Allmänt avlopp

Bilden visar en vy över avloppsreningsverket i Främby

I Falu kommun ansvarar Falu Energi & Vatten för det allmänna avloppsnätet. Vi tar hand om och renar avloppsvattnet som kommer från hushåll, allmänna anläggningar och industrier.

Allt vatten som du spolar ut i avloppet via handfatet, diskmaskinen, toaletten eller duschen leds vidare till något av våra sex avloppsreningsverk. Avloppsvatten kan delas in i två olika kategorier beroende på var det kommer ifrån:

  • Spillvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industrier. Det är allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon. Spillvattnet avleds och renas i avloppsreningsverken.
  • Dagvatten från regnvatten och smältvatten som rinner ner i avloppsnätet från gator och tak, samt från husdräneringar som är anslutet till nätet. Dagvatten avleds oftast i separata ledningar till närmaste sjö eller vattendrag, om inte det är möjligt går det till avloppsreningsverket.

Så funkar reningsprocessen

Våra avloppsreningsverk är byggda för att i första hand ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. I verken renas vattnet från bakterier, fosfor, kväve och partiklar. I dagsläget kan verken inte rena vattnet från till exempel läkemedelsrester, mikroplaster eller kemikalier.

Det renade avloppsvattnet släpps sedan ut i recipienten som kan vara en sjö eller ett vattendrag. Restprodukten slam från reningsprocessen kan, om det inte är förorenat, användas som jordförbättring. I våra reningsverk kan vi ta bort större delen av föroreningarna som finns och lämna tillbaka vattnet till det naturliga kretsloppet.

Anslut dig till allmänt avlopp

Alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Här får du mer information om hur vi ansluter dig till nätet.

Felanmälan av stopp i avloppet

Om du har allmänt avlopp och misstänker att stoppet är på den allmänna ledningen ska du göra en felanmälan. Vid felanmälan efter kontorstid eller helg ska du kontakta oss via telefon. Då kopplas ditt samtal vidare till SOS Alarm.

Om du misstänker att stoppet är inne på din fastighet, kontakta en rörmokare eller en spolbil. Först kan du testa med sugkopp och rensband tillsammans med hett vatten.

Bilden visar en allmän pumpstation i ett grönskande landskap

Bilden visar en allmän pumpstation.

Felanmälan av allmän pumpstation

För att transportera det allmänna avloppsvattnet till avloppsreningsverken använder vi bland annat pumpstationer. Pumparna startar när vattennivån är hög i stationen och stannar när den är låg.

Våra allmänna pumpstationer är kopplade till ett övervakningssystem, men vid till exempel ett strömavbrott kan systemet gå ner. Då kan det läcka avloppsvatten från stationen.

  • Om du ser att en pumpstation läcker vatten - kontakta omgående vår kundtjänst.

Fastighetspumpstation LTA

Du behöver en fastighetspumpstation, även kallad LTA-enhet, när din fastighet ligger lägre än våra ledningar eller om du är ansluten till trycksatta ledningar.

Läs om fastighetspumpstation, LTA och vad du ska göra om den larmar

För dig som är företagare

Våra allmänna avloppsreningsverk är byggda för att i första hand ta emot och rena vatten från hushåll. Om din verksamhet behöver släppa spillvatten till nätet, ska du först samråda med oss. Vattnet måste förbehandlas på anvisat sätt innan vi kan godkänna att det släpps ut i dag- och avloppsnätet (spillvatten).

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter (pdf) Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Information om fett- och oljeavskiljare