Elnätspriser för företag

Elnätsavgiften varierar beroende på säkrings storlek. Här finns elnätsavgifter för olika säkringsabonnemang samt anslutningsavgifter och avgifter för tillfällig elanslutning.

För att kunna använda el behövs ett elavtal med ett elhandelsbolag, till exempel Falu Energi & Vatten.

Säkringsabonnemang 2022

Nya priser gäller från 1 januari 2022.

I din fastighet eller lokal finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur pass elkrävande utrustning du använder. Har du större behov än 63 A hänvisas du till effektabonnemang.

Avgifter

Säkringstorlek

Abonnemangsavgift

kronor per månad

Elöverföringsavgift

öre per kWh

16 A

288

10,8

20 A

388

10,8

25 A

488

10,8

35 A

652

10,8

50 A

900

10,8

63 A

1 152

10,8

Alla priser är exlusive moms. Energiskatt tillkommer med 36 öre/kWh

Effektabonnemang 2022

Elnätet är dimensionerat efter kundernas effektbehov och vi abonnerar i vår tur också på effekt mot överliggande nät. Vår prismodell för effektkunder syftar till att stimulera dig som kund att vara mer aktiv när det gäller effektoptimering i den egna anläggningen. Modellen avser även att reducera effekttoppar.

Effektabonnemang


Lågspänning 0,4 kV

Högspänning 10-20 kV

Fast nätavgift

450 kr/mån

1 250 kr/mån

Abonnemang (avtalad effekt)

49 kr/kW, mån

36,50 kr/kW, mån

Elöverföring (rörlig avgift)

6,3 öre/kWh

3,6 öre/kWh

Överuttag aktiv effekt

196 kr/kW, mån

146 kr/kW, mån

Överuttag reaktiv effekt

15 kr/kVAr, mån

11 kr/kVar, mån

Fritt reaktivt uttag

50% av avtalad effekt

50% av avtalad effekt

Alla priser är exklusive moms. Energiskatt tillkommer med 36 öre/kWh

Prismodellen har som grundprincip att du som kund ska abonnera på den effekt som du avser att ta ut. Modellen tillåter att du vid enstaka tillfällen kan ta ut mer effekt än abonnerad men då får du också betala en överuttagsavgift för den månad som överuttaget skedde. Det betyder att flera överuttag under en och samma månad inte gör någon skillnad, det enskilt högsta uttaget avgör hur stor överuttagsavgiften blir.

Villkor i prismodellen, effekt

Lägsta abonnerade effekt är 20 kW.
Det är inte tillåtet att abonnera på mindre än 80 % av maximalt uttag.
Det är inte tillåtet att ändra abonnerad effekt efter säsongsvariationer eller tillfälliga effektbehov.
Vi förbehåller oss rätten att justera abonnemanget i ovanstående fall.

Genom att se över anläggningen och planera drift så är det mycket möjligt att det maximala effektuttaget kan minskas och ni kan på så sätt sänka era kostnader.

Vid sänkning eller höjning av den abonnerade effekten, vänligen kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

Ny elanslutning 2022

Priset för en ny anslutning beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen). Se nedanstående tabeller.

Är du osäker på vad som gäller för dig och ditt företag så kan du alltid begära en offert genom att kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

Avgifterna 16-25 A gäller från och med 1 januari 2022 och är exklusive moms.

Avgifter för elanslutning 16–25 A

Avstånd till anslutningspunkt

Avgift

0–200 meter

30 500 kr

200–600 meter

30 500 kr + 262 kr/m

600–1200 meter

135 300 kr + 640 kr/m

1200–1800 meter

519 300 kr + 389 kr/m

Avgift för elanslutning >25 A, Lågspänning

Servissäkring

Avgift min

35 A

34 800 kr*

50–63 A

44 880 kr*

80–125 A

67 200 kr*

160 A

81 200 kr*

200–250 A

114 800 kr*

> 250 A

separat offert lämnas

* För anslutningar över 25 A där kabelsträckan till närmaste anslutningspunkt är över 50 meter lämnas offert. Kontakta vår kundjänst, 023-77 49 00.

I anslutningspriset ingår inte grävning på den egna fastighetens mark. Vi tillhandahåller det material som behövs som till exempel: serviskabel, slang och märkband.

Vid högspänningsanslutning lämnas separat offert.

Tillfällig elanslutning

Tillfällig elanslutning innebär anslutning en kortare period, till byggström och event, och tillåts i max 12 månader.

Efter beställning kan det ta upp till två veckor innan byggström kan kopplas in.

En tillfällig elanslutning är en tjänst som ska underlätta under byggperioden, innan det finns möjlighet till en permanent anslutning. Tidsgränsen är 12 månader.

Vi begränsar tidsperioden till 12 månader eftersom den tillfälliga elanslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

Avgift för tillfällig elanslutning


Avgift

Tillfällig anslutning max 63 A*

2 600 kr

Tillfällig anslutning över 63 A*

3 600 kr

Alla priser är exklusive moms och gäller tills vidare.

*) Efter 12 månader tillkommer 700 kr per månad.

Övriga priser

Engångsavgift vid ändring av befintlig servis

Servis innebär den ledning som förbinder en kunds anläggning med vårt elnät. Priset för servisändringar upp till 10 meter kabel är 2 600 kronor. I övriga fall lämnas offert.

Om mätaren sitter inomhus idag och ändringen medför att vi kommer åt elmätaren utifrån så minskar vi avgiften.

Engångsavgift vid extra besök

Om vi behöver göra extrabesök orsaka av kund eller kundens installatör förbehåller vi oss rätten att debitera våra faktiska kostnader.

Uppsäkring

Vid uppsäkring till en ny säkringsnivå tar vi ut en avgift för ökningen eftersom användningen av elnätet ökar, se tabell nedan.

Om uppsäkringen innebär att kabel behöver bytas tillkommer även kostnad för det arbetet, kontakta oss för offert. För högspänning eller säkringar över 250 A, kontakta oss direkt.

Avgifter för uppsäkring (i kronor)

Ny säkring

Tidigare 16-25 A

Tidigare 35 A

Tidigare 50-63 A

Tidigare 80-125 A

Tidigare 160 A

35A

3 600

-

-

-

-

50–63 A

13 680

10 080

-

-

-

80-125 A

36 000

32 400

22 320

-

-

160 A

48 600

45 000

34 920

12 600

-

200-250 A

81 000

77 400

67 320

45 000

32 400

Delning av abonnemang

Fastighetsägare som vill utöka med flera abonnemang i sin fastighet betalar en avgift på 1 000 kr/abonnemang exkl moms.

Inget av abonnemangen får ha högre huvudsäkring än befintlig servissäkring och de måste ligga inom samma fastighet. Om något av abonnemangen skulle behöva större huvudsäkring än servissäkringen så måste en utökning ske.

Fastighetsägaren behöver anlita en elinstallatör som sköter arbetet och anmäler till oss.