Attraktiv arbetsplats

Manlig medarbetare jobbar med vattenledningar

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Därför vill vi erbjuda en arbetsplats som präglas av engagemang, stolthet och välmående. Vi vill känne­tecknas av att vara en öppen, ansvarsfull och innovativ arbetsgivare där människor utvecklas tillsammans.

Arbetsmiljö

Under 2022 har vi påbörjat ett arbete med psykosociala skyddsronder i form av ”trafikljusmöten”. Mötena är ett sätt för samtliga medarbetare hos oss att kunna lyfta arbetsmiljörisker i arbetet i dialog med kollegor i den egna gruppen. Det har skapat möjlighet för oss att förbättra våra medarbetares arbetsmiljö utifrån ett ytterligare perspektiv. Den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön undersöks också i våra två medarbetarundersökningar och i medarbetar- och uppföljningssamtal.

Glad kvinnlig medarbetare på fjärrvärmeverket

Kompetensförsörjnings­­strategi

Under hösten 2022 har vi genomfört workshops tillsammans med samtliga chefer i syfte att ta fram en kompetensförsörjnings­strategi. I det arbetet ser vi över vilka utvecklingsmöjligheter vi kan erbjuda våra medarbetare. Vi ser också över vad vi kan göra för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare, som medarbetarna vill stanna hos, och som presumtiva medarbetare söker sig till.

Arbetet har resulterat i ett mycket bra underlag för en kompetensförsörjnings­strategi med konkreta aktiviteter som kommer att vara klar under våren 2023.