VA-arbeten i Grycksbo

Under åren 2021-2023 kommer vi att utföra VA-arbeten i Grycksbo.  Här finns information om vad det innebär för dig som bor och verkar på orten.

Bakgrund

Så framtidssäkrar vi vattenförsörjningen

I Falu kommun finns det flera allmänna vatten- och avloppsreningsverk som börjar bli äldre och är i behov av renovering. Till dessa hör bland annat avloppsreningsverken i Grycksbo och Bjursås.

Att långsiktigt hålla igång ett stort antal vatten- och avloppsreningsverk är betydligt mer kostsamt än att bygga överföringsledningar och centralisera försörjningen till ett par större VA-verk. Det är en av huvudorsakerna till att vi beslutat att ansluta Grycksbo och Bjursås till Faluns VA-system via överföringsledningar. En centraliserad VA-försörjning innebär även att vi lättare kan möta kommande krav på vattenförsörjning och avloppsvattenrening.

Nytt avloppsreningsverk i Främby

Idag renas det allmänna avloppsvattnet från Grycksbo i Grycksbo avloppsreningsverk. Verket är energimässigt ineffektivt och står inför stora investeringar för att klara kommande miljö- och arbetsmiljökrav.

Istället för att renovera befintligt verk har vi valt att satsa på överföringsledningar till Falun och kommunens största avloppsreningsverk i Främby. Genom att ansluta Grycksbo till Främby kommer vi att få:

  • mer optimerad process- och driftkontroll
  • effektivare energi- och kemikalieanvändning
  • bättre arbetsmiljö

Vi lägger därför ner avloppsreningsverket i Grycksbo och ersätter verket med en pumpstation.

Läs mer om hur vi utvecklar avloppsreningsverket i Främby:

Framtidens Främby

Nytt dricksvatten från Badelundaåsen

Idag får Grycksbo det allmänna dricksvattnet från Årbohedens vattenverk utanför Sågmyra. Vattenverket går i princip på full kapacitet, samtidigt finns det beslut i kommunens VA-utbyggnadsplan om att ansluta ytterligare områden i Grycksbo och Bjursås till allmänt VA.

För att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen och göra det möjligt att ansluta fler fastigheter till det allmänna VA-nätet bygger vi även en överföringsledning för dricksvatten. Det innebär att vattenverken i Lennheden/Tjärna kommer att förse Grycksbo med dricksvatten från Badelundaåsen.

Möjligheten att förse Grycksbo med dricksvatten från Årboheden kommer att finnas kvar. Det innebär att Grycksbo (och Bjursås) kommer vara ansluten till vatten från två olika håll. Om en störning inträffar i vattenleveransen från antingen Falun eller Årboheden finns reservvatten.

Genom att ansluta Grycksbos vattenledningsnät till Lennheden/Tjärna kommer vi att få:

  • ökad kapacitet
  • reservvatten med möjlighet till försörjning från två håll

Utbyggnad av dagvattenanläggning och arbete med tillskottsvatten

I Grycksbo är dagvattenledningar och diken utbyggt i begränsad omfattning. Det leder till att en stor del av dag- och dräneringsvattnet istället leds via spillvattenledningarna till reningsverket, vilket innebär problem.

Vid större regnmängder kan tillskottsvattnet orsaka källaröversvämningar och bräddning av spillvatten till vattendrag. Vattnet kommer till spillvattennätet via felkopplade stuprör, dräneringar, otäta fastighetsserviser och genom inläckage i spillvattenledningar.

För att minska mängden av tillskottsvatten behöver vi, fastighetsägare och Falu Energi & Vatten (FEV), göra ett gemensamt arbete. FEV kommer succesivt att bygga ut dagvattenanläggningen för att istället kunna ansluta dagvatten till dagvattensystemet.

Preliminär tidplan

Så här ser den preliminära tidplanen ut för projektet och VA-byggnationerna i Grycksbo:

Tidplan Grycksbo

År

Händelse

2021

Projektering och upphandling

2021-2022

Ledningsarbete i Grycksbo tätort

2022 (hösten)

Anslutning av nytt dricksvatten

2023

Återställningsarbeten

Så påverkas du

Under projektet kommer vi att genomföra arbeten i anslutning till Kyrkbyvägen, Bergsätravägen och Centrumvägen. På dessa vägar kan du räkna med begränsad framkomlighet och att trafiken periodvis kommer att ledas om. Det kommer att finnas skyltning på aktuella platser.

bilden visar en karta övet grycksbo med röd markering på en sträcka och angivna gatunamn

På bilden ser du en karta över centrala Grycksbo. Den röda linjen visar var vi kommer genomföra VA-arbeten.

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

21-09-16: Det händer saker i Grycksbo. I början av september stängde vi ner avloppsreningsverket och ersatte det med en pumpstation. Nu pumpar vi istället det allmänna avloppsvattnet via överföringsledningar till Falun och kommunens största avloppsreningsverk i Främby.

Bakgrunden till varför vi byggt om hanteringen i Grycksbo är bland annat att tidigare reningsverk krävde en större ombyggnation för att kunna möta framtida miljökrav – både när det gäller reningsmetod och arbetsmiljö. Valet att pumpa avloppsvattnet till Främby istället för att renovera verket ger en mer långsiktig och säker lösning – miljömässigt som ekonomiskt.

bilden visar ett rött hus

Nya pumpstationen i Grycksbo

2021-06-07: Under juni kommer vi att befinna oss i Grycksbo för att titta på hur tillskottsvatten kommer in vårt avloppsledningsnät. Vi kommer att ta vattenprover i brunnar på ledningsnätet, titta på dagvattendiken och även skapa oss en bild av hur fastigheters takavlopp är kopplade.

Vi kommer att röra oss i området och i första hand hålla oss på vägar, skogsmark och allmän mark. I enstaka fall kan vi behöva gå in på tomtmark, men i så fall kommer vi att knacka på först. Vi håller som alltid corona-avstånd!

Därför undersöker vi tillskottsvatten

I Grycksbo har vi stora problem med tillskottsvatten i avloppsnätet. Regnvatten från fastigheter och gatumark kommer in i ledningarna och vidare till reningsverket. Vattnet orsakar sedan problem i form av bräddningar från pumpstationer och reningsverk, källaröversvämningar och hög energiförbrukning.

Så kommer vi att jobba

Genom att skapa oss en bild av hur det ser ut idag, så hoppas vi kunna hitta nya lösningar som inom de närmaste åren minskar mängden tillskottsvatten och problemen som det leder till.

Det blir ett gemensamt arbete som vi gör tillsammans med fastighetsägare. Vi renoverar äldre läckande ledningar och bygger ut dagvattenanläggningen. Fastighetsägare kopplar om takavlopp till dagvattensystemet och åtgärdar sina trasiga servisledningar för att minska risk för inläckande vatten.

Vid frågor

Om du har frågor om vårt arbete kan du kontakta kundtjänst och be att bli kopplad till Sofia Billvik, VA-ingenjör. Du når även Sofia på sofia.billvik@fev.se.

Information/affisch - Nu undersöker vi tillskottsvatten i Grycksbo (pdf) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

2021-05-04: Informationsbrev till boende i Grycksbo om kommande vatten- och avloppsarbeten på orten.

Information - snart kommer vi till Grycksbo (pdf) Pdf, 161.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på driftstörningar

Nu kan du som kund få information om avbrott på vatten­lednings­nätet via SMS eller e-post. Klicka på länken för mer information:

SMS om driftstörning

Vanliga frågor och svar

Klicka på länken så kommer du till sidan med frågor och svar:

Frågor och svar VA-arbeten i Grycksbo

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.

Generella frågor om projektet:
Mats Liss, projektledare
E-post: mats.liss@fev.se

Frågor om dagvatten/tillskottsvatten:
Sofia Billvik, VA-ingenjör
E-post: sofia.billvik@fev.se