Fossilfritt

Flicka sitter och tittar mot solen

Vårt mål är att vara 100 % fossilfria till år 2025 och vi är på god väg! Vi är stolta över vårt hållbara energi­system med lokal­producerad el och fjärrvärme.

Lokal­producerad el

All vår el är lokal­producerad inom Falu kommun och har sitt ursprung i förnybara källor. Källor som förnyas, så som bioenergi, solkraft, vindkraft och vattenkraft. Större delen av elen produceras i vårt kraftvärme­verk i centrala Falun. Vår elhandel är certifierad enligt ”Schysst elhandel” för att du som kund ska kunna känna dig trygg i ditt val av elavtal. Certifieringen är framtagen av bransch­organisationen Energiföretagen Sverige.

Läs mer om Schysst elhandel Länk till annan webbplats.

Under 2020 har vi byggt Dalarnas största solels­anläggning. Den består av 885 solcells­paneler och är placerad på taket på pellets­ladorna vid kraftvärme­verket i Falun, se bild högst upp på sidan. Panelerna ger dig som kund möjlighet att få din egen solel utan att själv behöva göra investeringen eller sköta underhållet.

- Vi vill göra det enkelt för dig som kund att bli din egen solels­producent. Genom ”Solel för alla” kan du bidra till en hållbar utveckling med en ökad lokal produktionen av förnybar el, berättar Sofie Bergsten som varit projektledare för projektet.

Klimat­smart fjärr­värme

Fjärrvärme är en prisvärd, hållbar och trygg uppvärmning. I kraftvärme­verket i Falun och i våra lokala pannor i Bjursås och Svärdsjö produceras klimatsmart fjärrvärme. Fjärrvärme­produktionen är i det närmaste fossilfri, med 99,3 % förnybar energi år 2020, men vi har ett tydligt mål att bli helt fossilfria till år 2025.

Fjärrvärmeproduktion

Diagram fjärrvärmeproduktion som visar att vi använde 98,7% förnybar energi 2019, och 2020 ökade det till 99,3%. Det fossila bränslet minskat med motsvarande omfattning.

Diagram fjärrvärmeproduktion visar att vi använde 98,7% förnybar energi år 2019, och ökade det till 99,3% år 2020. Det fossila bränslet har minskat med motsvarande omfattning.

Under året har vi byggt två nya mindre pannor som använder biogas för att tillverka fjärrvärme. Den ena pannan använder biogasen som uppstår vid rötning av slammet vid Främby avlopps­reningsverk och den andra tar tillvara metangasen som bildas i en gammal deponi på Falu återvinning.

- Genom att förbränna metangas, som är en mer potent växthus­gas än koldioxid, minskar vi vår klimatpåverkan, säger Lars Runevad, projektledare för byggnationen av den ena pannan.

Vår fjärrvärme bidrar till minskade koldioxid­utsläpp och en bättre miljö med renare luft. Cirka 3 400 företag och hushåll i Falun är idag anslutna till vårt fjärrvärmenät. Värmen produceras lokalt och energin stannar i Falun.

Merparten av biobränslet hämtas inom en radie av 10 mil kring Falun (i snitt cirka 6 mil) och består till största delen av bark, flis, spån och returträ. Vissa delar av askan från pannan återförs direkt till skogens kretslopp.

Läs om planerad fjärrvärme i Sundborn

Fjärrvärmeverket i solnedgång

Laddning av elbilar

I Falun började vi att satsa på laddstationer för elbilar redan under 2011. Vi var bland de första kommunerna i landet och satsningen har växt.

Under 2020 har vi vidareutvecklat vårt nät av publika laddstationer med 16 nya laddpunkter. Vi har också levererat hela 192 laddstationer till bostadsrätts­föreningar och fastighetsbolag.

Idag har kommunen unika förutsättningar för elbilstrafik. Var man än befinner sig i kommunen, har man som mest 25 kilometer till närmaste snabbladdnings­station.

- Genom att leverera infrastruktur för laddning av elbilar underlättar vi för Faluborna att övergå till fossilfria transporter. Det förbättrar i sin tur luftkvalitén inom Falu kommun, säger Daniel Asplund, produktchef för laddinfrastruktur.

En man laddar elbilen vid en laddningsstation

Våra egna fordon

Vi har länge arbetat aktivt för att våra egna fordon ska vara fossilfria och drivas med förnybar energi. Under 2020 nådde vi upp till 82 %. Våra sopbilar och lastmaskiner går sedan flera år tillbaka på biodrivmedel i form av HVO. När det gäller personbilar och lätta lastbilar har vi en stor andel som går på el eller biodrivmedel.

Nästa steg i målet 100 % fossilfritt är att jobba med våra maskiner och arbetsverktyg. Vi kommer också att börja samverka med våra större leverantörer av transporttjänster.