Elnätspriser för företag

Elnätsavgiften varierar beroende på vilken säkring du har. Här hittar du våra elnätsavgifter för olika säkringsabonnemang. Du kan också se anslutningsavgifter och avgifter för tillfällig elanslutning.

För att kunna använda el behöver du också teckna ett elavtal med ett elhandelsbolag, till exempel Falu Energi & Vatten.

Säkringsabonnemang 2021

I din fastighet eller lokal finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur pass elkrävande utrustning du använder. Har du större behov än 63 A hänvisas du till effektabonnemang.

Avgifter

Säkringstorlek

Abonnemangsavgift

kronor per månad

Elöverföringsavgift

öre per kWh

16 A

280

10,8

20 A

380

10,8

25 A

480

10,8

35 A

640

10,8

50 A

880

10,8

63 A

1 120

10,8

Alla priser är exlusive moms. Energiskatt tillkommer med 35,6 öre/kWh

Effektabonnemang 2021

Elnätet är dimensionerat efter kundernas effektbehov och vi abonnerar i vår tur också på effekt mot överliggande nät. Vår prismodell för effektkunder syftar till att stimulera dig som kund att vara mer aktiv när det gäller effektoptimering i den egna anläggningen. Modellen avser även att reducera effekttoppar.

Effektabonnemang


Lågspänning 0,4 kV

Högspänning 10-20 kV

Fast nätavgift

450 kr/mån

1 230 kr/mån

Abonnemang (avtalad effekt)

48 kr/kW, mån

36 kr/kW, mån

Elöverföring (rörlig avgift)

6,1 öre/kWh

3,4 öre/kWh

Överuttag aktiv effekt

192 kr/kW, mån

144 kr/kW, mån

Överuttag reaktiv effekt

15 kr/kVAr, mån

11 kr/kVar, mån

Fritt reaktivt uttag

50% av avtalad effekt

50% av avtalad effekt

Alla priser är exlusive moms. Energiskatt tillkommer med 35,6 öre/kWh

Prismodellen har som grundprincip att du som kund ska abonnera på den effekt som du avser att ta ut. Modellen tillåter att du vid enstaka tillfällen kan ta ut mer effekt än abonnerad men då får du också betala en överuttagsavgift för den månad som överuttaget skedde. Det betyder att flera överuttag under en och samma månad inte gör någon skillnad, det enskilt högsta uttaget avgör hur stor överuttagsavgiften blir.

Villkor i prismodellen, effekt

Det är inte tillåtet att abonnera på mindre än 80 % av maximalt uttag.
Det är inte tillåtet att ändra abonnerad effekt efter säsongsvariationer eller tillfälliga effektbehov.
Vi förbehåller oss rätten att justera abonnemanget i ovanstående fall.

Genom att se över anläggningen och planera drift så är det mycket möjligt att det maximala effektuttaget kan minskas och ni kan på så sätt sänka era kostnader.

Vid sänkning eller höjning av den abonnerade effekten, vänligen kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

Ny elanslutning 2021

Vid ny anslutning betalar du ett pris som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen). Se nedanstående tabeller.

Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert genom att kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

Avgifterna 16-25 A gäller från och med 1 januari 2021 och är exklusive moms.

Avgifter för elanslutning 16–25 A

Avstånd till anslutningspunkt

Avgift

0–200 meter

30 000 kr

200–600 meter

30 000 kr + 257 kr/m

600–1200 meter

132 800 kr + 594 kr/m

1200–1800 meter

489 200 kr + 372 kr/m

Avgift för elanslutning >25 A, Lågspänning

Servissäkring

Avgift min

35 A

31 520 kr*

50–63 A

41 280 kr*

80–125 A

63 840 kr*

160 A

76 960 kr*

200–250 A

109 520 kr*

> 250 A

350 kr/A + verklig kostnad

* För anslutningar över 25 A där kabelsträckan till närmaste anslutningspunkt är över 50 meter lämnas offert. Kontakta vår kundjänst, 023-77 49 00.

I anslutningspriset ingår inte grävning på den egna fastighetens mark. Vi tillhandahåller det material som behövs som till exempel: serviskabel, slang och märkband.

För högspänningskunder offereras anslutningsavgift motsvarande Falu Energi & Vattens kostnader för nyanslutningen, plus 500kr/kVA.

Tillfällig elanslutning

Tillfällig elanslutning innebär anslutning en kortare period, till byggström och event, och tillåts i max 12 månader.

En tillfällig elanslutning är en tjänst som ska underlätta under byggperioden, innan det finns möjlighet till en permanent anslutning. Tidsgränsen är 12 månader.

Vi begränsar tidsperioden till 12 månader eftersom den tillfälliga elanslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

Avgift för tillfällig elanslutning


Avgift

Tillfällig anslutning max 63 A*

2 500 kr

Tillfällig anslutning över 63 A*

3 500 kr

Alla priser gäller 2020 och är exklusive moms.

*) Efter 12 månader tillkommer 700 kr per månad.

Övriga priser

Engångsavgift vid ändring av befintlig servis

Servis innebär den ledning som förbinder en kunds anläggning med vårt elnät. Vill du ändra befintlig servis kostar det 2 500 kronor, om det rör sig om mindre än 10 meter kabel. I övriga fall lämnas offert.

Om mätaren sitter inomhus idag och ändringen medför att vi kommer åt elmätaren utifrån så minskar vi avgiften.

Engångsavgift vid extra besök

Om vi behöver göra extrabesök orsakade av dig som kund eller dig som installatör förbehåller vi oss rätten att debitera våra faktiska kostnader.

Uppsäkring

Om du vill säkra upp till en ny säkringsnivå tar vi ut en avgift för ökningen, eftersom din användning av elnätet ökar, se tabell nedan.

Om uppsäkringen innebär att kabel behöver bytas tillkommer även kostnad för det arbetet, då behöver du kontaka oss för offert. För högspänning eller säkringar över 250 A, kontakta oss direkt.

Avgifter för uppsäkring

Ny säkring

Tidigare 16-25 A

Tidigare 35 A

Tidigare 50-63 A

Tidigare 80-125 A

Tidigare 160 A

35A

3 500 kr

-

-

-

-

50–63 A

13 300 kr

9 800kr

-

-

-

80-125 A

35 000 kr

31 500 kr

21 700 kr

-

-

160 A

47 250 kr

43 750 kr

33 950 kr

12 250 kr

-

200-250 A

78 750 kr

75 250 kr

65 450 kr

43 750 kr

31 500 kr

Delning av abonnemang

Fastighetsägare som vill utöka med flera abonnemang i sin fastighet betalar en avgift på 1 000 kr/abonnemang exkl moms.

Inget av abonnemangen får ha högre huvudsäkring än befintlig servissäkring och de måste ligga inom samma fastighet. Om något av abonnemangen skulle behöva större huvudsäkring än servissäkringen så måste en utökning ske.

Fastighetsägaren behöver anlita en elinstallatör som sköter arbetet och anmäler till oss.