Vårt värdefulla vatten

En flicka gör tummen upp intill ett vattenglas

Vi producerar och levererar livsmedlet dricksvatten. Vi tar även hand om och renar ditt avloppsvatten innan det når våra lokala sjöar och vattendrag. Det arbete som vi utför dagligen har stor betydelse för vår miljö och hälsa. Tänk dig en dag utan vatten i kranen eller hur det skulle se ut vid våra sjöar om vi inte renade avloppsvattnet.

Vårt prisade dricksvatten

Sedan 2015 hämtar vi större delen av Falubornas dricksvatten från Badelundaåsen och Lennhedens vattenverk. Anläggningen ägs gemensamt med Borlänge Energi. Vattnet som pumpas upp från åsen är ett grundvatten med hög kvalitet, som inte kräver några kemiska tillsatser. Under 2020 utsågs vårt dricksvatten till ett av de 20 godaste i landet.

Förbättrad avloppsrening

I en kommun som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. Varje år blir vi allt fler som använder vårt allmänna vatten för att till exempel duscha, gå på toaletten och tvätta. Det betyder i sin tur en ökad mängd avloppsvatten som behöver renas.

I projektet Framtidens Främby utvecklar vi vårt avloppsreningsverk i Främby till en modernare anläggning, som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav.

Vi håller också på att koppla in en överföringsledning för vatten och avlopp från de mindre orterna Grycksbo, Bjursås och Bergsgården. Det gör vi för att kunna avveckla de mindre lokala reningsverken och förbättra den lokala närmiljön.

Illustration över Framtidens främby

Renare vatten till våra reningsverk

Uppströmsarbetet är ett stort och alltid aktuellt arbete som syftar till att få ett renare spillvatten till våra reningsverk. Ett stort problem i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk är att stora mängder fett hälls i avloppet och orsakar stopp och utsläpp utav orenat spillvatten i naturen. Under 2021 genomförde vi därför ett projekt där vi tog fram en magnet med budskapet ”Stopp! Undvik propp!”

Syftet med magneten är att på ett enkelt sätt upplysa allmänheten och verksamheter om att fett inte hör hemma i avloppet, och vi delar ut den till verksamheter tillsammans med ett informationsblad. Magneten går att hämta på återvinningscentralen på Ingarvet, där du även kan hämta en fett-tratt. Så här ser magneten ut:

Illustration - bild på magnet

Tar hand om askan som resurs

Vi har genomfört ett projekt där vi på ett nytt sätt återvunnit avfall istället för att kassera. Projektet gick ut på att vi tog hand om den aska som bildades i fjärrvärmeverket och blandade askan med cement. Sedan använde vi det material som bildades till att anlägga en hård yta under uppläggningsplatsen för rötat slam.

Cementstabiliserad aska ger ett mer funktionellt resultat, ytorna blir både hårdare och
tätare än med asfalt. Kunskaper från detta genomförda projekt kommer att ligga till grund för fortsatta projekt.

Vi kan konstatera att vi härigenom minimerat vårt eget avfall, använt egna restprodukter och sparat råvaror. Det har gett dels ekonomiska fördelar och dels minskat klimatavtrycket, bland annat genom färre transporter.