Framtidens Främby - vårt nya avloppsreningsverk

I en kommun som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. Varje år blir vi allt fler som använder vårt allmänna vatten för att till exempel duscha, gå på toaletten och tvätta. Det betyder i sin tur en ökad mängd avloppsvatten som behöver renas.

Projektet Framtidens Främby

I projektet Framtidens Främby utvecklar vi avloppsreningsverket
i Främby till en modernare anläggning, som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav.

Bakgrund

Vybild över avloppsreningsverk

Bilden visar Främby avloppsreningsverk och årtalet är 1958. Foto: A-Bild

För snart 70 år sedan invigdes Främby avloppsreningsverk (Främby ARV). Sedan dess har Falun med omnejd vuxit och befolkningen i området har ökat.

Idag renas cirka 16 000 m³ avloppsvatten per dygn på Främby ARV. Hit kommer vatten från Faluns innerstad, Korsnäs- och Hosjöområdet samt Danholn, Blixbo, Toftbyn och Sundborn. Totalt renar verket avloppsvatten från cirka 43 000 personer i Falu kommun.

En åldrande och begränsad anläggning

Främby ARV är en åldrande anläggning som kräver mycket underhåll, resurser och arbetstid för att fungera på bästa sätt. Med dagens kapacitet klarar inte Främby ARV av att möta en förväntad befolkningstillväxt.

Den planerade inkopplingen av mindre avloppsreningsverk från Bjursås, Grycksbo och Bergsgården till Främby ARV kommer också att öka belastningen på anläggning, vilket kräver förnyelse av anläggningens miljötillstånd.

Främby ARV ska utöka sin kapacitet från 50 000 personekvivalenter* till 70 000, vilket betyder att vi måste söka nytt miljötillstånd för verksamheten hos Miljöprövningsdelegationen.

*Föroreningsbelastning som används vid dimensionering av avlopp och motsvarar den mängd som en person avger schablonmässigt på ett dygn.

Projektet Framtidens Främby

Under 2018 och 2019 genomförde vi förstudier för att ta reda på vilka tekniska förutsättningar som finns på Främby ARV inför projektet Framtidens Främby.

Förstudierna har omfattat hela anläggningen och hur den ska fungera i ett långsiktigt perspektiv när det gäller miljötillstånd samt reningsmetod.
I studierna har olika koncept tagits fram för hur det nya verket ska fungera och vilka kriterier som det behöver uppfylla.

Det nya avloppsreningsverket ska:

  • klara nya reningskrav enligt framtida miljötillstånd och andra krav
  • vara flexibel för framtida utbyggnad
  • vara energieffektiv
  • ge god arbetsmiljö utifrån bland annat säkerhet och automatisering

Det framtida Främby ARV är en del i en helhet där uppgradering, renovering, utökning och optimering bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen och skapa en hållbar utveckling i Falun.

Vybild över framtidens avloppsreningsverk

Framtidens avloppsreningsverk i Främby: 1) inloppsbyggnad med laboratorium, 2) försedimenteringsbassänger, 3) biostegsbassänger, 4) mellansedimenteringsbassänger, 5) mellanpumpstation, 6) sandfilterbyggnad, 7) slamförtjockare/slamlager, 8) byggnad mekanisk slamförtjockare, 9) rötkammare, 10) driftrum och kontor, 11) omklädningsbyggnad, 12) garage och kemikalierum, 13) byggnad för gruvvattenrening, 14) byggnad verkstad, garage och förråd, 15) förråd.

Hållbar avloppsrening

Våra förstudier visar att det bästa alternativet för Främby ARV är att uppgradera hela anläggningen på befintlig plats, med utökad kapacitet och förbättrad reningsteknik. Då kommer vi att klara framtida behov och krav.

Att ansöka om ett nytt miljötillstånd innebär också att anläggningen är redo att möta nya framtida krav från Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan (BSAP) och EU:s vattendirektiv. Dessa kommer att innebära skärpta reningskrav för kväve och fosfor.

Baltic Sea Action Plan Länk till annan webbplats.

EU:s vattendirektiv - Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Val av reningsmetod

I dagsläget utförs avloppsreningen i Främby ARV i tre steg: mekanisk, kemisk och biologisk rening med aktiv slambehandling. Verket har också en särskild anläggning för att rena länspumpningsvatten från Falu Gruva.

Det är också den reningsmetod som är mest lämplig för framtidens anläggning. Den bedöms klara nya produktionsmål, framtida utsläppsvillkor och hållbarhetskrav.

Reningsmetoden kommer även att passa framtida krav på exempelvis rening av kväve och mikroföroreningar som läkemedel, mikroplast och andra föroreningar som PFAS.

Bilden visar reningsstegen i nya avloppsreningsverket i Främby

Framtidens reningssteg i Främby ARV: 1) pumpstation, 2) rensgaller, rens transporteras till återvinningscentral (ÅVC), 3) sandfång och kemisk dosering, sand/grus transporteras till ÅVC, 4) försedimentation, 5) slam, 6) rötkammare, 7) biogaspanna, 8) fjärrvärmenätet, 9) centrifug, 10) biologisk rening, 11) slutsedimentation, 12) sandfilter, 13) slamsilo, slam transporteras till ÅVC.

Preliminär tidplan

Så här ser tidplanen ut för projektet Framtidens Främby och byggnationen av nya avloppsreningsverket i Främby. Senast uppdaterad 2024-03-13:

Tidplan Framtidens Främby (Främby ARV)

År

Händelse

2017-2019

Förstudier

2020-2022

Tillståndsprövning

2020

Investeringsbeslut

2022-2023

Nytt miljötillstånd, upphandling av entreprenör

2024

Beslut om utformning av vattenrening och slamhantering

2022-2024

Systemhandling och projektering

2025-2028

Byggperiod

2029

Färdig anläggning och provdrift


Miljövinster med projektet

Genom att bygga om Främby ARV kommer vi att få:

  • ökad kapacitet
  • mer optimerad process och driftkontroll
  • effektivare energi- och kemikalieanvändning
  • bättre arbetsmiljö

Så mycket kostar det

Att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Främby är en stor investering som uppskattas till omkring 700 miljoner kronor, men det finns osäkerheter. Budgeten kommer att förfinas och justeras under kommande projektering.

Vanliga frågor och svar

Klicka på länken så kommer du till sidan med frågor och svar:

Frågor och svar Framtidens Främby

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2024-03-27: Falu Energi & Vattens ledning har beslutat att bygga ett helt nytt avloppsreningsverk i Främby. ”Det är en väldigt viktig investering för Falun och hela kommunen. Vi behöver ett avloppsreningsverk som är hållbart, modernt och klarar av att rena vårt vatten i takt med att kommunen växer”, säger Johan Hedman, vd på Falu Energi & Vatten.

Du kan läsa mer beslutet här: Vi bygger nytt avloppsreningsverk i Främby

2023-06-19: Under våren har det pågått upphandling av entreprenör till ombyggnationen av avloppsreningsverket i Främby. I början av juni blev det klart att NCC blir vår samverkanspartner under byggnationen. Du hittar mer information i vårt pressmeddelande:

NCC bygger om avloppsreningsverket i Främby Länk till annan webbplats.

2023-02-17: Idag blev det klart att Främby avloppsreningsverk får ett nytt miljötillstånd för verksamheten i Falun. Mark- och miljödomstolens beslut innebär att verket kan rena mer avloppsvatten och fortsätta att ta hand om gruvvatten.

Själva arbetet med tillståndsprocessen har pågått under flera år med bland annat utredningar och samråd med berörda myndigheter och allmänheten.

Läs vårt pressmeddelande:

Klart med nytt miljötillstånd för Främby avloppsreningsverk Länk till annan webbplats.

2023-01-20: Nu är vi i slutskedet av tillståndsprocessen för Främby reningsverk. Den 19 januari hölls huvudförhandling i ärendet på plats i Falun. Då träffades representanter för Mark- och miljödomstolen, Länsstyrelsen, Miljöavdelningen på Falu kommun, Stora Kopparbergs AB (gruvvattenreningen) och Falu Energi & Vatten för en genomgång av våra önskemål, miljökonsekvenser av verksamheten och förslag på villkor. Domstolen passade också på att göra ett platsbesök vid Främby avloppsreningsverk.

Vi har förberett ansökan under lång tid och vi har även haft samråd med berörda myndigheter och allmänheten vid flera tillfällen. Oftast har vi samsyn, men det finns också lite delade meningar i vissa frågor med myndigheterna. Nu är det upp till Mark- och miljödomstolen att göra en avvägning av vilka villkor som ska gälla i tillståndet.

Det nya tillståndet kommer att meddelas av Mark- och miljödomstolen under mitten av februari. Tillståndet blir en viktig förutsättning för den planerade om- och utbyggnaden.

Här kan du se var vi befinner hos i arbetet med Framtidens Främby:

Preliminär tidplan

2022-12-06: Den 19 januari 2023 kommer det att vara en huvudförhandling kring FEV:s tillståndsansökan. Du hittar mer information i kungörelsen från Mark- och miljödomstolen.

Kungörelse - huvudförhandling om tillståndansökan Mark- och miljödomstolen (pdf) Pdf, 109.7 kB.

För att få bedriva vattenverksamhet av större omfattning krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Här kan du läsa mer om hur ansökan prövas:

Vattenverksamhet - Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.

2022-09-09: Det händer saker i Främby och kanske framför allt vid vårt avloppsreningsverk. Grävmaskinen har startat och saneringsarbete pågår.

Just nu befinner vi oss i väntans tider. Vi väntar på beslut från Mark- och miljödomstolen gällande vår tillståndsansökan. Men det innebär inte att arbetet med Framtidens Främby står helt stilla. Under veckan påbörjades sanering av anläggningens norra markområde som är planerad för sandfilter och inloppsbyggnad.

Bilden visar en grävmaskin som gräver i jordmassor

Redan när vi gjorde en övergripande mätning med XRF-scanning, som är röntgenfluorescensteknik för snabb detektion av tungmetaller, visades höga halter av metaller. Under förra året fortsatte vi med djupundersökningar på området och resultat visade på saneringsbehov. Under samrådet lämnade även Länsstyrelsen synpunkter på gruvslam och föroreningar som påvisats i området. Att vi ska ta hand om vårt gamla arv, innan vi bygger nytt, har alltså funnits med oss under hela projekttiden.

För att kunna avgöra hur förorenad jordmassorna faktiskt är kommer vi att använda en oberoende miljöprovtagare, konsultföretaget Pontarius. Massor som inte klassas som farligt avfall kan vi återanvända som fyllnadsmaterial, medan massor som klassas som farligt avfall kommer att skickas till en behandlingsanläggning söderut.

Förutom att ta hand om jorden kommer vi att rena schaktvatten, exempelvis grundvatten och regnvatten (ländhållningsvatten), som uppstår i området. Vattnet kommer att renas i en mobil reningsanläggning innan det släpps ut till recipient (Runn). Saneringsarbetet beräknas vara klart i slutet av oktober och nästa steg blir återställningsarbetet och planering inför nästa markarbete.

2022-05-24: Under våren har vi fått in yttranden på vår tillståndsansökan från Länsstyrelsen och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen på Falu kommun. För att svara på myndigheternas frågor har vi skickat in kompletteringar till Mark- och miljödomstolen. Om du önskar ta del av handlingarna kan du kontakta kundtjänst på 023-77 49 00.

Nästa steg i tillståndsansökan är att Mark- och miljödomstolen berättar i en så kallad kungörelse (offentligt myndighetsmeddelande) att vi söker tillstånd för Främby avloppsreningsverk och gruvvattenreningsanläggningen. Efter kungörelsen kan det bli olika remissrundor som kan påverka när vi får ett slutgiltigt beslut för vår tillståndsansökan.

2022-01-18: Tillståndsansökan inskickades till Mark- och Miljödomstolen (MMD) den 15 december 2021. Tillståndsansökan består av:

  • ansökan, tekniska beskrivningar: spillvatten och gruvvatten, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och samrådsredogörelse.

Tillståndsansökan MMD (pdf) Pdf, 3.7 MB.

Om du önskar ta del av handlingarna kan du kontakta kundtjänst på 023-77 49 00.

2021-11-24: Inbjudan till fortsatt samråd inför ansökan om utökat miljötillstånd för Främby avloppsreningsverk.

Inbjudan (pdf) Pdf, 99.8 kB.

Informationsfolder om Framtidens Främby (pdf) Pdf, 3 MB.

2021-07-09: I slutet av juni skickade Miljöprövningsdelegation (MPD) hos Länsstyrelsen och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen på Falu kommun ett föreläggande om kompletteringar och yttrande av tillståndsansökan för Främby avloppsreningsverk och gruvvattenreningsanläggningen.

Kompletteringen handlar bland annat om status på Främbyviken och eventuellt ny utsläppspunkt i Runn. Under hösten kommer vi att komplettera vår tillståndsansökan och skicka in våra strategiska svar till myndigheterna.

2021-04-09: I samband med planering för ombyggnationen av Främby avloppsreningsverk undersöker vi om det förekommer förorenade markområden på aktuell byggplats. Det utförs medhjälp av provborrningar och resultatet kommer att analyseras för att vi ska besluta om behov av sanering av mark. Resultat från analysen kommer i slutet av maj.

2021-02-03: Tillståndsansökan för Främby avloppsreningsverk och gruvvattenreningsanläggning har lämnats in till Miljöprövningsdelegation (MPD) hos Länsstyrelsen i Dalarna den 29 januari. Tillståndsansökan består av:

  • ansökan, tekniska beskrivningar: spillvatten och gruvvatten, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och samrådsredogörelse.

Om du önskar ta del av handlingarna kan du kontakta kundtjänst på 023-77 49 00.

2020-11-25: Samrådsunderlaget inför miljötillståndsansökan finns under Informationsmaterial. Underlaget beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter som verksamheten kan medföra samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

2020-11-11: Den 29 oktober 2020 beslutade Falu Energi & Vattens styrelse att genomföra projektet Framtidens Främby. Kostnaden för att bygga om Främby ARV är grovt beräknad till 380 miljoner kronor. 

2020-10-14:
Inbjudan till samråd inför ansökan om utökat miljötillstånd för Främby avloppsreningsverk.

Inbjudan (pdf) Pdf, 97.2 kB.

Informationsfolder om Framtidens Främby (pdf) Pdf, 3 MB.

Samrådsunderlag miljötillståndsansökan (pdf) Pdf, 2 MB.

Informationsmaterial

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Henrik Bergqvist, projektchef
E-post: info@fev.se
Telefon: 023-77 49 00