller:

Koppla dagvatten rätt

Servitut och ledningsrätt

Många av våra ledningar på privat mark skyddas juridiskt av servitut eller ledningsrätt. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som markägare:

Servitut och ledningsrätt

Dags att byta ut ledningar - anmäl till oss!

Om det är dags att förnya dina VA-ledningar behöver du byta ut dem ända fram till förbindelsepunkten. Då ska du, innan arbetet påbörjas, anmäla det till oss. Gärna så tidigt som möjligt. Då kan vi kontrollera att fastighetens servisventil (avstängningsventil) för vattnet fungerar som den ska.

För att du ska kunna byta ledningar måste vi kunna stänga av vattnet till din fastighet. Om vi gör bedömning att servisventilen, eller annat i vår del av ledningarna, behöver bytas ut kan vi samordna våra grävarbeten med dina.

Skicka in anmälan

Om du skickar in formuläret utanför vår kontorstid når det oss följande vardag. Men handläggnings­tiden varierar, vi kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan också kontakta kundtjänst om du har några frågor.

Fyll i uppgifterna i formuläret. Fält markerade med * är obligatoriska.

Jag vill anmäla kommande arbete på fastighetens VA-ledningar:
Jag vill anmäla kommande arbete på fastighetens VA-ledningar:


Arbetet omfattar: * (obligatorisk)
Arbetet omfattar:
Datum för när du vill börja gräva (räcker med cirka datum): * (obligatorisk)
Datum för när du vill börja gräva (räcker med cirka datum):


Mer information

Här får du information om hur du sköter och underhåller ditt ledningsnät:

Ta hand om ditt ledningsnät (Svenskt Vatten) Pdf, 3.7 MB.