Vem ansvarar för vad?

Vi är många olika aktörer som på olika sätt ansvarar för hantering av dagvatten: kommunen, VA-huvudmannen, bostadsbolag, privat fastighetsägare, vägföreningar och Trafikverket.

För att minska riskerna för översvämning och för att använda dagvattnet på ett bättre sätt behöver vi hjälpas åt. Här får du mer information om vem som ansvarar för vad vid hantering av dagvatten.

Fastighetsägarens ansvar

Bilden visar en fastighet och ledningar

Bilden visar 1) vattenmätare, 2) vattenservis, 3) spillvattenservis, 4) dagvattenservis, 5) förbindelsepunkter (ligger cirka en halvmeter utanför din fastighetsgräns), 6) vattenledning, 7) dagvattenledning, 8) spillvattenledning.

Som fastighetsägare är du ansvarig för alla VA-installationer mellan förbindelsepunkterna och byggnaderna. Du ska se till att ”rätt” vatten är kopplat till ”rätt” ledning.

I ditt ansvar ingår att:

 • ta hand om regn- och smältvatten som kommer från ditt tak och din tomt. Dagvattnet ska tas om hand antingen genom att infiltrera vattnet lokalt på fastigheten eller genom avledning till det allmänna dagvattensystemet.
 • servisledningarna på fastigheten är i bra skick och att inläckage och annat tillskottsvatten inte tillförs det allmänna VA-systemet. Alla ledningar blir äldre och behöver renoveras efter hand. Hur länge ledningarna håller beror bland annat på material, markanvändning och belastning. En servisledning i dåligt skick med inläckage och rotinträngningar ökar risken för översvämning på fastigheten.
 • se över hur vattnet från husets dränering, avrinning från tak och andra hårdgjorda ytor, eventuella golvbrunnar utomhus (så kallade spygatter) omhändertas lokalt eller är anslutna till det allmänna ledningsnätet. ”Rätt” vatten ska avledas till respektive servisledning. Det är inte tillåtet att avleda dagvatten eller dräneringsvatten till spillvattennätet.
 • även om din fastighet är ansluten till det allmänna dagvattennätet måste du vid större regn också kunna begränsa mängden dagvatten, så att det allmänna VA-nätet inte blir överfullt och orsakar översvämning.
 • dagvattnet som släpps ut på det allmänna ledningsnätet är rent. Förorenat dagvatten, från till exempel industri eller större parkeringsyta, ska renas innan det släpps ut. Det finns många sätt att rena dagvatten, exempelvis genom att anlägga en reningsdamm eller installera oljeavskiljare.
 • planera fastighetsmark så att byggnader inte översvämmas vid skyfall.
 • Det säkraste sättet att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. Då försvinner risken för fuktskador i byggnadens grundkonstruktion orsakade av uppdämt dagvatten. Vi rekommenderar inte direktanslutning av husdränering till det allmänna dagvattennätet, om inte dräneringssystemet ligger högre än gatan.

Här ser du ett exempel på hur dräneringsvatten och dagvatten går i separata system för att undvika att dräneringssystemet blir översvämmat. 1) stuprör kopplat till dagvattenbrunn, 2) dräneringsbrunn med pump, 3) drängeringsledning runt huset, 4) pumpning av dränvatten till dagvattenbrunn, 5) backventil, 6) dagvattenbrunn.

Tips
Om du har en fastighet med äldre ledningar som inte setts över de senaste 10 åren är vår rekommendation att du ser över dessa.

Servisledningarna kan ha brister som kan leda till att stora mängder tillskottsvatten läcker in i spillvattenledningarna.

Det finns ett flertal företag (VVS-firmor och markentreprenörer) som erbjuder rörinspektion och underhåll av ledningar i mark.

Det allmännas ansvar

 • Falu Energi & Vatten ansvarar för det allmänna VA-nätet. Det innebär att vi sköter om bortledning och rening av dagvatten inom kommunens verksamhetsområden för dagvatten.
 • Falu Energi & Vatten ser också till att hålla ledningsnätet i gott skick - reparera där det behövs och anlägga separata dagvattenledningar i områden där det behövs. I samband med ledningsbyten är det även lämpligt att fastighetsägaren renoverar sin del av servisledningen.
 • Falu kommun upprättar Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). ABVA reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.
 • Falu kommun ansvarar även för att skyfallssäkra staden. Skyfall innebär kraftiga regn som faller intensivt och som inträffar mer sällan. Dessa kraftiga regn ryms inte i dagvattensystemet. Ytliga rinnvägar och fördröjningsdammar måste därför anordnas för skyfallshantering.