Frågor och svar VA-arbeten i Grycksbo

Här kan du få svar på vanliga frågor om utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp i Grycksbo.

Lista med frågor:

Varför behöver vi nytt dricksvatten i Grycksbo?

Grycksbo behöver en större kapacitet för vattenförsörjning och möjlighet att ansluta fler fastigheter. Den vattentäkt som används idag, Årboheden, har begränsningar i uttag.

Möjligheten att förse Grycksbo med dricksvatten från Årboheden kommer att finnas kvar. Det innebär att Grycksbo kommer vara ansluten till vatten från två olika håll. Om en störning inträffar i vattenleveransen från antingen Falun eller Årboheden finns reservvatten.

När kopplas det nya dricksvattnet in?

Det nya vattnet kommer att kopplas in under 2023.

Vilken skillnad kommer jag att märka med det nya dricksvattnet?

Det nya dricksvattnet är ett medelhårt vatten till skillnad dagens vatten som är mjukt. Ett hårdare vatten kan ge kalkbeläggningar på olika ytor. Klicka på länken för mer information och fler frågor/svar:

Kalk i vatten

Vilka gator kommer att påverkas av grävarbetet?

Under projektet kommer vi att genomföra arbeten i anslutning till vägarna:

  • Kyrkbyvägen - sträckan från avloppsreningsverket till församlingshemmet.
  • Längs med kraftledningsgatan norrut och upp till Bergsätravägen via en passering av Drottningvägen. Bergsätravägen berörs från kraftledningskorsningen och västerut fram till korsningen Bergsätravägen/Centrumvägen.
  • Centrumvägen från korsningen Centrumvägen/Bergsätravägen och upp till riksvägen och högreservoaren.

På dessa vägar kan du räkna med begränsad framkomlighet och att trafiken periodvis kommer att ledas om. Ökande transporter med arbetsfordon kommer att ske även på anslutande gator för transporter av material till och från arbetsområdet.

Varför gräver ni?

Vi gräver för att kunna lägga ner en ny dricksvattenledning. Grävarbetet sker från platsen där överföringsledningen kommer in i Grycksbo (gamla reningsverket) och upp till högreservoaren.

I anslutning till sträckorna Bergsätravägen och Centrumvägen kommer vi att byta och förnya befintliga ledningsnät för avlopp (spill- och dagvatten) och dricksvatten.

Vad är tillskottsvatten?

Vatten som kommit in i avloppsledningsnätet genom inläckage eller felkopplingar kallas för tillskottsvatten.

Vid avloppsreningsverk ska egentligen bara spillvatten från hushåll och verksamheter tas emot och renas. Trots det är en stor andel av vattnet som kommer till våra verk rent vatten.

Varför är tillskottsvatten ett problem?

I Grycksbo är en stor del av allt vatten som kommer till avloppsreningsverket tillskottsvatten. Tillskottsvattnet kommer ifrån felkopplade dräneringsledningar och takavlopp, gamla läckande ledningar, trasiga brunnar och felkopplade dagvattenbrunnar.

Stora mängder tillskottsvatten leder till onödig energiförbrukning i pumpar/verk, försämrad vattenrening, risk för källaröversvämningar och tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten (bräddning).

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Klicka gärna på länken för mer information:

Dagvatten

Vad händer med dagvatten i Grycksbo?

I Grycksbo är dagvattenledningar och diken endast utbyggt i begränsad omfattning. Det gör att en stor del av dagvattnet istället leds via spillvattenledningarna till avloppsreningsverket. Vi kommer succesivt att bygga ut våra dagvattenanläggningar (diken och ledningar) för att istället kunna ansluta allt dagvatten till dagvattensystemet.