Vårt värdefulla vatten

En flicka gör tummen upp intill ett vattenglas

Vi producerar och levererar livsmedlet dricksvatten. Vi tar även hand om och renar ditt avloppsvatten innan det når våra lokala sjöar och vattendrag. Det arbete som vi utför dagligen har stor betydelse för vår miljö och hälsa. Tänk dig en dag utan vatten i kranen eller hur det skulle se ut vid våra sjöar om vi inte renade avloppsvattnet.

Förbättrad avloppsrening

I en kommun som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. Varje år blir vi allt fler som använder vårt allmänna vatten för att till exempel duscha, gå på toaletten och tvätta. Det betyder i sin tur att en ökad mängd avloppsvatten behöver renas.

I projektet Framtidens Främby utvecklar vi vårt avloppsreningsverk i Främby till en modernare anläggning, som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav.

Vi har under året driftsatt de nya överföringsledningarna för vatten och avlopp som går mellan de mindre orterna Bjursås, Grycksbo, Bergsgården och Falun. Detta har vi gjort för att kunna avveckla de mindre lokala reningsverken och förbättra den lokala närmiljön.

Illustration över Framtidens främby

Renare vatten till våra reningsverk

Uppströmsarbetet är ett stort och alltid aktuellt arbete som syftar till att få ett renare spillvatten till våra reningsverk. Under året har vi fortsatt arbetet med att minska mängden fett i avloppet. Fett orsakar stopp i ledningar.

Vi har också lagt fokus på att arbeta bort tillskottsvatten i Grycksbo. Tillskottsvatten är bland annat dagvatten som felaktigt leds in i spillvattennätet. Tillskottsvatten leder till onödig energiförbrukning vid pumpstationer och avloppsreningsverk samt försämrad rening. Vid skyfall är det dessutom ökad risk för källaröversvämningar och bräddning av orenat avloppsvatten.