Producera egen el

Vindkraftverk

Med hjälp av solceller, vindkraftverk eller vattenkraftverk kan du producera egen förnybar el och sälja den el som blir över. Här finns mer information för dig som är eller vill bli producent.

Olika typer av producent

Du klassas som olika typer av producent beroende på vilken storlek du har på din anläggning och din säkring.

 • Om din säkring är under 63 A(ampere) och effekten är under 43,5 kW betalar du ingen mätavgift alls mot elnätet för din anläggning.
 • För anläggningar i intervallet 43,5 kW till 1500 kW alt. säkring över 63 A tas det ut en avgift på 260 kr/månad exklusive moms, för mätning och rapportering av produktion.
 • För anläggningar över 1500 kW tas det även ut avgift beroende på anläggningsstorlek.

Så blir du producent:

1. Förhandsbesked (ej krav)

Kontakta oss gärna för att få veta om det är möjligt att installera en solanläggning hos dig. Utifrån storlek på anläggningen och elnätets förutsättningar hos dig får du en preliminär indikation på om det finns förutsättningar eller inte.

2. Gör en föranmälan

När du bestämt dig för att skaffa en solanläggning behöver du kontakta en behörig elinstallatör. Då får vi mer teknisk information om den planerade anläggningen via en så kallad föranmälan. Vi kontrollerar uppgifterna och lämnar besked till installatören om anslutningen till elnätet godkänns eller inte. Du kan kontrollera på elsäkerhetsverkets hemsida om den elektriker du anlitat är behörig.

Om anläggningen är över 1500 kW kommer vi att behöva mer uppgifter och gör en större utredning för att se om det är möjligt.

Mer information om hur din elinstallatör gör en föranmälan.

Här kan du se om elektrikern har behörighet Länk till annan webbplats.

3. Anläggningen installeras och driftsätts

När den planerade anslutningen till elnätet blivit godkänd kan elinstallatören börja installationen. När den är klar skickas en färdiganmälan in till oss. Om din elmätaren behöver bytas kommer vi till dig och utför det. Efter att vi har gett ett godkännande till dig kan du sätta igång din anläggning och börja producera solel.

Villkor som du måste följa

För att garantera säkerheten, både för dig som kund och för vår personal, är det viktigt att du följer dessa villkor:

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
 • Du ansvarar för att tekniska villkor uppfylls och att installationen följer Energiföretagens handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet - ALP”.
 • Huvudbrytaren för produktionsenheten ska vara blockerbar och finnas tillgänglig i mätarskåpet. I äldre mätarskåp kan man tråda om så att befintlig huvudbrytare sitter efter mätaren enligt gällande standard. Om mätartavlan är placerad inomhus ska en låsbar AC-brytare placeras utomhus och vara åtkomligt för vår personal.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta.
 • Produktionsanläggningar över 3 kW ska vara anslutna till 3-fas.
 • I kundanläggningen ska det finnas en märkning som varnar för att det finns en produktionsanläggning ansluten. Det ska även finnas tydlig märkning som visar vilken brytare som används för att koppla bort produktionsanläggningen.
 • I mätarskåpet eller på mätarplats ska det finnas frånkopplingsmöjligheter på båda sidorna om mätaren.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Separat produktionssäkring

Vi tillåter separat produktionssäkring om anvisningarna i Energiföretagens handbok ALP (Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet) följs. Produktionssäkringen ska placeras utomhus och åtkomligt för Falu Energi & Vatten. Tänk på att de nya riktlinjerna från EI (Energimarknadsinspektionen) kan innebära en ökad elnästavgift innan utför en sådan installation.

Läs mer om "Ingen reducerad nätavgift för småskaliga produktionsanläggningar" Länk till annan webbplats.

Se principschemat för anslutning av separat produktion (bild främst för elinstallatör):

Principschema för anslutning av separat produktion - från elnätsföretagets kabelskåp till mätarsäkring.

Du kan få flera olika ersättningar

Som producent kan du få ett antal olika ersättningar för din överskottsproduktion. Vi har samlat dessa här:

 • Om din säkring är under 100 A(ampere) räknas du som mikroproducent och har rätt till skattereduktion, för närvarande 60 öre/kWh. Uppgifterna om hur mycket som du producerar lämnar vi (Falu Elnät) årligen till Skatteverket. Dels hur mycket du tagit ut från elnätet och vad din anläggning levererat till elnätet.
  Läs mer om skatteregler kring mikroproduktion av förnybar el på skatteverket.se (privatbostad) Länk till annan webbplats. eller skatteverket.se (företag). Länk till annan webbplats.
 • Försäljning av överskottsel till en elhandlare, exempelvis Falu Energi & Vatten.
 • Från och med 1 juli 2021 tar Energimyndigheten ut en årsavgift på 200 kronor för innehavare av elcertifikatkonto. Det innebär att det inte längre är lönsamt för mikroproducenter att ansöka om elcertifikat.
 • Ersättning för så kallad nätnytta, för närvarande 4,5 öre/kWh anläggningar under 63A alt. 43.5 kW, från oss, nätägaren (Falu Elnät). För övriga producenter beräknas ersättning utifrån kraftslag och placering.

Tidplan

Tidplan gällande mikroproduktionsanläggningar:

 • Efter att vi fått in en korrekt ifylld föranmälan handlägger vi ärendet inom två arbetsveckor. I de fall anläggningen inte går att ansluta, eller om föranmälan är felaktigt ifylld, kommer vi att lämna ett avvisande till installatören genom www.foranmalan.nu.
 • Efter inskickad färdiganmälan kommer vi att byta elmätare, om det behövs, och även besikta anläggningen inom tre arbetsveckor. Detta så länge inte ombyggnation i elnätet krävs utan då lämnas separat tidsplan. När detta är utfört får du slå igång anläggningen.

Sälj din el till oss

Falu Energi & Vatten arbetar för en hållbar utveckling. Vi producerar egen förnybar el och vill bidra till att antalet producenter ska öka. Ju fler som tar vara på kraften från sol, vind och vatten, desto bättre!

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du vill sälja din el till oss


Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.