Standardbestämmelser

Inför varje upphandling försöker vi hitta branschspecifika standardbestämmelser som passar på upphandlingen.

Som utgångspunkt gäller köprättsliga regler i avtalslagen och köplagen och för alla våra avtal och inköp. Dessa regler kompletteras ofta med standardavtal och branschpraxis. Vi har också egna anvisningar för hur uppdrag ska fullföljas.

Grävning i allmän mark

De flesta arbeten i allmän mark innebär störningar av något slag. Därför krävs tillstånd från kommunen, läs mer om gräva i allmän mark och tillstånd på falun.se Länk till annan webbplats.

Byggnation av VA-ledningar mm

För projektering och byggande av VA-ledningar, tryckstegrings-stationer, avloppspumpstationer samt LTA-system används VA-teknisk standard för Falu Energi & Vatten.

Här hittar du riktlinjer och anvisningar som ska följas vid VA-projektering och vid anläggande av VA-ledningar inom Falu kommun:

För dig som är entreprenör inom VA

Vid upphandlingar där begreppet "eller likvärdigt" förekommer prövas likvärdigheten från fall till fall.

Förläggning av el och opto

Arbeten med el- och optokabel/slangar ska göras enligt anvisningar för förläggning av kablar och slangar för el/opto.

Bygg och anläggningsentreprenader

Så långt som möjligt använder vi oss av de standardbestämmelser som finns framtagna inom byggbranschen och dessa är framförallt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader samt totalentreprenader (AB 04 och ABT 06).

För framtagande av de administrativa föreskrifter använder vi AMA AF 12.

Konsulttjänster

Vid köp av tekniska konsulttjänster använder vi oss av Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09) och för framtagandet av de administrativa föreskrifterna använder vi AMA AF Konsult 10.

Maskiner eller annan mekanisk utrustning

För leverans och montage av maskiner eller annan mekanisk, elektronisk utrustning använder vi oss av NLM 10 eller NL 09

Entreprenadmaskiner och transporter

För entreprenadmaskiner och transporter använder vi Alltrans 2007 som standardbestämmelser.

IT

För IT-tjänster använder vi oss av standardbestämmelsen Avtal 90 och dess bilagor.