Trygga leveranser

Vatten- och avloppsarbete på Timmervägen i Falun

Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra produkter för att vi ska ha en hög leveranssäkerhet. Att alltid arbeta med förbättringar är ett verktyg för att bibehålla trygga leveranser.

Effektiva arbetssätt och digital teknik

Genom att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av våra arbetsmetoder får vi en säker och trygg leverans av våra produkter. Vi har under året jobbat med våra processer både inom produktion och administration för att klargöra gränssnitt och öka både effektivitet och produktivitet.

Vi strävar hela tiden efter att använda modern och effektiv teknik i vår vardag. Ett exempel på detta är att vi har jobbat vidare med automatisering av repetetiva arbetsprocesser genom RPA (digital medarbetare). Det gäller främst inom ekonomiadministration. Vi har också ökat användningen av IOT (internet of things) för att hämta in information genom sensorer. Det gäller till exempel sensorer som mäter snö- och badtemperatur som sedan visas ut på vår webbplats och i vår app.

Hållbara investeringar

Varje år bedriver vi cirka 200 olika projekt i syfte att säkra och utveckla våra leveranser. Det handlar ofta om våra ledningsnät för vatten och avlopp, el och fjärrvärme. På det viset återinvesterar vi vårt ekonomiska överskott i kommunen. Här ett par axplock av projekt från 2022.

Överförings­ledning för avloppsvatten

Under 2022 har vi färdigställt en överföringsledning för vatten och avlopp från de mindre orterna Grycksbo, Bjursås och Bergsgården. Vi har genomfört projektet för att kunna avveckla de mindre lokala reningsverken och på så sätt förbättra den lokala närmiljön. I samband med detta projekt har även andra VA-ledningar i Grycksbo setts över och åtgärdats.

Grävmaskin lägger ned ledning i sjön Varpan

Samarbete med datahallar

För att möjliggöra en fortsatt expansion av datahallsetableringen av EcoDataCenter i Falun behöver de tillkommande hallarna anslutas till vårt el- och fibernät. Förstärkning av el- och fibernätet pågår och en lösning för processvatten tas också fram.

De befintliga datahallarna är sammankopplade med Västermalmsverket så att den värme som uppstår kan används för att torka pellets. På så sätt återanvänds den förbrukade energin på ett smart sätt.

Marksaneringar

Under året har några marksaneringar gjorts i samband med investeringsprojekt, se exempel nedan.

  • I samband med byte av VA-ledningar vid Timmervägen hittades oljeföroreningar. Under hösten har vi därför, i samråd med Miljökontoret, undersökt var föroreningarna kom ifrån och sanerat i gatan, innan de nya ledningarna lagts på plats. Under arbetat placerades ett minireningsverk ut för att ta hand om eventuellt förorenat vatten i botten av schakten.
  • På Främby avloppsreningsverk har en markyta på ca 10 000 m² sanerats från historiska föroreningar som en förberedelse inför den utbyggnation och renovering som ska göras av reningsverket. Schaktmassor har analyserats på förorenat innehåll, och sorterats ut för hantering som farligt avfall, eller återanvändning, beroende på analysresultat.