Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nya priser från 1 januari 2024

Nya priser gäller från 1 januari 2024 för avfall och återvinning, fjärrväme, elnät, vatten och avlopp . Priserna för stadsnät förblir oförändrade.

Orsakerna till prisjusteringarna är generellt det allmänna kostnadsläget och inflationen som påverkar hela samhället.

– Det ekonomiska läget med höjda priser har gjort att verksamheten i många delar blivit dyrare. Vi ser prishöjningar i hela sektorn. Vår ambition är att även framöver erbjuda våra kunder prisvärda produkter av hög kvalitet, och då behöver vi intäkter som täcker dessa ökade kostnader, säger Johan Hedman, VD.

Avfall och återvinning

När det gäller avfalls- och återvinningsverksamheten handlar delar av prisjusteringen om ett nytt uppdrag för Falu Energi & Vatten. Från och med 2024-01-01 har alla kommuner insamlingsansvar för hushållens förpackningar. Senast 2026-12-31 ska alla hushåll få förpackningarna hämtade vid bostaden. Återvinningsstationerna där du kan lämna förpackningar av glas, metall, plast, papper och tidningar, kommer successivt att avvecklas.

Producenterna som tillverkar eller importerar förpackningar som sätts ut på marknaden ansvarar för att dessa återvinns. Från och med 2024 kommer inte producenterna att ge full kostnadstäckning för insamlingen av förpackningar och därför tas underskottet ut via avfallstaxan.

– Vårt nya insamlingsansvar innebär att vi ska öka återvinningsgraden av förpackningar och minska mängden brännbart restavfall. I och med fastighetsnära förpackningsinsamling kan vi ge en utökad service och det blir lättare att göra rätt för våra kunder, säger Johan Hedman.

Det slutgiltiga beslutet om taxan tas av kommunfullmäktige i december, och uppdateras på webbplatsen januari 2024.

Prisjustering och föreslagen prisjustering Avfall/återvinning 2024

Avfallstaxan kommer att höjas med 7 % enligt avfallsindex som har tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige. Det innebär en höjning med 12 kronor per månad för en lägenhet och 15 kronor per månad för en villa.

  • Föreslagen avfallstaxa för insamling av förpackningar från lägenheter och återvinningsstationer antas av kommunfullmäktige i december 2023. Föreslagen taxa innebär en höjning med 21 kronor per månad för en lägenhet och 12 kronor per månad för en villa.

Här hittar du aktuella priser för Avfall och Återvinning

Fjärrvärme

Bränslepriserna för fjärrvärme har höjts i hela riket och vi skulle behöva genomföra en betydligt högre höjning för att kompensera för våra kostnadsökningar.

– Vi har jobbat på att hålla ner prishöjningen och vi är trots allt nöjda med att vi inte behövde höja mer än 14 procent. Fjärrvärme är fortfarande en väldigt kostnadseffektiv uppvärmningslösning, säger Johan Hedman.

Det finns flera orsaker till att fjärrvärmepriserna nationellt har stigit. Förutom inflation och det allmänna kostnadsläget så är det till exempel sanktionerna mot Ryssland och Belarus som har lett till att export från dessa länder har stoppats, och en ökad efterfrågan på biobränsle har lett till höga priser i hela Europa.

Prisjustering Fjärrvärme 2024

På fjärrvärmesidan höjs priset med 14 %, vilket motsvarar 105 kronor per månad för en standardlägenhet och 210 kronor per månad för en normalstor villa.

Här hittar du priser för Fjärrvärme (villa)

Här hittar du priser för Fjärrvärme (företag)

Vatten och avlopp

Utvecklingen av Falun går framåt. Vi blir fler som bor i kommunen och inom några år ska vi både bygga om och bygga ut vårt största avloppsreningsverk i Främby. Vi behöver också förnya vårt ledningsnät och jobba mer förebyggande med dagvatten och tillskottsvatten.

– Läget är inte unikt för vår kommun, utan så här ser det ut i de flesta kommuner. Vi har äldre VA-anläggningar och behöver rusta för klimatförändringar. Kostnaderna för entreprenader och material ökar också, säger Johan Hedman.

Prisjustering Vatten och avlopp 2024

På vatten- och avloppssidan höjs brukningsavgiften med 10 %, vilket motsvarar 48 kronor per månad för en standardlägenhet och 66 kronor per månad för en normal villa.

Anläggningsavgiften, som är en engångsavgift vid nyanslutning, höjs med 5 %, vilket innebär följande pris för anslutning av:

  • Spillvatten, vatten och dagvatten: 260 411 kronor
  • Spillvatten och dagvatten: 218 251 kronor

Här hittar du priser för Vatten och avlopp

Elnät

Varje år återinvesterar vi (FEV) den största delen av resultatet och vi behöver årligen reinvestera och förnya elnätet för att behålla nätmedelåldern​.

Prisjustering Elnät 2024

På elnätssidan höjs årsavgiften med cirka 3 %, vilket motsvarar 6 kronor per månad för en standardlägenhet och 23 kronor per månad för en normalstor villa.

Här hittar du priser för Elnät (privatkund)

Här hittar du priser för Elnät (företag)

Stadsnät

Priserna på serviceavgiften för stadsnät förblir oförändrade (0 % höjning).

Här hittar du priser för Stadsnät (villa)

Här hittar du priser för Stadsnät (företag)