Vem ansvarar för vad?

För att minska riskerna för översvämning och för att använda dagvattnet på ett bättre sätt behöver vi hjälpas åt. Här får du mer information om vem som ansvarar för vad vid hantering av dagvatten.

Bland bebyggelse delas ansvaret för dagvattenhantering och dagvattenanläggningar av flera aktörer.

Fastighetsägarens ansvar

Bilden visar en fastighet och ledningar

Bilden visar 1) vattenmätare, 2) vattenservis, 3) spillvattenservis, 4) dagvattenservis, 5) förbindelsepunkter (ligger cirka en halvmeter utanför din fastighetsgräns), 6) vattenledning, 7) dagvattenledning, 8) spillvattenledning.

Som fastighetsägare är du ansvarig för alla VA-installationer mellan förbindelsepunkterna och byggnaderna. Du ska se till att ”rätt” vatten är kopplat till ”rätt” ledning.

Även om din fastighet är ansluten till det allmänna dagvattennätet måste du vid större regn också kunna begränsa mängden dagvatten så att det allmänna VA-nätet inte blir överfullt, vilket kan orsaka översvämning.

I ditt ansvar ingår att:

  • ta hand om regn- och smältvatten som kommer från ditt tak och din tomt. Dagvattnet ska tas om hand antingen genom att infiltrera vattnet lokalt på fastigheten eller genom avledning till det allmänna dagvattensystemet.
  • ordna och underhålla ledningar fram till förbindelsepunkt. Det gäller även eventuella fördröjningsmagasin och oljeavskiljare som ligger på fastigheten.
  • servisledningarna på fastigheten är i bra skick samt att inläckage och annat ovidkommande vatten inte tillförs det allmänna VA-systemet. Alla ledningar blir äldre och behöver renoveras efter hand. Hur länge ledningarna håller beror bland annat på material, markanvändning och belastning. En servisledning i dåligt skick med inläckage och rotinträngningar ökar risken för översvämning på fastigheten.
  • se över hur vattnet från husets dränering, avrinning från tak och andra hårdgjorda ytor, eventuella golvbrunnar utomhus (så kallade spygatter) omhändertas lokalt eller är anslutna till det allmänna ledningsnätet. ”Rätt” vatten ska avledas till respektive servisledning. Det är inte tillåtet att avleda dagvatten eller dräneringsvatten till spillvattennätet.
  • dagvattnet som släpps ut på det allmänna ledningsnätet är rent. Förorenat dagvatten, från till exempel industri eller större parkeringsyta, ska renas innan det släpps ut. Det finns många sätt att rena dagvatten, exempelvis genom att anlägga en reningsdamm eller installera oljeavskiljare.
  • Det säkraste sättet att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. Då försvinner risken för fuktskador i byggnadens grundkonstruktion orsakade av uppdämt dagvatten. Vi rekommenderar inte direktanslutning av husdränering till det allmänna dagvattennätet.

Här ser du ett exempel på hur dräneringsvatten och dagvatten går i separata system för att undvika att dräneringssystemet blir översvämmat. 1) stuprör kopplat till dagvattenbrunn, 2) dräneringsbrunn med pump, 3) drängeringsledning runt huset, 4) pumpning av dränvatten till dagvattenbrunn, 5) backventil, 6) dagvattenbrunn.

Det allmännas ansvar

I Falu kommun ansvarar Falu Energi & Vatten för det allmänna VA-nätet. Det innebär att vi sköter om bortledning och rening av dagvatten inom kommunens verksamhetsområden för dagvatten. Vi ser också till att hålla ledningsnätet i gott skick - reparera där det behövs och anlägga separata dagvattenledningar i områden där det behövs.