Så tvättar du bilen

Det är enklare och viktigare än du tror att förena bilvård med hänsyn till miljön. Här får du några tips på hur du tvättar bilen på bästa sätt.

Tvätta helst bilen i en biltvätt

Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör det själv-hall. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet. Ett vaxlager skyddar bilen och gör den också lättare att hålla ren. Smuts biter sig inte fast lika lätt och man behöver inte använda så starka rengöringsmedel.

Om du måste tvätta bilen hemma

Undvik då att stå på gatan eller garageuppfarten. Tvättvattnet rinner ner i gatubrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Ställ istället bilen på en gräsmatta eller en grusplan. Marken kan till viss del fånga upp föroreningar och bryta ner dem innan de når grund- och ytvatten.

Visste du att tvättvattnet innehåller både föroreningar från bilen och kemikalier från bilvårdsmedlet som används. Bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester. Inget som man vill bada i direkt.

Välj bilvårdsprodukter med miljömärkning

Använd bilvårdsprodukter som är miljömärkta med exempelvis Svanen eller Bra Miljöval. I Kemikaliesvepet kan du som inköpare av bilvårdsprodukter hitta avfettningsmedel och fordonstvättmedel som uppfyller strikta krav på miljö- och hälsofarlighet.

Svanen Länk till annan webbplats.

Bra Miljöval, Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

Kemikaliesvepet, Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

Farligt avfall får aldrig hällas i avloppet

Tänk på att överblivna eller förbrukade kemikalier aldrig får hällas i avloppet. De ska lämnas in på en miljöstation som ofta finns på bensinstationen eller så kan du lämna det på närmaste återvinningscentral. Exempel på sådant avfall är:

  • Förbrukad motorolja
  • Förbrukad kylarglykol
  • Batterier och batterisyra
  • Produkter som innehåller lösningsmedel

Installera oljeavskiljare

En oljeavskiljare ska installeras när det finns risk att avloppsvatten (spill- eller dagvatten) tillförs olja. Olja är så giftigt, att det även vid mycket låga koncentrationer, kan orsaka skador som kan ge både kort- och långsiktiga effekter i våra avloppsreningsverk och vattenmiljöer.

Läs mer om oljeavskiljare