Korsnäs vattenvägar - dags att förnya historia

Korsnäs kraftstation ligger i Korsnäsströmmen alldeles vid utloppet till Runn. Kraftverket bygdes redan 1908-1909 och har under många år varit i drift. Nu är det dags för en upprustning och förbättring i och runt omkring område. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som bor och har fastigheter kring Korsnäsströmmen.

Bilden visar korsnäs kraftstation. En vacker gammal bygnad.

Korsnäs kraftstation

I arbetet kommer vi ta hjälp av entreprenörer och all information kommer finnas på den här sidan och en del information kommer även via utskick.

För att vara säker på att du får reda på senaste nyheterna i projektet kan du prenumerara på nyheter. Fyll i dina uppgifter nedan.

Bakgrund

Projektet Korsnäs vattenvägar är en del av alla åtgärder som Falu kommun planerar och utför genom hela Svärdsjövattendraget.

Falu kommun har tidigare beslutat om ett handlingsprogram för att förbättra, säkerställa och underhålla Korsnäsströmmen. Området kring kraftstationen är i behov av upprustning för att minska risker för framtida översvämningar samt skapa förbättring för vattenmiljön.

I Korsnäs vattenvägar ska åtgärder genomföras för att:

 • Minska risken för översvämningar
 • Höja dammsäkerheten
 • Minska anläggningens miljöpåverkan genom främjande av fiskvandring

Falu kommun har i samarbete med Falu Energi & Vatten ett tillstånd att genomföra flödesfrämjande och miljöförbättrande åtgärder vid Hosjöns utlopp i Runn. Falu Energi & Vatten fått i uppdrag att utföra arbetet i samråd med kommunen.

Senaste nytt

2024-05-13

Falu kommun, NCC och Falu Energi & Vatten bjuder in till invigning av nya bron. Det blir också öppet hus på bygget. Passa på att titta närmare på det som händer i din närmiljö.

Välkommen på invigning av bro och öppet hus på bygget!

Datum: 19 juni 2024

Tid: 17.00 startar vi med invigning av bron.

Efter invigningen bjuds det på öppet hus och enklare grillning samt fika.

Hoppas vi ses!

2024-04-23

Under onsdagen den 24 april kommer vår entreprenör NCC påbörja gjutning. Den startar klockan 05:00 och beräknas vara klart 21:00. Efterarbetet beräknas pågå till cirka 23:00.

2024-04-02

Under vecka 15 börjar vi monteringen av nya bron över till Masugnen. Bron och alla delar finns redan på plats och på fredag den 5 april kommer en mobilkran till området. Den kommer användas för att lyfta bron på plats.

På måndag den 8 april påbörjas monteringen av bron och sedan jobbar vi vidare med övergångskonstruktionen mellan bro och mark. Detta beräknas ta två veckor.

Vecka 17 gjuter vi fast nya bron och när det är klart kan vi förhoppningsvis asfaltera.

Efter det återstår det markjusteringar, räckeskompletteringar och besiktning.

Vår förhoppning är att under vecka 23 låta trafiken börja passera över bron.

Vissa ljud kommer att höras under monteringen, främst när bron skruvas ihop. Våra arbetstider är 06.30-18.30.

Skulle det bli förändring i tidplanen informerar vi dig så fort vi vet.

Stort tack för ditt tålamod.

2023-11-16

Inom kort sätter vi i gång med nästa fas av spontning. Vi startar under mitten av vecka 47 eller i början av vecka 48. Arbetet beräknas vara klart under vecka 48 eller mitten av vecka 49. Allt beror på yttre omständigheter som vattennivåer och spontbarhet.

Denna omgång kommer spontning endast att utföras längst söderut i intagskanalen, alltså närmast den gamla kraftstationen.

Vi är medvetna om att under sådana här renoveringar blir det stökigt och bullrigt och vi tackar för ditt tålamod.

2023-09-29

Nu är det snart dags för borrning till bakåtförankring av sponten. Vi planerar att starta efter helgen och borrningen pågår under vecka 40-41. Borrningen sker dagtid under vardagar och skapar mindre buller/vibrationer än spontningen.

Tack för ditt tålamod.

2023-09-12

Spontarbeten vid Korsnäs kraftstation startar onsdag 13 september

Ytterligare spontarbeten vid Korsnäs kraftstation påbörjas onsdag 13 september. Sponten behövs för att kunna schakta till tillräckligt djup för anläggande av nytt vatten & avlopp, el och fiber samt för de nya stöden till Masugnsbron utan att schakterna får för stor utbredning.

Spontarbetet vid brostöden på båda sidor om kanalen planeras att påbörjas under onsdagen den 13 september och pågår några dagar framöver. På lördag och söndag kommer det inte att ske någon spontning.

Tyvärr innebär spontarbeten en del buller och vi ber om överseende med de störningar och eventuella olägenheter vi orsakar under dessa dagar.

När spontningen är klar påbörjas schaktning till en nivå där det kommer borras förankringsstag. Vi återkommer med mer information inför borrningen. Borrningen är inte lika ljudmässigt störande som spontning.

Bilden visar var var spontning ska göras

2023-08-28

Till följd av stormen Hans har pågående arbeten i den gamla kraftstationens intagskanal försvårats av de höga vattenflödena. Det innebär bland annat att rivning av bron till Masugnen behövt skjutas upp några veckor.

Flödena är nu på väg ned och NCC kommer därför under vecka 35 att påbörja rivning av bron. Den nya bron beräknas öppnas för trafik under våren 2024.

Under byggtiden leds trafiken över fångdammen direkt uppströms om den ordinarie bron, se drönarfoto nedan:

Bilden visar hur trafiken leds över fångdammen direkt uppströms om den ordinarie bron.

Vi är medvetna om att under sådana här renoveringar blir det stökigt och bullrigt och vi tackar för ditt tålamod.

2023-07-03

Under vecka 29-31 har vi semesteruppehåll i renoveringen. Vilket betyder att det kommer vara lugnare i området omkring dig.

Till hösten fortsätter projektet med bland annat:

 • En tillfällig väg för åtkomst till Masugnen anläggs över fångdammen strax norr om dagens Masugnsbro.
 • Den befintliga Masugnsbron rivs för att göra plats för kanalmurar, broupplag och en ny bro.
 • Återställning påbörjas av Masugnens markyta intill kraftverkets intagskanal och bilar kan efter det åter parkeras på Masugnen.
 • Ytterligare spontningsarbeten kommer att utföras intill kraftstationen.

Vi vill passa på att tacka för ditt tålamod och önska dig en skön sommar.

2023-05-23

Just nu har vi stora inläckage från Runn och för att möjliggöra torrläggning inför kommande arbeten i kanalen krävs förlängning av tidigare slagen tätspont.

Spontarbetet planeras att påbörjas fredag morgon den 26 maj och beräknas pågå under cirka 2-3dagar.

Arbete kan alltså eventuellt också pågå under lördagen 27/5 och söndag 28/5 och då arbetar vi mellan klockan 08:00 - 18:00.

Tyvärr innebär spontarbeten en del buller och vi ber om överseende med de störningar samt eventuella olägenheter vi orsakar under dessa dagar. Renoveringarna vi genomför bidrar till att du i framtiden kommer få en trygg och säker sjömiljö att bo och vistas i.

Information kommer också i postlådan till dig som blir berörd.

Tack för din förståelse.

2023-04-18

För att möjliggöra torrläggning inför kommande arbeten i intagskanalen och kring kraftstationen krävs att en tätspont installeras i fångdammen nedströms om stationsbyggnaden.

Karta över området där vi ska lägga spont

Spontarbetet i fångdammen planeras att påbörjas den 2 maj och beräknas pågå under ca 2 veckor. Därefter kommer spontarbeten och betongarbeten att utföras i olika skeden under våren, som en del i arbetet med uppbyggnad av nya kanalmurar.

Vi ber om ditt överseende då arbetet kan innebära en del buller som kan störa dig som bor i området.

Information kommer också i postlådan för dig som är berörd.

Här kan du läsa hela informationen Pdf, 26.5 kB..

2023-02-20

Som du säkert noterat så har ytterligare en fångdamm kommit till strax söder om kraftstationen. Syftet med dammen är att möjliggöra torrläggning av kraftstationen och dess turbinsumpar (byggnadsdel där kraftverkets turbiner sitter) inför kommande dammsäkerhetsåtgärder. Ett återupptagande av kraftproduktionen omfattas i dagsläget inte av projektet.

Rivning av intagskanalens östra kanalmurar (Masugnssidan) planeras att påbörjas under första halvan av mars. Rivningen kommer att starta längst i söder och avancera norrut under cirka två veckors tid. Detta kommer påverka möjligheterna för dig att nyttja garage och parkeringsplatser på Masugnsholmen. Därför kommer vi se till att tillfälliga parkeringsplatser ordnas inom närområdet för dig som påverkas mest.

Mer detaljerad information om vilka som bedöms påverkas mest ska ha förmedlats under Masugnsholmens samfällighetsförenings årsstämma den 19 februari.

Men för att underlätta planeringen vill vi ändå be alla fordonsägare inom samfällighetsföreningen meddela oss genom att fylla i formuläret nedan.

Är du i behov av tillfällig parkeringsplats?

Fyll i formuläret så hör vi av oss. Fält markerade med * är obligatoriska.

Jag är i behov av en tillfällig parkeringsplats nära Masugnen:
Jag är i behov av en tillfällig parkeringsplats nära Masugnen:


Ordinarie parkering: * (obligatorisk)
Ordinarie parkering:

2022-12-22

Det har hänt en del efter sista uppdateringen.

Den så kallade spärrdammen är nu färdigställd. Dammen finns strax uppströms om den gamla stenkulverten, som löper under Bergslagsbanan och Västra Strömvägen.

Kraftverkets intagskanal har torrlagts och för närvarande pågår schakt- och grundläggningsarbeten för anläggande av den nya kanalmuren längs med kanalens västra sida.

Efter torrläggning av kraftverkets intagskanal kunde det konstateras att fundamenten för bron över till Masugnsholmen är i dåligt skick och behöver åtgärdas. Falu kommun har nyligen beslutat att bron ska åtgärdas, med målsättningen att det görs under den pågående torrläggningen och entreprenaden. Tidplan och omfattning av åtgärderna är ännu inte bestämt. Vi återkommer så fort vi vet mer.

Projektet har fått tillstånd från Polisen om att utvidga entreprenadområdet och nyttja den öppna ytan (brännplatsen) längst i sydväst på udden, se blåmarkerat område i bilden nedan. NCC kommer inom kort att anlägga ett tillfälligt upplag av massor inom ytan.

Karta över där massor kommer läggas

Vi är medvetna om att under sådana här renoveringar blir det stökigt och bullrigt och vi tackar för ditt tålamod.

2022-09-14

Vår entreprenör NCC har nu påbörjat anläggandet av den tillfälliga fångdammen uppströms i intagskanalen.

Då det är slaggmassor som släpper igenom vatten i kanalens botten så behövs en stålspont slås ned genom dammen och några meter ned i kanalbottnen. Detta för att dammen ska bli tät och intagskanalen ska kunna torrläggas.

Spontningsarbetet kommer att orsaka både buller och vibrationer som kan upplevas störande för dig som bor i området.

Arbetet kommer att starta på torsdag kväll (22 september) och kommer pågå till söndag kväll (25 september).

Vi förstår att det är störande med ljuden och vibrationerna men hoppas du har överseende. Renoverinarna vi nu gör bidrar till att du i framtiden kommer få en trygg och säker sjömiljö att bo och vistas i.

Vår entreprenör NCC kommer också lägga information i de brevlådor som blir berörda.

Bilden visar var fångdammen kommer ligga

2022-08-14

En påminnelse om att i morgon måndag den 15 augusti från klockan 07.30 kommer den befingliga bron över till Södra och Västra Strömvägen att stängas av. Avstängningen gäller till torsdag den 18 augusti klockan 16.00.

Skyltar för tillfällig väg finns utsatta. Tänk på att det endast är fordon under 6 ton som kan färdas över den tillfälliga vägen.

Ett brev med urförlig information har lagts i de berördas postlådor. Du kan också läsa det genom att klicka här. Pdf, 50.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-07-15

Under vecka 33 kommer den befintliga bron över till Södra och Västra Strömvägen att stängas av. Avstängningen gäller från måndag den 15 augusti klockan 07.30 till torsdag den 18 augusti klockan 16.00.

Den här tiden leds fordon under 6 ton tillfälligt om och får passera över gång- och cykelbron på Masugnens östra sida. Se kartan:

Kartan visar vilken alternativ väg du kan ta under den tillfälliga stängningen av bron över till Masugnen

Kartan visar vilken alternativ väg du kan ta under den tillfälliga stängningen av bron över till Masugnen

Observera att fordon över 6 ton inte kommer kunna ta sig till de två holmarna under den aktuella tiden.

Falu kommun har godkänt att vi leder om trafiken och de väghinder som idag stoppar trafiken kommer tas bort. Räddningstjänsten är informerad och ungefär 14 dagar innan stängningen kommer vi skylta på de berörda platserna.

Anledningen till stängningen är att vi behöver förstärka den befintliga bron så den klarar tyngre fordon under projekttiden.

Boende som berörs kommer under vecka 29 även få informationen via brev.

2022-06-23

För att kunna utföra förberedande mätningar i renoveringsarbetet av Korsnäsströmmen har vi nu tillfälligtvis sänkt vattennivån i Hosjön. Det görs genom att vi ökar avtappningen från Korsnäs ut i Runn och just nu är tillrinningen från Svärdsjö in i Hosjön vilket gör att avtappningen inte är så stor.

Mätningarna är planerade att utföras under vecka 26 och därefter kommer vi höja nivån i Hosjön igen, i lagom takt.

Att göra så här är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra renoveringsarbetena i Korsnäsströmmen. Ett miljötillsånd finns som ger oss tillstånd att göra vissa justeringar i vattennivåer.

Så klart påverkar det här dig som bor i och omkring Korsnäsströmmen och Hosjön Vi hoppas du har överseende, renoverinarna vi nu gör bidrar till att du i framtiden kommer du få en trygg och säker sjömiljö att bo och vistas i.

2022-06-03

 • Vecka 24 Förberedande elarbeten är planerade att påbörjas under vecka 24. Då kommer vi gräva schakt för nya elledningar som behövs för byggetableringen. Det kommer också ske en omkoppling av elen till Masugnen samt flytt av transformatorkiosken på Masugnen. Behöver vi bryta elen kommer du få ett separat meddelande när störningen blir.
 • Vecka 32 Tillfällig broförstärkning över västra kanalen är planerad att byggas under vecka 32. Under denna vecka kan det bli kortvariga störningar för dig som vill ta dig över bron.
 • Vecka 33 Arbeten med torrläggning av intagskanalen är planerade att påbörjas under denna vecka.
 • Vecka 40 Rivning av befintliga kanalmurar är planerad att påbörjas under veckan. Personliga parkeringsplatser som påverkas kommer att ersättas under den period de är otillgängliga.

2022-05-30
Trädfällning på kommunens beräknas påbörjas. Här kan du klicka och se karta över var vi är någonstans. Pdf, 6.8 MB.

2022-04-29

Förberedande entreprenadarbeten är planerade att påbörjas under maj månad. I dessa ingår bland annat:

 • Avverkning av träd längs intagskanalen. Det gäller träd som är fnns där fiskvägen ska gå samt där tillfälliga vägar ska anläggas.
 • Etablering av byggarbetsplats i form av byggbodar samt inkoppling av el, vatten och avlopp.

Entreprenadarbeten är planerade att påbörjas under vecka 32. I dessa ingår bl a:

 • Anläggning av provisorisk bro över västra kanalen, det vill säga bron från fastlandet till Strömkanalens samfällighet.
 • Utläggning av tillfällig damm (så kallad fångdamm) uppströms i intagskanalen.
 • Torrläggning av intagskanalen.
 • Rivning av kanalmurar.
 • Anläggande av nya kanalmurar.

2022-03-14

Vi har skickat ut inbjudan till informationsmöte till boende på Masungsholmen och vid Korsnäsströmmen. I brevet informerades också om hur vi går vidare med projektet.

Observera att fordon över 6 ton inte kommer kunna ta sig till de två holmarna under den aktuella tiden.

2022-06-23

För att kunna utföra förberedande mätningar i renoveringsarbetet av Korsnäsströmmen har vi nu tillfälligtvis sänkt vattennivån i Hosjön. Det görs genom att vi ökar avtappningen från Korsnäs ut i Runn och just nu är tillrinningen från Svärdsjö in i Hosjön vilket gör att avtappningen inte är så stor.

Mätningarna är planerade att utföras under vecka 26 och därefter kommer vi höja nivån i Hosjön igen, i lagom takt.

Att göra så här är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra renoveringsarbetena i Korsnäsströmmen. Ett miljötillsånd finns som ger oss tillstånd att göra vissa justeringar i vattennivåer.

Så klart påverkar det här dig som bor i och omkring Korsnäsströmmen och Hosjön Vi hoppas du har överseende, renoverinarna vi nu gör bidrar till att du i framtiden kommer du få en trygg och säker sjömiljö att bo och vistas i.

2022-06-03

 • Vecka 24 Förberedande elarbeten är planerade att påbörjas under vecka 24. Då kommer vi gräva schakt för nya elledningar som behövs för byggetableringen. Det kommer också ske en omkoppling av elen till Masugnen samt flytt av transformatorkiosken på Masugnen. Behöver vi bryta elen kommer du få ett separat meddelande när störningen blir.
 • Vecka 32 Tillfällig broförstärkning över västra kanalen är planerad att byggas under vecka 32. Under denna vecka kan det bli kortvariga störningar för dig som vill ta dig över bron.
 • Vecka 33 Arbeten med torrläggning av intagskanalen är planerade att påbörjas under denna vecka.
 • Vecka 40 Rivning av befintliga kanalmurar är planerad att påbörjas under veckan. Personliga parkeringsplatser som påverkas kommer att ersättas under den period de är otillgängliga.

2022-05-30
Trädfällning på kommunens beräknas påbörjas. Här kan du klicka och se karta över var vi är någonstans. Pdf, 6.8 MB.

2022-04-29

Förberedande entreprenadarbeten är planerade att påbörjas under maj månad. I dessa ingår bland annat:

 • Avverkning av träd längs intagskanalen. Det gäller träd som är fnns där fiskvägen ska gå samt där tillfälliga vägar ska anläggas.
 • Etablering av byggarbetsplats i form av byggbodar samt inkoppling av el, vatten och avlopp.

Entreprenadarbeten är planerade att påbörjas under vecka 32. I dessa ingår bl a:

 • Anläggning av provisorisk bro över västra kanalen, det vill säga bron från fastlandet till Strömkanalens samfällighet.
 • Utläggning av tillfällig damm (så kallad fångdamm) uppströms i intagskanalen.
 • Torrläggning av intagskanalen.
 • Rivning av kanalmurar.
 • Anläggande av nya kanalmurar.

2022-03-14

Vi har skickat ut inbjudan till informationsmöte till boende på Masungsholmen och vid Korsnäsströmmen. I brevet informerades också om hur vi går vidare med projektet.

Välkommen på informationsmöte
Tid:
22 mars klockan 17.30-19.30
Plats: Hosjöskolans matsal

På plats finns representanter från Falu kommun och Falu Energi & Vatten

Under våren 2022 kommer vi att påbörja arbetet med att renovera dammar och
delar av vattenvägarna i Korsnäsströmmen. Arbetet kommer att pågå
fram till vintern 2024/2025.

Åtgärder 2022
De åtgärder som planeras att utföras under 2022 är:
 • Anläggande av tillfällig bro med högsta bärighetsklass (BK1) över västra
  kanalen.
 • Torrläggning av intagskanalen uppströms om kraftstationen, med hjälp av
  fångdamm längst uppströms samt vid behov fångdammar nedströms om
  kraftstationen.
 • Tätning och förstärkning av intagskanalens murar.
 • Anläggande av moränplugg i kanalen mellan fastigheterna Korsnäs 1:2 och
  Korsnäs 1:242.
 • Utrivning av utskovskonstruktionen (luckor och tillhörande delar) uppströms
  om slaggstenstunneln (precis nedströms om ovan nämnd moränplugg).
Karta över planerade åtgärder 2022 vid Korsnäsströmmen

Kartan visar vilka åtgärder som ska göras på Masungsholmen och vid Korsnäsströmmen

Här kan du läsa hela utskicket till boende på Masungsholmen Pdf, 336.9 kB.

Här kan du läsa hela utskicket till Korsnäsströmmen Pdf, 190.3 kB.

2022-01-28

Det är nu bestämt att NCC tilldelas entreprenadarbetet för Korsnäs-projektet. Beslutet kan dock överklagas fram till 8 feb.

2022-01-24

Upphandling av entreprenör för fas 1 är under slutförande. När avtal med denna är skrivet kommer detaljprojektering för fas 1 att inledas tillsammans med entreprenören och den sedan tidigare upphandlade projekteringskonsulten. Målbilden är att starta arbetet i intagskanalen till kraftstationen efter årets vårflod.

Arbetet med att ändra vissa delar i gällande miljötillstånd pågår för fullt. Samråd med berörda parter, och dialog med Mark och miljödomstolen sker under våren.

MEX-lots tillsammans med Falu kommun.

Då arbetet kommer att påverka miljö och omgivningar kring Kornäsströmmen genomförs en MEX-lots för att alla kommunens berörda parter ska ges möjlighet att komma med synpunkter om projektets genomförande.

I Mark- och exploateringslotsen (MEX-lotsen) samarbetar alla tjänstemän som är experter på just sådana här frågor för att allt ska gå så smidigt och effektivt som möjligt.

2021-12-29

Var rädd om er på isen! Vi släpper ut vatten från stationen vilket gör att råken från masugnen får en annan riktning. Var uppmärksamma och försiktiga om ni bedräder isen i området!

2021-11-01

Vår entreprenör Efterklang (part of AFRY) har fått uppdraget med buller och vibrationer vid detta byggprojekt.

Syneförrättning
I samband med denna typ av byggprojekt utförs syneförrättningar före och efter arbetet för att kunna kontrollera att inga skador har uppkommit på berörda fastigheter. Om olyckan ändå är framme så finns då det ett opartiskt underlag för bedömning av skadorna för både fastighetsägare och entreprenör. En syneförrättning är till största del en okulär besiktning där man dokumenterar skicket på husgrund, fasad, fönster, sprickor i puts, snickerier och tapeter. Kontroll av murade skorstenar kommer också förekomma i vissa fastigheter. Denna kontroll av fastigheten bekostas av projektet och är helt kostnadsfri för dig som fastighetsägare.

Tidsbokning
Vår entreprenör Efterklang (part of AFRY) vill gärna syneförrätta din fastighet. För att underlätta tidsbokningen så får du gärna ringa (mellan klockan 07.00–16.00), smsa, eller e-posta följande uppgifter till Erik Nordin på Efterklang (part of AFRY):

Namn
Telefon
Adress
Fastighetsbeteckning
Efterklang (part of AFRY) kommer att ringa runt till respektive fastighetsägare och boka in tid för syneförrättning. Så det är av stor vikt att du underrättar oss med kontaktuppgifter omgående, då det är i fastighetsägarens intresse att detta blir utfört. Om du skickat kontaktuppgifter men inte har fått någon återkoppling från Efterklang (part of AFRY) innan vecka 46, ring då gärna upp Erik Nordin för att boka in en tid.

Kontaktuppgifter

Teknikområdesansvarig: Buller och vibrationer:

Erik Nordin, e-post: erik.nordin@efterklang.org, telefon: 010-505 00 01, sms: 072-452 87 63.

Projektansvarig

Arvid Hofgaard, e-post: arvid.hofgaard@sweco.se, telefon och sms: 070-236 32 03.

2021-08-23
Inför fortsatt projektering behöver vi nu göra geotekniska undersökningar.

Syftet med geotekniska undersökningarna är att fastställa förutsättningarna inför projektering av de åtgärder som kommer behöva göras inom området.

Arbetet är påbörjat och genomförs av vår entreprenör AFRY. De kommer göra borrningar och grävningar av provgropar. En larvburen fältvagn kommer användas. Borrhålen och provgroparna återställs efter färdig undersökning genom att dessa fylls igen med upptagna jordmassor. Grävningen av provgropar kommer att övervakas av arkeolog från Dalarnas museum, då grävning kommer att ske inom hyttlämningsområden.

Arbetena kommer utföras dagtid och planeras pågå från mitten av augusti till september 2021. Självklart tar vi största möjliga hänsyn till dig som bor och arbetar intill vår arbetsplats och ber om förståelse ifall det här medför störningar. Under arbetets gång finns inga planer på att tillfälligt stänga av varken el- eller vattentillförsel.

Karta över det berörda området. Östra, västra och Södra Strömvägen

Det streckmarkerade området visar vilka som berörs av de geotekniska undersökningarna

Preliminär tidplan

Så här ser tidplanen ut för projektet Korsnäs vattenvägar

Tidplan Korsnäs vattenvägar

År

Händelse

2021

Geoteknisk undersökning. Borrning och grävningar av provgropar. en larvburen fältvagn kommer att användas. Borrhålen och provgroparna återställas efter färgig undersökning genom att dessa fylls igen med upptagna jordmassor. Arbetet sker i området kring Södra, Västar och Östra Strömvägen.

2022

Arbetet påbörjas med bland annat avverkning av träd längs intagskanalen. Etablering av byggarbetsplats. Förstärkning av befintlig bro över västra kanalen. Rivning av kanalmurar och anläggande av nya kanalmurar.

2023

Rivning och nybyggnation av kanalmurar fortsätter. De befintliga utskoven rivs och ersätts med nya utskov som har större avbördningskapacitet. Också kraftstationens gamla turbinsumpar rivs och ersätts dels med ett nytt utskov och dels med en ny dammdel där nya turbiner kan placeras vid ett eventuellt framtida återupptagande av kraftproduktionen. Bron till Masugnen rivs.

2024

Ny bro till Masugnen anläggs. Dammar och utskov i kanalens södra del färdigställs och en fiskväg anläggs i anslutning till kraftstationen. Intagskanalen tas i drift under hösten, varpå de västra och östra kanalerna torrläggs och arbeten påbörjas med att riva den östra dammen och täta den västra dammen. I den östra kanalen anläggs en ny damm med större avbördningskapacitet än den föregående.

2025

Arbetet med de västra och östra dammarna färdigställs och samtliga kanaler tas i drift. Arbetet i den östra kanalen avslutas med att området uppströms om dammen muddras för att åstadkomma en djupare strömfåra med högre flödeskapacitet.

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Vid frågor om projektet, kontakta Falu Energi & Vatten, Mathias Bladlund, projektledare.
E-post: mathias.bladlund@fev.se
Telefon: 023-77 49 00

Vid frågor om de geotekniska undersökningarna, kontakta AFRY, Erik Warberg, geotekniker. Telefon: 010-505 47 63