Vårt värdefulla vatten

Ett glas fylls med dricksvatten under en kran

Vi producerar och levererar livsmedlet dricksvatten. Vi tar även hand om och renar ditt avloppsvatten innan det når våra lokala sjöar och vattendrag. Det arbete som vi utför dagligen har stor betydelse för vår miljö och hälsa. Tänk dig en dag utan vatten i kranen eller hur det skulle se ut vid våra sjöar om vi inte renade avloppsvattnet.

Nytt miljötillstånd för avlopps­reningsverket i Främby

För snart 60 år sedan invigdes Främby avloppsreningsverk. Sedan dess har mycket hänt. Faluns befolkning växer och flera mindre reningsverk har lagts ner och kopplats in till kommunens största verk i Främby. I projektet Framtidens Främby utvecklar vi avloppsreningsverket i Främby till en modernare anläggning, som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav.

En milstolpe under året var Mark- och miljödomstolens beslut om ett nytt miljötillstånd för verksamheten vid Främby avloppsreningsverk. Det nya tillståndet innebär att vi kan utöka reningen av spillvatten från cirka 50 000 till 70 000 personer. I tillståndet ingår även fortsatt rening av gruvvatten som pumpas upp från Falu Gruva för att hålla besöksgruvan öppen. Miljötillståndet innebär också att en ny utloppsledning kommer att placeras i Runn istället för i Främbyviken. Den nya platsen är vald utifrån att ledningen ska ligga på större djup och få en bättre omblandning med sjövattnet.

Henrik Bergqvist vid bassängerna i Främby.

Henrik Bergqvist vid bassängerna i Främby.

Modernisering av Vika Strand renings­verk

Under året har vi påbörjat en ombyggnation av reningsverket i Vika Strand. Anläggningen är gammal och i behov av förnyelse. Reningsverket renar idag spillvattnet med hjälp av två metoder, fällningskemikalie under vintern och bevattning av energiskog under sommaren.

Så fungerar Bioblock

Det nya verket kommer att rena spillvattnet i bioblock. Bioblocken består av tankar där inplanterade vattenväxter och mikroorganismer skapar en biologisk rening. Innan vattnet släpps ut från bioblocken till Sörbobäcken går det igenom ett kalkrikt material som fångar upp näringsämnet fosfor. All uppsamlad fosfor är sedan möjlig att sprida på till exempel produktiv mark eller använda i jordbearbetningsanläggningar. Det nya verket behöver med andra inte använda några fällningskemikalier och det skapas inget avloppsslam som slutprodukt.

En illustration över hus växter och rör - hur Bioblock fungerar

Uppströmsarbete med fokus på fett­avskiljning

Varje år genomför vi informationsinsatser och kampanjer för att minska mängden skräp, fett och miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet, så kallat uppströmsarbete. Under året har vi trappat upp arbetet med att minska mängden fett som felaktigt spolas ner i avloppet.

Fett är ett avfall som när det sorteras rätt kan användas som råvara till olika produkter, till exempel bränsle i fjärrvärmeproduktion, biodiesel, plast eller stearinljus. Sorteras det inte rätt orsakar det problem i ledningsnätet i form av stopp i rör, svavelväte bildas (en giftig gas som även förkortar livslängden på material), översvämningar i källarutrymmen eller utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag.

Under 2022 påbörjade vi arbete med fokus på fettavskiljning och korrekt hantering av spillfett hos livsmedelsverksamheter i Falu kommun. Vi besökte alla verksamheter och informerade om vilka regler som gäller vid hantering av fett och olja.

2023 filmades ledningsnät

Under 2023 intensifierades arbetet genom filmning av ledningsnät för att spåra utsläpp av fett från fastigheter. Ägare till fastigheter där vi fann fettavlagringar blev informerade om problemet och att det fanns behov av åtgärd.

Att livsmedelsverksamheterna minskar mängden felsorterat avfall är också en viktig fråga ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom alla kunder i VA-kollektivet belastas av de ökade kostnaderna. Det skapar också en ojämn konkurrens mellan verksamheter beroende på om de väljer att följa reglerna eller inte.

Läs mer om Fett- och oljeavskiljare

Tillsammans tar vi ansvar för hållbar vatten­användning

Allt fler kommuner har problem med vattenbrist eller har nått maxkapacitet när invånarna vattnar gräsmattor och fyller pooler under varma dagar. Klimatförändringar och befolkningsökning gör att vi alla måste använda vatten på ett hållbart sätt.

För att underlätta kommunikationen kring hållbar vattenanvändning, i linje med kraven i Agenda 2030 och dricksvattendirektivet, har Svenskt Vatten i samarbete med landets kommuner och VA-organisationer tagit fram ett nationellt kommunikationskoncept.

På så vis kommuniceras samma budskap till konsumenter i hela Sverige. Kommunikationen fångar den stora berättelsen kring varför vi behöver använda vattnet hållbart, konkreta spartips och hur dricksvatten prioriteras vid kritiska lägen.

FEV anammade kommunikationskonceptet under 2021 och vi har sedan dess fortsatt att utveckla hur vi använder materialet i våra olika kanaler. Under 2023 har vi bland annat fokuserat på att förbättra vår kommunikation vid läckor, restriktioner eller kris.

Hållbar vattenanvädning

Framtidssäkrar vatten­försörjningen i Grycksbo

Sedan mitten av 90-talet har Årbohedens vattenverk försett Grycksbo, Bjursås och Sågmyra med dricksvatten. Dricksvattenresursen i Årboheden är begränsad och på lång sikt finns det inte utrymme för att ansluta fler hushåll och verksamheter i området. För att framtidssäkra vattenförsörjningen kommer Grycksbo därför att anslutas till Faluns ledningsnät via en överföringsledning. Årboheden får istället en ny roll som reservvattenverk för Grycksbo.

Under 2023 har vi byggt klart vattenledningen och i februari 2024 kopplar vi in Grycksbo på Faluns ledningsnät.

Klimat­anpassningar inom dricksvatten­försörjningen

Klimatförändringar påverkar försörjningen av dricksvatten. Högre temperaturer, värmeböljor, skyfall, översvämningar, ras och skred, erosion och höjning av havsnivån kan på olika sätt påverka dricksvattenförsörjningen. Påverkan kan ske genom hela dricksvattenkedjan, från tillgång och kvalitet på yt- eller grundvatten i råvattentäkten, till reningen av vattnet i vattenverken och störningar i distribution till hushåll och andra användare genom ledningsnätet.

I Falu kommun påverkas vi framför allt av längre perioder av höga temperaturer, torka och skyfall. För att säkerställa och anpassa vår dricksvattenförsörjning på lång sikt har vi under året genomfört ett flertal olika projekt. Det gäller bland annat anläggandet av nya brunnar på flera platser t ex i Svärdsjö och Vika. De nya brunnarna har anlagts för att förbättra vattenkvaliteten och öka kapaciteten i vattenförsörjningen. Andra förbättringar som gjorts är åtgärder som hindrar ytvatten att nå grundvattnet i för stora mängder och påverka dricksvattenkvaliteten negativt.