VA-arbeten i Grycksbo

Under åren 2021-2024 kommer vi att utföra VA-arbeten i Grycksbo.  Här finns information om vad det innebär för dig som bor och verkar på orten.

Bakgrund

Så framtidssäkrar vi vattenförsörjningen

I Falu kommun finns det flera allmänna vatten- och avloppsreningsverk som börjar bli äldre och är i behov av renovering. Till dessa hör bland annat avloppsreningsverken i Grycksbo och Bjursås.

Att långsiktigt hålla igång ett stort antal vatten- och avloppsreningsverk är betydligt mer kostsamt än att bygga överföringsledningar och centralisera försörjningen till ett par större VA-verk. Det är en av huvudorsakerna till att vi beslutat att ansluta Grycksbo och Bjursås till Faluns VA-system via överföringsledningar. En centraliserad VA-försörjning innebär även att vi lättare kan möta kommande krav på vattenförsörjning och avloppsvattenrening.

Nytt avloppsreningsverk i Främby

Idag renas det allmänna avloppsvattnet från Grycksbo i Grycksbo avloppsreningsverk. Verket är energimässigt ineffektivt och står inför stora investeringar för att klara kommande miljö- och arbetsmiljökrav.

Istället för att renovera befintligt verk har vi valt att satsa på överföringsledningar till Falun och kommunens största avloppsreningsverk i Främby. Genom att ansluta Grycksbo till Främby kommer vi att få:

  • mer optimerad process- och driftkontroll
  • effektivare energi- och kemikalieanvändning
  • bättre arbetsmiljö

Vi lägger därför ner avloppsreningsverket i Grycksbo och ersätter verket med en pumpstation.

Läs mer om hur vi utvecklar avloppsreningsverket i Främby:

Framtidens Främby

Nytt dricksvatten från Badelundaåsen

Idag får Grycksbo det allmänna dricksvattnet från Årbohedens vattenverk utanför Sågmyra. Vattenverket går i princip på full kapacitet, samtidigt finns det beslut i kommunens VA-utbyggnadsplan om att ansluta ytterligare områden i Grycksbo och Bjursås till allmänt VA.

För att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen och göra det möjligt att ansluta fler fastigheter till det allmänna VA-nätet bygger vi även en överföringsledning för dricksvatten. Det innebär att vattenverken i Lennheden/Tjärna kommer att förse Grycksbo med dricksvatten från Badelundaåsen.

Möjligheten att förse Grycksbo med dricksvatten från Årboheden kommer att finnas kvar. Det innebär att Grycksbo (och Bjursås) kommer vara ansluten till vatten från två olika håll. Om en störning inträffar i vattenleveransen från antingen Falun eller Årboheden finns reservvatten.

Genom att ansluta Grycksbos vattenledningsnät till Lennheden/Tjärna kommer vi att få:

  • ökad kapacitet
  • reservvatten med möjlighet till försörjning från två håll

Utbyggnad av dagvattenanläggning och arbete med tillskottsvatten

I Grycksbo är dagvattenledningar och diken utbyggt i begränsad omfattning. Det leder till att en stor del av dag- och dräneringsvattnet istället leds via spillvattenledningarna till reningsverket, vilket innebär problem.

Vid större regnmängder kan tillskottsvattnet orsaka källaröversvämningar och bräddning av spillvatten till vattendrag. Vattnet kommer till spillvattennätet via felkopplade stuprör, dräneringar, otäta fastighetsserviser och genom inläckage i spillvattenledningar.

För att minska mängden av tillskottsvatten behöver vi, fastighetsägare och Falu Energi & Vatten (FEV), göra ett gemensamt arbete. FEV kommer succesivt att bygga ut dagvattenanläggningen för att istället kunna ansluta dagvatten till dagvattensystemet.

Preliminär tidplan

Så här ser den preliminära tidplanen ut för projektet och VA-byggnationerna i Grycksbo. Senast uppdaterad 24-01-26:

Tidplan Grycksbo

År

Händelse

2021

Projektering och upphandling

2021-våren 2023

Ledningsarbete i Grycksbo tätort

Sommar/höst 2023

Återställningsarbeten

Februari 2024

Anslutning av nytt dricksvatten

Så påverkas du

Under projektet kommer vi att genomföra grävarbeten i anslutning till Kyrkbyvägen, Bergsätravägen och Centrumvägen. På dessa vägar kan du räkna med begränsad framkomlighet och att trafiken periodvis kommer att ledas om. Det kommer att finnas skyltning på aktuella platser.

bilden visar en karta övet grycksbo med röd markering på en sträcka och angivna gatunamn

På bilden ser du en karta över centrala Grycksbo. De färgade linjerna visar var vi kommer genomföra VA-arbeten.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

24-02-05: Information inför byte av dricksvatten i Grycksbo:

Under februari kommer vi att koppla in nytt dricksvatten från Lennheden/Tjärna vattenverk. Vattenbytet sker smidigt, utan påverkan på leveransen av dricksvatten till dig som kund. Vi har skickat ut följande information till alla hushåll i Grycksbo:

Snart får du nytt dricksvatten i kranen - pdf Pdf, 197.1 kB.

Du kan också läsa mer om vattenbytet i nyheten:

Snart får Grycksbo nytt dricksvatten

Vi kommer att skicka ut ett SMS till alla kunder dagen innan påkoppling. Så här fungerar våra SMS-utskick:

SMS om driftstörning

Tänk på att det nya vattnet från Lennheden/Tjärna vattenverk är mineralrikt och medelhårt (7,3 °dH). Du ska med andra ord se över dosering av tvätt- och diskmedelsdoseringen. Tidigare vatten från Årboheden ligger mellan mjukt och medelhårt (4,4 °dH). Läs mer om vattnets hårdhet:

Mjukt eller hårt vatten

Om du har frågor om vattenbytet kan du kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller info@fev.se.

24-01-23: Information om pågående VA-arbeten i centrala Grycksbo.

Kommande arbete:
Hösten 2023 genomfördes en slutbesiktning av VA-arbetena i Grycksbo. Under våren 2024 kommer en uppföljning av besiktning att genomföras gällande bland annat grönytor och asfaltering. Vi behöver bland annat se hur grönytorna har etablerat sig.

23-07-04: Information om pågående VA-arbeten i centrala Grycksbo.

Pågående arbete:
Under vecka 27 kommer framkomligheten på Bergsätravägen till och från att vara begränsad på grund av VA- och vägarbeten.

Kommande arbete:
Måndag, tisdag och eventuellt onsdag vecka 29 (förskjutet en vecka mot sist) sker asfaltering på Bergsätravägen och Centralvägen. Vägbanorna asfalteras med två lager asfalt och framkomligheten kommer tidvis vara kraftigt begränsad. När körbanorna är klara kommer en del kompletteringar att kvarstå i anslutning till vägbanan. Dessa kommer troligtvis att utföras kort efteråt, men av ett annat arbetslag med andra maskiner.

Slutbesiktning planeras till slutet av augusti, men kan komma att ändras.

23-06-19: Information om pågående VA-arbeten i centrala Grycksbo.

Pågående arbeten:
Under maj och början på juni har vi genomfört provtryckning av den nya vattenledningen och tagit prover på dricksvattnet. Nu väntar vi på godkänt vattenprov.

Kommande arbete:
Vid Bergsätravägen 7-11 kommer vi att göra anslutningsarbeten fram till och med vecka 27. För att slippa lagningar i nylagd asfalt kommer asfaltering påbörjas när anslutningarna är klara och vägunderbyggnaden återställd.

Under vecka 28 planerar vi att påbörja asfaltering vid fastigheter och gator på Bergsätravägen och Centralvägen. Eftersom inkopplingsarbetena ska vara klara planerar vi att lägga samtliga lager asfalt.

Slutbesiktning planeras till slutet av augusti, men kan komma att ändras.

23-06-09: Information om pågående VA-arbeten i centrala Grycksbo.

Pågående arbeten:
Under maj har vi genomfört provtryckning av den nya vattenledningen och tagit prover på dricksvattnet. Nu väntar vi på analysresultatet.

Kommande arbete:
Under vecka 27 planerar vi att påbörja asfaltering vid fastigheter och gator på Bergsätravägen och Centralvägen.

Bergsätravägen kommer endast asfalteras med ett första lager asfalt och anledningen till det är att vid Bergsätravägen 7-11 kommer vi att göra anslutningsarbeten under sommaren/hösten. För att slippa lagningar i nylagd asfalt kommer vi att lägga det andra lagret asfalt först efter att anslutningarna är klara.

Slutbesiktning planeras till slutet av augusti, men kan komma att ändras.

23-04-24: Information om pågående grävarbeten i centrala Grycksbo.

Kommande arbete
Under vecka 18 kommer vi att påbörja de återstående grävarbetena på Bergsätravägen. Arbetet innebär att det kan vara begränsad framkomlighet på vägen under tiden. Vår förhoppning är att arbetet ska vara klart inom några veckor. Följ aktuell skyltning på platsen. Tack för ditt tålamod!

Återställning vid fastigheter och gator
Återställningsarbete på och i anslutning till fastigheter och asfaltering kommer att påbörjas när ovanstående arbete är slutfört. Den slutliga asfalteringen av gatorna planeras att ske sommaren/hösten 2023.

23-02-22: Information om pågående grävarbeten i centrala Grycksbo. Du hittar en preliminär tidplan här: Tidplan för grävarbete

Pågående arbeten
De större grävarbetena längs med Centrumvägen och Bergsätravägen är klara, men det återstår vissa åtgärder som kräver viss schaktning i vägarna. Vid Rättviksvägen pågår ihopkoppling av ett par ledningar.

Återställning vid fastigheter och gator
Arbeten i form av återställning av grönytor på och i anslutning till fastigheter och asfaltering kommer att utföras senare under våren. Den slutliga asfalteringen av gatorna kommer att ske våren/sommaren 2023.

Tack för ditt tålamod!

22-12-14: För att minska mängden tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet i Grycksbo så behöver åtgärder göras både på de allmänna ledningarna och på fastigheternas servisledningar. Under våren utfördes ett antal undersökningar på båda sidor om förbindelsepunkterna för att ta reda på vilka åtgärder som krävs.


Bilden visar två män som arbetar vid ett brunnslock

Installation av flödesmätare i avloppsbrunn.

Bilden visar ett stuprör där rök kommer ut ur röret

Genom att skicka in rök i ledningarna har vi kunnat identifiera felkopplade stuprör hos fastigheterna.

Undersökningarna som utfördes var:

  • Besiktningar av ledningar, brunnar, diken, och ytvattenflöden.
  • Installation av flödesmätare på ett par ställen i ledningsnätet.
  • Rökutredning i avloppsledningarna för att identifiera felkopplade stuprör hos fastigheterna.
  • Filmning av fastighetsserviser och ledningsnät genom att skicka in en kamera i ledningarna.

Vi undersökte cirka 70 fastigheter, främst längs Björkstigen, övre delen av Centrumvägen, Vindelvägen, Bergsätravägen och Örjesbovägen. Vi gjorde även rödutredningar vid ytterligare några gator. Berörda fastighetsägare har fått information inför undersökningarna.

Just nu pågår arbetet med utskick av resultatet till berörda fastighetsägare. På några av fastigheterna konstaterade vi att det fanns exempelvis felkopplade stuprör och på andra fanns det läckande servisledningar som kan bero på att dräneringen är felkopplad till spillvattenledningen eller att servisledningarna är gamla och behöver renoveras.

Vi kommer att dra fram nya dagvattenserviser till några av fastigheterna, medan övriga fastigheter bedöms kunna hantera dagvattnet på den egna fastigheten.

22-10-27: Information om pågående grävarbeten i centrala Grycksbo. Du hittar en preliminär tidplan här:

Tidplan för grävarbete

Pågående arbeten
De större grävarbetena längs med Centrumvägen och Bergsätravägen är nästan klara. Just nu pågår besiktning av ledningarna som grävts ner i gatan. När besiktningen är godkänd och vi har fått godkända vattenprover kommer vi att ansluta hushåll som ligger längs med Centrumvägen och Bergsätravägen till de nya ledningarna.

I samband med att vi ansluter nya hushåll behöver vi gräva vid anslutningspunkterna igen. Arbetet kommer att pågå under oktober/november. Vi kommer också att gräva ner de sista ledningarna uppe vid högreservoaren, på andra sidan Rättviksvägen.

Vid Rättviksvägen pågår också borrning under vägen för att anlägga nya ledningar. Borrningen har tillfälligt avbrutits, men planeras att återupptas under vecka 46.

Återställning vid fastigheter och gator
Vi planerar att samtliga ledningsarbeten, schakt och borrning ska vara klart i början av december. Efter det sker arbeten i form av återställning av grönytor på och i anslutning till fastigheter och asfaltering. Vår förhoppning är att kunna lägga ett första lager med asfaltsgrus före årsskiftet, men den slutliga asfalteringen av gatorna kommer att ske våren/sommaren 2023.

Tack för ditt tålamod!
Vi jobbar hårt för att minimera störningar som påverkar dig som bor i området, både när det gäller buller och trafik. Vissa arbeten innebär tyvärr mycket buller och avstängda vägar. Vi är tacksamma för ditt tålamod!

22-03-08: Information har skickats ut till fastighetsägare i Grycksbo om pågående arbete för att minska mängden tillskottsvatten. Uppdatera dig om vad vi planerar att göra och vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Information - vi behöver minska mängden tillskottsvatten i Grycksbo (pdf) Pdf, 194.3 kB.

22-02-21: Vi har justerat tidplanen för våra grävarbeten i centrala Grycksbo. Det gäller sträckan från korsningen Bergsätravägen/Centrumvägen och vidare längs Bergsätravägen österut till kraftledningen. Arbetet kommer preliminärt att pågå fram till och med vecka 25 (juni). Se tidplanen för våra grävarbeten under Så påverkas du.

21-11-22: Informationsbrev till boende i närområdet kring Kyrkbyvägen, Bergsätravägen och Centrumvägen.

Snart börjar vi att gräva i ditt område 2021 (pdf) Pdf, 546.2 kB.

Byggnationen av överföringsledningarna för vatten och spillvatten mellan Falun och Grycksbo är snart klar. Den nya vattenledningen från Falun byggs nu vidare upp till Grycksbos högreservoar. I samband med bygget av den nya ledningen kommer vi att förnya vatten- och spillvattenledningar och anlägga en ny dagvattenledning vid och i anslutning till Kyrkbyvägen, Bergsätravägen och Centrumvägen.

21-09-16: Det händer saker i Grycksbo. I början av september stängde vi ner avloppsreningsverket och ersatte det med en pumpstation. Nu pumpar vi istället det allmänna avloppsvattnet via överföringsledningar till Falun och kommunens största avloppsreningsverk i Främby.

Bakgrunden till varför vi byggt om hanteringen i Grycksbo är bland annat att tidigare reningsverk krävde en större ombyggnation för att kunna möta framtida miljökrav – både när det gäller reningsmetod och arbetsmiljö. Valet att pumpa avloppsvattnet till Främby istället för att renovera verket ger en mer långsiktig och säker lösning – miljömässigt som ekonomiskt.

bilden visar ett rött hus

Nya pumpstationen i Grycksbo

2021-06-07: Under juni kommer vi att befinna oss i Grycksbo för att titta på hur tillskottsvatten kommer in vårt avloppsledningsnät. Vi kommer att ta vattenprover i brunnar på ledningsnätet, titta på dagvattendiken och även skapa oss en bild av hur fastigheters takavlopp är kopplade.

Vi kommer att röra oss i området och i första hand hålla oss på vägar, skogsmark och allmän mark. I enstaka fall kan vi behöva gå in på tomtmark, men i så fall kommer vi att knacka på först. Vi håller som alltid corona-avstånd!

Därför undersöker vi tillskottsvatten

I Grycksbo har vi stora problem med tillskottsvatten i avloppsnätet. Regnvatten från fastigheter och gatumark kommer in i ledningarna och vidare till reningsverket. Vattnet orsakar sedan problem i form av bräddningar från pumpstationer och reningsverk, källaröversvämningar och hög energiförbrukning.

Så kommer vi att jobba

Genom att skapa oss en bild av hur det ser ut idag, så hoppas vi kunna hitta nya lösningar som inom de närmaste åren minskar mängden tillskottsvatten och problemen som det leder till.

Det blir ett gemensamt arbete som vi gör tillsammans med fastighetsägare. Vi renoverar äldre läckande ledningar och bygger ut dagvattenanläggningen. Fastighetsägare kopplar om takavlopp till dagvattensystemet och åtgärdar sina trasiga servisledningar för att minska risk för inläckande vatten.

Vid frågor

Om du har frågor om vårt arbete kan du kontakta kundtjänst och be att bli kopplad till Sofia Billvik, VA-ingenjör. Du når även Sofia på sofia.billvik@fev.se.

Information/affisch - Nu undersöker vi tillskottsvatten i Grycksbo (pdf) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

2021-05-04: Informationsbrev till boende i Grycksbo om kommande vatten- och avloppsarbeten på orten.

Information - snart kommer vi till Grycksbo (pdf) Pdf, 161.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på driftstörningar

Nu kan du som kund få information om avbrott på vatten­lednings­nätet via SMS eller e-post. Klicka på länken för mer information:

SMS om driftstörning

Vanliga frågor och svar

Klicka på länken så kommer du till sidan med frågor och svar:

Frågor och svar VA-arbeten i Grycksbo

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.

Generella frågor om projektet:
Eskil Österling, projektledare
E-post: eskil.osterling@fev.se

Frågor om dagvatten/tillskottsvatten:
Sofia Billvik, VA-ingenjör
E-post: sofia.billvik@fev.se