Hållbar hantering av förorenade massor

Vybild över Falu återvinning och närliggande mark- och skogsområde

Vybild över det planerade markområdet för vår nya behandlingsanläggning av förorenade massor.

Vid grävning och efterbehandling av förorenade områden uppstår det stora mängder av förorenade massor. Falu kommun är inget undantag. I projektet ”Hållbar hantering av förorenade massor” vill vi ta ett tydligt ansvar för återvinning och deponering av sådana massor - lokalt i Falun.

Falu kommun har en lång industrihistoria med bland annat gruvdrift. Historien har gett Falun världsarvsstatus, men det har även lämnat efter sig ett negativt arv i form av föroreningar i marken.

I takt med att hållbarhetskraven ökar i samhället har vi tittat på bättre lösningar för hanteringen av förorenade massor som klassas som farligt avfall. Vi har ifrågasatt hur hanteringen ser ut idag och kommit fram till att en hållbar väg framåt är att skapa en ny behandlingsanläggning för förorenade massor. Anläggningen placeras i anslutning till nuvarande deponier på Ingarvet.

Fördelarna med en ny behandlingsanläggning

Idag fraktas förorenade massor från kommunen till behandlingsanläggningar och deponier på andra orter utanför länet. Vi ser följande fördelar med den nya anläggningen på Ingarvet:

 • Vi är en lokal aktör som har erfarenhet av att hantera förorenade massor sedan tidigare.
 • Vi bidrar till en cirkulär resursanvändning genom att förorenade jordmassor behandlas och så långt möjligt återanvänds lokalt i kommunen. Det kan till exempel ske genom att med modern teknik sortera och tvätta jordmassor.
 • Färre transporter till behandlingsanläggningar utanför kommunen är positivt för miljön och ger lägre kostnader.
 • Ökade möjligheter till sanering av förorenade markområden, vilket ger mölighet till stadsutveckling.

Information om projektet:

Bakgrund

På grund av tidigare gruvdrift och annan industriverksamhet i Falun med omnejd, så uppstår stora mängder förorenade massor vid grävningar och byggnation. Massor som idag behöver omhändertas i andra län, vilket innebär långa transporter.

Falu Energi & Vatten vill vara en del av lösningen i att ansvarsfullt behandla och återanvända massorna lokalt i Falu kommun. Vi vill också kunna deponera restprodukter på ett säkert sätt i närområdet.

I december 2020 beslutade kommunfullmäktige i Falu kommun att ställa sig bakom en anläggning för hantering av förorenade massor i anslutning till deponierna som finns på Falu återvinning på Ingarvet.

Kräver miljötillstånd

Hanteringen av förorenade massor, som klassas som farligt avfall, omges av en mängd olika lagar och regler. Vi har därför påbörjat en förprojektering och ett framtagande av tillståndsansökan enligt miljöbalken. Arbetet syftar till att vi ska erhålla tillstånd för verksamheten hos Mark- och miljödomstolen (MMD) för hantering av förorenade massor.

Synpunkter på verksamheten

Under tillståndsprocessen kommer vi att genomföra samrådsmöten med berörda myndigheter och övriga intressenter som grannar, ideella organisationer och allmänheten. På mötena kommer vi att informera om den planerade verksamheten, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

22-05-03: Den 30 april var sista dagen för att lämna synpunkter på den planerade verksamheten. Vi har fått in synpunkter från privatpersoner, intresseföreningar och myndigheter. Nu arbetar vi vidare med tillståndsansökan (se Tidplan) och vi kommer att ta med oss synpunkterna i det fortsatta arbetet. Synpunkterna kommer även att lämnas in till Mark- och miljödomstolen tillsammans med tillståndsansökan.

22-04-21: Den 30 mars genomförde vi ett allmänt samrådsmöte på Falu återvinning. Ett 40-tal personer valde att delta på mötet och vi tackar alla som deltog. Under eftermiddagen och kvällen fick deltagarna mer information om vår planerade anläggning för behandling och deponering av förorenade massor på Ingarvet. Intresserade fick även möjlighet göra en rundvandring på det planerade området.

Här kan du se informationen som fanns vid våra stationer:

Affischer (pdf) Pdf, 15 MB.

Om du vill lämna synpunkter på vår nya verksamhet kan du göra det fram till och med 30 april.

2022-03-28: I början av mars genomförde vi myndighetssamråd för den planerade anläggningen för behandling och deponering av förorenade massor. Nu är det dags för allmänt samråd.

Onsdagen den 30 mars klockan 15.00-19.00 (drop-in) är allmänheten välkommen till Falu återvinning på Ingarvet. Där kommer du att få information om den planerade anläggningen, kunna ställa frågor och lämna synpunkter. Vi har skickat ut samrådsunderlag och inbjudan till närboende, men alla intresserade är välkomna att delta. 

För mer praktiskt information om samrådet, läs inbjudan till närboende och annons i dagspress:

Välkommen till allmänt samråd - inbjudan närboende (pdf) Pdf, 468.2 kB.

Allmänt samråd om miljötillstånd för behandling och deponering av förorenade massor på Ingarvet - inbjudan annons (pdf) Pdf, 317.1 kB.

Det fullständiga samrådsunderlaget hittar du här:

Samrådsunderlag - ansökan om tillstånd för behandling och deponering av förorenade massor (pdf) Pdf, 9.9 MB.

Vi har gjort en uppdatering av vissa kartor i underlaget, som hade fel skala, så därför är det en reviderad version.

2022-02-07: Just nu pågår arbete med att ta fram en tillståndsansökan enligt miljöbalken. Ansökan kommer att omfatta återvinning och deponering av förorenade massor som klassas som farligt avfall. Massorna kan vara förorenade med oljerester, andra organiska ämnen eller metaller.

Första steget i ansökningsprocessen är att hålla samråd med berörda myndigheter och övriga intressenter som grannar, ideella organisationer. Dessa samråd planeras att ske under mars-april 2022. Under samrådet får berörda och allmänheten information om den planerade verksamheten och har möjlighet att lämna synpunkter.

2020-12-10: Kommunfullmäktige i Falu kommun gav klartecken för vår plan att utöka Falu Energi & Vattens hantering av förorenade jordmassor på Falu återvinning, Ingarvet.

Kommunfullmäktige sa ja till behandlingsyta för förorenad jord

Preliminär tidplan

Så här ser tidplanen ut för projektet och byggnationen av en behandlingsanläggning och deponi på Ingarvet.

Tidplan Förorenade massor

År

Händelse

2021

Förbereder ansökan om miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen (MMD)

Vårvintern 2022

Fortsatt arbete med tillståndsansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och samråd

Mars

Genomförande av samrådsmöten

Hösten 2022

Tillståndsansökan lämnas in till MMD

2023

MMD begär in kompletteringar och synpunkter i remiss

Hösten 2023

Beslut från MMD

Karta över planerat området

På bilden ser du en karta över området för den nya anläggningen och närliggande verksamheten på Falu återvinning. Det grönmarkerade området på kartan visar placeringen av den nya verksamheten.

Bilden visar en karta

Miljövinster och miljöpåverkan

Miljövinster

De viktigaste miljövinsterna som vi ser med den nya behandlingsanläggningen är:

 • Bättre resursutnyttjande genom att rena och återvinna jord- och schaktmassor lokalt i kommunen vid exempelvis vägbyggen.
 • Behovet av material från grus- och bergtäkter minskas genom återvinning av massor från grävning och schaktning.
 • Minskade utsläpp till luft genom kortare avstånd till en behandlingsanläggning, vilket ger minskad klimatpåverkan och lägre kostnader.
 • Minskad urlakning av föroreningar till grund- och ytvatten genom bättre förutsättningar för sanering av förorenade markområden.

Miljöpåverkan

Den tänkta behandlingsytan planeras på mark som är detaljplanerad för avfallshantering och ligger i anslutning till liknade deponier på Ingarvet. Intill ytan finns samtidigt ett närområde som används för rekreation. Vi har därför begränsat behandlingsytan för att göra så lite påverkan på den omgivande naturen som möjligt. Ytan har också placerats på längsta möjliga avstånd från bostäder.

Under tillståndsprocessen kommer vi att undersöka vilken tänkbar miljöpåverkan som behandlingsanläggningen kan ha på omgivningen och hur den kan förebyggas. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer vi bland annat att undersöka följande påverkan närmare:

 • Påverkan på omgivande natur.
 • Det lakvatten som uppstår från behandlingsytor kommer att genomgå avancerad rening och det farliga avfallet kommer att deponeras i helt täta celler.
 • Verksamheten kommer i viss mån att ge upphov till buller och även vibrationer vid sprängning när behandlingsytorna färdigställs.
 • Verksamheten kan ge upphov till damning lokalt.
 • Verksamheten ger i viss utsträckning upphov till utsläpp av föroreningar från maskiner och transporter.

I tillståndsansökan kommer det att finnas åtgärder för att minska påverkan av ovanstående punkter.

Så bidrar projektet till Agenda 2030

I samarbete med konsultföretaget Sweco har vi genomfört en hållbarhetsbedömning av vår planerade anläggning och verksamhet på Ingarvet. Bedömningen ger en övergripande bild av hur projektet "Hållbar hantering av förorenade massor" bidrar till, alternativt motverkar, FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling Länk till annan webbplats..

Bedömningen har utförts i ett tidigt skede och vi kommer att ta hänsyn till resultatet i vårt fortsatta arbete. Både för att arbeta in förbättringar i den planerade verksamheten och med syfte att bidra till ytterligare måluppfyllelse och kompensera för negativa värden.

Bilden visar FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Hållbarhetssolen

För att förtydliga och visualisera projektets hållbarhetspåverkan har vi använt oss av Swecos arbetsmetod Hållbarhetssolen. Solen har 17 solstrålar - en för varje globalt mål. Ju längre solstrålar desto mer bidrar projektet till hållbarhetsmålen. En solstråle som går inåt, mot mitten, innebär att projektet motverkar det aktuella hållbarhetsmålet. Här finns samtidigt en förbättringspotential. Ett mål som gråmarkerats har inte bedömts vara relevant för projektet.

Bedömning av strålarnas längd baseras på gemensamma diskussioner mellan Falu Energi & Vatten och Sweco, och en sexgradig bedömningsskala.

På bilden ser du vilka globala målområden som är akuella för projektet och den planerade verksamheten på Ingarvet. Totalt 13 av 17 målområden och 34 av 169 delmål bedömdes vara relevanta.

Den sammanfattande bedömningen är att den planerade verksamheten har fokus på att öka resurseffektiviteten och minska mängden föroreningar som människan och miljön exponeras för. Genom ett lokalt omhändertagande kan mängden transporter minska, en ökad kontroll över behandlingen av massor erhållas samt möjligheten att sanera fler områden öka då det kan bli mer ekonomiskt försvarbart.

Störst bidrag till Agenda 2030 finnas inom följande målområden:

 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande – minskad exponering för föroreningar
 • Mål 7 Hållbar energi för alla – energieffektivitet
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – ökad kontroll över verksamheten
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – resurseffektivitet och modern teknik
 • Mål 11 Hållbara städer och samhällen – minskad miljöpåverkan i städer
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion – effektivare resursanvändning och hållbar upphandling
 • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen – samråd och inkludering

Mest förbättringspotential finns inom målområde 15 - Ekosystem och biologisk mångfald. Där har den planerade verksamheten ett negativt värde. Värdet beror på att vi behöver använda skogsmark för behandlings- och deponiytor.

Samtidigt bidrar vår verksamhet till indirekta, positiva effekter genom att en större andel massor kan återanvändas lokalt, vilket minskar behovet av utvinning av nytt material. Verksamheten kan även indirekt bidra till att en större andel saneringar blir av vilket kan påverka ekosystem och den biologiska mångfalden positivt.

Vanliga frågor och svar

Klicka på länken så kommer du till sidan med frågor och svar:

Frågor och svar Förorenade massor

Informationsmaterial

Prenumerera på sidan:

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

E-post: info@fev.se
Telefon: 023-77 49 00