Egen brunn

Bilden visar ett brunnslock

Om du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som ansvarar för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Om en förening äger brunnen är det
föreningens ansvar. 

Som fastighetsägare (förening) bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning, för att kunna ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder. Till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter.

Läs mer om vad det innebär att ha en egen dricksvattenanläggning:

Analysera ditt vatten

Livsmedelsverket rekommenderar att du som har egen brunn bör utföra en vattenanalys vart tredje år. Små vattenledningsföreningar bör utföra en analys minst en gång per år. Att vattnet ser bra ut och smakar gott är ingen garanti för att det håller en god kvalitet. En vattenanalys visar om vattnet i brunnen innehåller bakterier eller andra mikroorganismer, och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Så gör du en vattenanalys:

  1. Du beställer själv provtagningsutrustning direkt från ett ackrediterat laboratorium:
    Lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier - Swedac Länk till annan webbplats.
  2. Laboratoriet genomför analysen och skickar provsvaret direkt hem till dig.
  3. Resultatet från en undersökning av dricksvattenprov bör bedömas som antingen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Om ett dricksvattenprov bedöms eller sannolikt kommer att bedömas som otjänligt, bör åtgärder vidtas. Alla berörda användare bör informeras.

Om du behöver råd och vägledning kring den egna brunnen kan du även kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falu kommun. Du når dem via kommunens kontaktcenter:

Telefon: 023-830 00

E-post: kontaktcenter@falun.se

Om brunnen blir torrlagd

Under sommarmånaderna kan brunnar sina. Långa perioder av torka kan göra att grundvattennivån blir så låg att din brunn blir torr. Skulle vattnet ta slut så behöver du ta reda på om det går att göra någon åtgärd med din nuvarande brunn. Exempel på åtgärder:

  • Rensa och fördjupa den befintliga brunnen.
  • Borra en ny djupare brunn.
  • Höra med grannar och se om de har vatten att dela med sig av.
  • Köp eller hyr vattentankar eller större kärl och tillfälligt lagra vatten som kan användas för det mest nödvändiga.

Om din fastighet ligger i närheten av Falu Energi & Vattens ledningsnät kan vi undersöka om det går att ansluta dig till det allmänna dricksvattennätet. Skicka en förfrågan.

Förfrågan om anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss på:

Telefon: 023-77 49 00

E-post: info@fev.se