Frågor och svar om förorenade massor

Här kan du få svar på vanliga frågor om projektet förorenade jordmassor.

Varför behövs det en behandlingsanläggning för förorenade massor i Falun?

På grund av det historiska arvet med gruvdrift och annan industriverksamhet i Falun med omnejd blir det stora mängder förorenade massor vid byggnation och grävning. Idag omhändertas massorna i andra län, vilket innebär långa transporter.

Som lokal avfallshanterare kan och vill vi vara en del av lösningen. Vi har kunskapen och möjligheterna att på ett ansvarsfullt sätt behandla och återanvända dessa massor. Vi vill också kunna deponera restprodukter på ett säkert sätt i närområdet.

Vad är det för massor som ni vill behandla?

Det är i huvudsak jord- och schaktmassor från förorenade markområden. Det kan även vara massor från rening av länsvatten från Falu Gruva eller andra industriverksamheter. Massorna kan vara förorenade med oljerester, andra organiska ämnen eller metaller. Enligt miljölagstiftningen klassificeras massorna som farligt avfall.

Liknande material, till exempel metallförorenade massor, har även tidigare hanterats på Ingarvet i direkt anslutning till den nya anläggningen. Det aktuella markområdet är detaljplanerat för avfallsverksamhet.

Hur hanteras massorna?

Först så analyseras och klassificeras massorna. Sedan väljer vi ut rätt behandlingsmetod, exempelvis jordtvätt. Vid jordtvätt cirkuleras vattnet - det finare materialet som innehåller föroreningarna pressas till filterkakor och deponeras i täta celler. Det grövre materialet återanvänds som fyllning vid byggnation.

Massor som inte går att behandla deponeras i täta celler utifrån myndigheternas villkor i tillståndet. Vi skapar täta skikt runt avfallet för att minimera risken för att nederbörd kan läcka in och för att föroreningar kan läcka ut. Om det bildas en begränsad volym av lakvatten, så fångas det upp och leds till en reningsanläggning. Mer detaljerad beskrivning finns i samrådsunderlaget - se kapitel 5.2.3 Pdf, 9.9 MB.

Vilken påverkan har anläggningen på omgivningen?

Ytan för behandling och deponering är placerad så långt ifrån bostäder som möjligt. Den ligger i direkt anslutning till befintliga deponier på avfallsanläggningen. I dagsläget bedömer vi risken för buller, damning och vibrationer som väldigt liten vid bostäder. Vi undersöker det närmare i den miljökonsekvensbeskrivning som nu tas fram. Transporter kommer att gå via Ingarvets industriområde, precis som idag.

De nya behandlingsytorna ligger på mark som ägs av Falu kommun och ytorna är detaljplanerad för deponiverksamhet. Det finns stigar i området som idag används för promenader och liknande. Vi kommer därför, i dialog med Falu kommun, så långt som det är möjligt begränsa ytan som tas i anspråk för behandling och deponi.

Hur kommer verksamheten finasieras?

Behandlingen kommer att bekostas av verksamheterna som lämnar in förorenade massor. Det är inget som belastar dig som betalar skatt i Falu kommun eller använder våra övriga avfallstjänster.

Varför måste ni bygga ut så centralt?

Behovet av en behandlingsanläggning är stort och på Ingarvet finns både detaljplanerad mark och liknande verksamhet/deponier sedan tidigare. Den centrala placeringen minskar längden på transporterna och ökar möjligheten att återanvända material i olika typer av anläggningsarbeten.