Frågor och svar om Framtidens Främby

Här kan du få svar på vanliga frågor om ombyggnationen av avloppsreningsverket i Främby.

Varför behöver vi ett nytt avloppsreningsverk?

Det finns flera anledningar till varför vi bygger om Främby ARV, men den största anledningen är att Falun växer. Vi blir allt fler som vill bo i kommunen. Med dagens kapacitet klarar inte verket av att möta en förväntad befolkningstillväxt eller hårdare miljökrav.

Varför lägger ni ner avloppsreningsverken i Bjursås och Grycksbo?

Avloppsreningsverken i Bjursås och Grycksbo är energimässigt ineffektiva och står inför stora investeringar för att klara kommande miljö- och arbetsmiljökrav. Vi väljer därför att lägga ner verken. Istället satsar vi på pumpstationer och nya överföringsledningar till Främby ARV. Det ger en långsiktig och säker lösning, både ur miljöhänsyn och ekonomiskt.

Vad kostar det att bygga om Främby ARV?

Att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Främby är en stor investering som uppskattas till omkring 700 miljoner kronor, men det finns osäkerheter. Budgeten kommer att förfinas och justeras under kommande projektering.

Kommer nya avloppsreningsverket påverka närområdet med lukt, buller?

Den verksamhet som i dagsläget luktar mest, exempelvis hanteringen av slam, kommer att byggas in. Vi kommer också att få bättre ljuddämpning på ventilationsaggregat och fläktar.

Kan ni rena läkemedel i nya avloppsreningsverket?

Verket kommer att vara redo för framtida lagkrav och rening av exempelvis kväve och läkemedel.

Under 2019 genomförde vi ett stort projekt runt läkemedelsrening på Främby ARV. Projektet finansierades av bland annat bidrag från Naturvårdsverket. Syftet med projektet var att utreda behovet och förutsättningarna för en fullskaleanläggning för läkemedelsrening vid Främby ARV.

Hur kom ni fram till valet av reningsmetod?

Under åren 2017-2019 har vi genomfört ett antal förstudier för att ta fram de bästa förslagen till hur Främby ARV på ett hållbart sätt kan utformas för att säkerställa driften i minst 30 år.

Hur länge håller det nya avloppsreningsverket?

Nya Främby ARV ska säkerställa driften i minst 30 år.

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.