Vattenskyddsområden

Bilden visar en skylt intill en väg

Vatten är den naturresurs som vi inte klarar oss utan. För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns vattenskyddsområden runt våra allmänna vattentäkter.

När vi vrider på kranen förväntar vi oss att vatten ska finnas där och att det ska vara rent och friskt. Det är lätt att se rent och friskt vatten som en självklarhet, men på grund av människans påverkan har tillgången på rent dricksvatten minskat.

I Falu kommun har vi generellt grundvatten av god kvalitet, men det är ingen självklarhet att det kommer fortsätta vara så om vi inte skyddar våra vattenresurser på ett långsiktigt sätt.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område som motsvarar området en dricksvattentäkt får sitt vatten ifrån. Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda en allmän dricksvattentäkt, så att tillgången och kvaliteten på vattnet säkras.

Målsättningen med skyddsområden är bland annat att:

  • minska riskerna för att vattnet förorenas av människor
  • minska konsekvenserna för vattenkvaliteten om olyckor sker
  • motverka en långsiktig försämring av dricksvattenkvaliteten

Så funkar ett vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdets storlek och olika skyddszoner bestäms av hur vattnet transporteras i marken till vattentäkten. Området ska vara tillräckligt stort så att man hinner åtgärda en eventuell förorening innan den når vattentäkten. Områdena är oftast skyltade med gula skyltar med texten Vattenskyddsområde. Dessa visar var du ska vara extra försiktig.

För varje vattenskyddsområde finns regler (föreskrifter) som talar om vad som är tillåtet och inte. Det kan handla om begränsningar i rätten att gödsla, plöja, hålla betesdjur och förvara och använda kemikalier och petroleumprodukter. Vissa saker måste du anmäla till kommunen, eller få tillstånd för. Andra saker får du inte göra alls. Vid förbud kan en ansökan om dispens göras till Länsstyrelsen Dalarna. Tillsynsmyndigheten på Falu kommun eller länsstyrelsen har tillsyn över verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet så att föreskrifterna följs.

Många vattenskyddsområden i Falu kommun upprättades för länge sedan, enligt äldre lagstiftning. Under de närmaste åren kommer Falu Energi & Vatten, som VA-huvudman för den allmänna vattenförsörjningen, att se över vattenskyddsområdena för samtliga vattentäkter.

Karta över områden

För att ta reda på om du bor eller är verksam i ett vattenskyddsområde kan du använda
Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur.

Där kan du se vilka vattenskyddsområden som finns i Falu kommun och ta reda på vilka skyddsföreskrifter som gäller för varje område. Utöver skyddsföreskrifterna gäller generella nationella lagar och föreskrifter.

För dig som bor i ett skyddsområde

Om du bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde måste du tänka på att det du gör
kan påverka grundvattnet som används för framställning av ditt dricksvatten.

Du behöver vara extra varsam när du till exempel byter olja på bilen, tvättar bilen eller
gödslar gräsmattan. Tänk på att många små utsläpp kan ha stor inverkan på vattnets
kvalitet.

Om du är osäker på vad som gäller i ett vattenskyddsområde, sök i kartan Länk till annan webbplats., klicka på det aktuella området och läs vidare i den länkade informationen.

Vid utsläpp - ring 112

Om det sker en olycka eller ett utsläpp inom ett vattenskyddsområde måste Räddningstjänsten larmas. Kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

Mer information

Om du har frågor om vad du får göra inom ett vattenskyddsområde ska du kontakta Länsstyrelsen eller Miljöavdelningen på Falu kommun. Gäller dina frågor dricksvattenresursen i ett område kan du kontakta vår kundtjänst.

Informationsblad Vattenskyddsområde (pdf) Pdf, 51 kB.